Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-D??ín: Travaux d'installation de postes de sectionnement

2022/S 18-042706  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Tchéquie-D??ín: Travaux d'installation de postes de sectionnement 2022/S 018-042706 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Distribuce, a. s.
Numéro national d'identification: 24729035 Adresse postale: Teplická 874/8 Ville: D??ín, D??ín IV-Podmokly Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 40502 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Roman Blazek Courriel: roman.blazek@cez.cz Téléphone: +420 725628371 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: http://nen.nipez.cz/profil/DSO
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
T?ebovice - výstavba nové TR 110/22 kV
II.1.2) Code CPV principal 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
T?ebovice - výstavba nové TR 110/22 kV
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Projekt a následná výstavba transformace VVN/VN, zapouzd?ené rozvodny 110 kV, zapouzd?ené rozvodny 22 kV. Dále související ?ídící systémy, ochrany, m??ení, p?elozky liniových vedení, stavební ?ást R110 kV, budova spole?ných provoz? a dalsí související stavební a technologické práce.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 26/01/2022 S18 Tchéquie-D??ín: Travaux d'installation de postes de sectionnement 2022/S 018-042706 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Distribuce, a. s.
Numéro national d'identification: 24729035 Adresse postale: Teplická 874/8 Ville: D??ín, D??ín IV-Podmokly Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 40502 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Roman Blazek Courriel: roman.blazek@cez.cz Téléphone: +420 725628371 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: http://nen.nipez.cz/profil/DSO
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
T?ebovice - výstavba nové TR 110/22 kV
II.1.2) Code CPV principal 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
T?ebovice - výstavba nové TR 110/22 kV
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Projekt a následná výstavba transformace VVN/VN, zapouzd?ené rozvodny 110 kV, zapouzd?ené rozvodny 22 kV. Dále související ?ídící systémy, ochrany, m??ení, p?elozky liniových vedení, stavební ?ást R110 kV, budova spole?ných provoz? a dalsí související stavební a technologické práce.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/05/2017 Fin: 18/10/2019
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 100-199224
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 001 Intitulé:
T?ebovice - výstavba nové TR 110/22 kV
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
02/05/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EGEM s.r.o.
Numéro national d'identification: 63886464 Adresse postale: Novohradská 736/36 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37001 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MSEM, a.s.
Numéro national d'identification: 64610080 Adresse postale: Collo louky 126 Ville: Frýdek-Místek Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 73801 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 217 249 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45315700 Travaux d'installation de postes de sectionnement
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Projekt a následná výstavba transformace VVN/VN, zapouzd?ené rozvodny 110 kV, zapouzd?ené rozvodny 22 kV. Dále související ?ídící systémy, ochrany, m??ení, p?elozky liniových vedení, stavební ?ást R110 kV, budova spole?ných provoz? a dalsí související stavební a technologické práce.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 02/05/2017 Fin: 31/12/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 239 493 972.61 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EGEM s.r.o.
Numéro national d'identification: 63886464 Adresse postale: Novohradská 736/36 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37001 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MSEM, a.s.
Numéro national d'identification: 64610080 Adresse postale: Collo-louky 126 Ville: Frýdek-Místek Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 73801 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Termín dokon?ení stavby a p?edání celého dokon?eného díla bez vad a nedod?lk?, v?etn? p?edání dokumentace skute?ného provedení díla v ?istopise je zm?n?n z 20.12.2019 (tento termín byl stanoven dodatkem ?. 1 Smlouvy) na 31.12.2021.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Zadavatel identifikoval okolnost, kterou zadavatel jednající s nálezitou pé?í nemohl p?edvídat, tj. mnozství nalezených starých kabel? v prostoru stavby a dodate?ný pozadavek t?etí strany - majitele nemovitosti (po skon?ení zadávacího ?ízení) - na základ? které doslo k nezbytnosti prodlouzení termínu pro vypo?ádání vsech souvisejících prací a povinností v KN: VCP ?.15 Stavební zaslepení kabelových prostup? kabelového kanálu a R22kV VCP ?.35 Z?ízení a zrusení VB k sítím ?EZd na pozemcích VE?R, mimo sítí dle ZN
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 239 493 972.61 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 239 493 972.61 CZK Tchéquie-D??ín: Travaux d'installation de postes de sectionnementType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement