Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 02/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Travaux de peinture : Malí'?ské a lakýrnické práce

2024/S 2024-121177  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121177-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Travaux de peinture – Malírské a lakýrnické práce
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Malírské a lakýrnické práce
Description: • Predmet plnení zadávacího rízení na uzavrení rámcové dohody je provádení malírských a lakýrnických prací v nemovitostech ve správe Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) a bude realizován na základe rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavrené se 3 úcastníky. Plnení bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení souteže mezi úcastníky rámcové dohody, a prubežne po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Predmet plnení tohoto zadávacího rízení a zpusob urcení vybraného dodavatele jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody (tj. výber dodavatele dílcích realizacních smluv na verejnou zakázku) je blíže specifikován v príloze c. 2 techto zadávacích podmínek – Návrh rámcové dohody. • Malírské práce a lakýrnické práce budou provádeny dle potreb zadavatele zejména z duvodu údržby objektu. Rocní objem malírských prací bude cca 130.000 m2 a bude rozložen nerovnomerne do jednotlivých mesícu. Nejvetší objem malírských prací (cca 70 %) bude prováden v období letních mesícu pri celkových uzáverách jednotlivých oddelení, klinik a ústavu zadavatele, a proto zadavatel požaduje, aby malírské spolecnosti mely v techto mesících dostatek kapacity malírských pracovníku. Malírské práce a lakýrnické práce budou provádeny také za provozu klinik, oddelení, s minimálními nároky na zábory a uzavrení provozu (24 hod. denne, 7 dní v týdnu). Zadavatel je oprávnen požadovat provedení malírských prací a lakýrnických prací i v prubehu mimopracovní doby, tj. v den pracovního volna (sobota), v den pracovního klidu (nedele) nebo státem uznaných státních svátku a v dobe nocní, tj. od 22,00 hod. do 6,00 hod. Za práce v prubehu mimopracovní doby nebo v dobe nocní je dodavatel oprávnen úctovat príplatek ve výši 25 % z ceny dílcího plnení. • Predmety plnení jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody mohou být rozdílné, zejména se muže lišit pomer škrabacích, malírských a lakýrnických prací nutných ke splnení dílcí realizacní smlouvy na verejnou zakázku, a to s ohledem na stavební a technické vlastnosti jednotlivých míst plnení. Harmonogram a predmety plnení jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody budou závislé i na aktuální vytíženosti jednotlivých oddelení, strukture pacientu a poctu realizovaných a plánovaných lékarských zákroku. • Malírské práce, lakýrnické práce, dodávky a služby související s temito pracemi budou odpovídat požadavkum zákona c. 283/2021 Sb., stavebního zákona, zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, príslušným právním predpisum o zdravotnických zarízeních a príslušným CSN normám. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Identifiant de la procédure: 5ba413dd-0241-46b1-aad6-3d5aa960a380
Identifiant interne: VZ 1/2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 100 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: CPV kód 45442100-8 (Malírské práce)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleMožné duvody vyloucení úcastníka zadávacího postupu jsou definovány zejména v § 48 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Malírské a lakýrnické práce
Description: • Predmet plnení zadávacího rízení na uzavrení rámcové dohody je provádení malírských a lakýrnických prací v nemovitostech ve správe Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) a bude realizován na základe rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavrené se 3 úcastníky. Plnení bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení souteže mezi úcastníky rámcové dohody, a prubežne po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Predmet plnení tohoto zadávacího rízení a zpusob urcení vybraného dodavatele jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody (tj. výber dodavatele dílcích realizacních smluv na verejnou zakázku) je blíže specifikován v príloze c. 2 techto zadávacích podmínek – Návrh rámcové dohody. • Malírské práce a lakýrnické práce budou provádeny dle potreb zadavatele zejména z duvodu údržby objektu. Rocní objem malírských prací bude cca 130.000 m2 a bude rozložen nerovnomerne do jednotlivých mesícu. Nejvetší objem malírských prací (cca 70 %) bude prováden v období letních mesícu pri celkových uzáverách jednotlivých oddelení, klinik a ústavu zadavatele, a proto zadavatel požaduje, aby malírské spolecnosti mely v techto mesících dostatek kapacity malírských pracovníku. Malírské práce a lakýrnické práce budou provádeny také za provozu klinik, oddelení, s minimálními nároky na zábory a uzavrení provozu (24 hod. denne, 7 dní v týdnu). Zadavatel je oprávnen požadovat provedení malírských prací a lakýrnických prací i v prubehu mimopracovní doby, tj. v den pracovního volna (sobota), v den pracovního klidu (nedele) nebo státem uznaných státních svátku a v dobe nocní, tj. od 22,00 hod. do 6,00 hod. Za práce v prubehu mimopracovní doby nebo v dobe nocní je dodavatel oprávnen úctovat príplatek ve výši 25 % z ceny dílcího plnení. • Predmety plnení jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody mohou být rozdílné, zejména se muže lišit pomer škrabacích, malírských a lakýrnických prací nutných ke splnení dílcí realizacní smlouvy na verejnou zakázku, a to s ohledem na stavební a technické vlastnosti jednotlivých míst plnení. Harmonogram a predmety plnení jednotlivých verejných zakázek realizovaných na základe rámcové dohody budou závislé i na aktuální vytíženosti jednotlivých oddelení, strukture pacientu a poctu realizovaných a plánovaných lékarských zákroku. • Malírské práce, lakýrnické práce, dodávky a služby související s temito pracemi budou odpovídat požadavkum zákona c. 283/2021 Sb., stavebního zákona, zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, príslušným právním predpisum o zdravotnických zarízeních a príslušným CSN normám. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Identifiant interne: VZ 1/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: Blíže viz zadávací dokumentace.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 4 An
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 100 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: V souvislosti s § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovedného zadávání, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu tohoto zadávacího rízení za primerenou a vhodnou, a to i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Blíže viz. zadávací dokumentace.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Blíže viz. zadávací dokumentace.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: 1) Celková nabídková cena v Kc bez DPH
Description: Nabídky se budou dle § 132 odst. 1 ve spojení s § 114 odst. 1 zákona hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení se uskutecní dle § 132 odst. 1 ve spojení s § 119 a následujících zákona.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: pocet bodu = (nejnižší hodnocená nabídková cena / cena nabídnutá) x váha 100
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 11:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 3
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Numéro d’enregistrement: 00064165
Adresse postale: U nemocnice 499/2  
Ville: Praha 2
Code postal: 12800
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Mgr. Jana Vanková
Adresse électronique: Jana.Vankova@vfn.cz
Téléphone: +420 2249633282
Adresse internet: https://www.vfn.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 118444-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Lhuta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot): puvodne: 29.03.2024, nove: 02.04.2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4eee748f-0fe2-4026-b829-6da6411528d6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 14:11:08 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 121177-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45442100 - Travaux de peinture