Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Travaux de pose de conduites : Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od áachty HJ38 : VS Sovinec 26

2024/S 2024-121792  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121792-2024 - Résultats
Tchéquie – Travaux de pose de conduites – Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Teplárny Brno, a.s.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Production, transport ou distribution de gaz ou de chaleur

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upresneny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožnuje dílcí plnení.
Identifiant de la procédure: 4aacd51c-55fb-4128-b410-49b8d6896d6b
Avis précédent: 664903-2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45231110 Travaux de pose de conduites
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44163120 Conduites de chauffage ŕ distance, 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes, 45233252 Travaux de revętement de rues, 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Brno
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 136 419 506,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
32014L0025 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pusobícími v odvetví vodního hospodárství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení smernice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26
Description: Predmetem plnení verejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upresneny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožnuje dílcí plnení.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45231110 Travaux de pose de conduites
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44163120 Conduites de chauffage ŕ distance, 45233252 Travaux de revętement de rues, 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage, 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Brno
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 29/11/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 136 419 506,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovedného zadávání, a to do té míry, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu zadávané verejné zakázky, pri zachování zásad rovného prístupu a zákazu diskriminace a primerenosti za možnou.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena v Kc bez DPH
Description: Hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: S - Invest CZ s.r.o.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: S - Invest CZ s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 93 707 000,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MTc-stav, s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Nabídka c. 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 93 707 000,00 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: oui
Pourcentage de la sous-traitance: 26.6
Description: Poddodavatel: MOTeC spol. s r.o., ICO 47903392 Specifikace cásti plnení verejné zakázky: predizolované potrubí, dodávka a montáž Poddodavatel: Bc. Michal Bystranský, ICO 49442660 Specifikace cásti plnení verejné zakázky: cinnosti BOZP Poddodavatel: MOTeC spol. s r.o., ICO 47903392 Specifikace cásti plnení verejné zakázky: svárec
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: O/24/126
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 26/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: S - Invest CZ s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 25526171
Adresse postale: Kaštanová 496/123a  
Ville: Brno
Code postal: 62000
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: kudelkova@s-investcz.cz
Téléphone: +420 539002883
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Teplárny Brno, a.s.
Numéro d’enregistrement: 46347534
Adresse postale: Okružní 828/25  
Ville: Brno - Lesná
Code postal: 63800
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Mgr. Markéta Šimková
Adresse électronique: kudelkova@s-investcz.cz
Téléphone: +420 545169277
Adresse internet: https://www.teplarny.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MTc-stav, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 25538543
Adresse postale: Slunecná 480/4  
Ville: Brno - Nový Lískovec
Code postal: 63400
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: mtc-stav@mtc-stav.cz
Téléphone: +420 602165033
Adresse internet: https://www.mtc-stav.cz
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3ed4814e-f692-4c35-a467-03288deedf09 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:24:29 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 121792-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
44163120 - Conduites de chauffage ŕ distance 
45231110 - Travaux de pose de conduites