Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 02/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Travaux de resurfaçage de chaussées : D35 Opatovice - '?asy, III/3053 Chvojenec - Vysoké Chvojno, oprava návozových tras

2024/S 2024-123900  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123900-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Travaux de resurfaçage de chaussées – D35 Opatovice - Casy, III/3053 Chvojenec - Vysoké Chvojno, oprava návozových tras
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: D35 Opatovice - Casy, III/3053 Chvojenec - Vysoké Chvojno, oprava návozových tras
Description: Oprava degradovaných vozovek na silnicích II. a III. trídy v souvislosti s výstavbou dálnice D35, kdy nákladní dopravou prepravující materiál na stavbu došlo k cetným poruchám vozovek
Identifiant de la procédure: b459f5e4-2df1-4261-95a5-8b968c7db337
Identifiant interne: 11PT-004850
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: silnice III/3053 v úseku Chvojenec - Vysoké Chvojno
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 704 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon c. 134/2016 Sb. o zadávání verejných zakázek ve znení pozdejších predpisu
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleMožné duvody vyloucení úcastníka zadávacího postupu jsou definovány zejména v §48 zák. c. 134/2016 Sb. o zadávání verejných zakázek ve znení pozdejších predpisu. Dále muže zadavatel postupovat dle dalších ustanovení téhož zákona, jimiž je mu priznána možnost ci povinnost vyloucení úcastníka zadávacího postupu.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: D35 Opatovice - Casy, III/3053 Chvojenec - Vysoké Chvojno, oprava návozových tras
Description: Oprava degradovaných vozovek na silnicích II. a III. trídy v souvislosti s výstavbou dálnice D35, kdy nákladní dopravou prepravující materiál na stavbu došlo k cetným poruchám vozovek
Identifiant interne: 11PT-004850
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: silnice III/3053 v úseku Chvojenec - Vysoké Chvojno
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Durée: 56 Jour
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 704 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Ochrana životního prostredí
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Podpora malých a stredních podniku, dodržování predpisu v pracovneprávní oblasti, zamestnanosti a ochrany zdraví pri práci, ochrana poddodavatelu vybraného dodavatele
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dle § 77 ZZVZ: výpis z OR ci jiné obdobné evidence, platné oprávnení k podnikání v oboru provádení staveb, jejich zmen a odstranování, odborná zpusobilost v oboru dopravní stavby
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Osoba zajištující odbornou zpusobilost v oboru dopravní stavby – stavbyvedoucí: (i) praxe s minimálne jednou dokoncenou nebo zprovoznenou silnicní dopravní stavbou ve financním objemu minimálne 4 mil. Kc bez DPH, kde pusobil v pozici stavbyvedoucího, (ii) existence pracovního nebo obdobného pomeru u dodavatele, príp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem , (iii) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, pro obor dopravní stavby Osoba zajištující odbornou zpusobilost v oboru dopravní stavby - zástupce stavbyvedoucího: (i) praxe s minimálne jednou dokoncenou nebo zprovoznenou silnicní dopravní stavbou ve financním objemu minimálne 4 mil. Kc bez DPH, kde pusobil v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, (ii) existence pracovního nebo obdobného pomeru u dodavatele, príp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem , (iii) autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniku cinných ve výstavbe, ve znení pozdejších predpisu, pro obor dopravní stavby Požadavek na1 stavební práci spocívající v pokládce asfaltové vozovky v plném profilu na minimálne dvoupruhové pozemní komunikaci, v délce minimálne 0,3 km
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena
Description: Nejnižší nabídková cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://tenderarena.cz/profily/RSD
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://tenderarena.cz/profily/RSD
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčqueslovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby úcastníci k zajištení plnení svých povinností vyplývajících z úcasti v zadávacím rízení poskytli jistotu ve výši 170 000,00 Kc (slovy: sto sedmdesát tisíc korun ceských).
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 7 Mois
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 02/04/2024 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Reditelství silnic a dálnic s. p.
Numéro d’enregistrement: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546  
Ville: Praha
Code postal: 14000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Téléphone: +420 954914526
Adresse internet: https://www.rsd.cz
Profil de l’acheteur: https://tenderarena.cz/profily/RSD
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 22418478-1c91-4eb8-b7a2-d8339eee659c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:12:16 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123900-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées