Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 15/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Úvaly: Services d'architecture

2021/S 37-093280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Tchéquie-Úvaly: Services d'architecture

2021/S 037-093280

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 007-011749)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dobrovolný svazek obcí Povýmolí
Numéro national d'identification: 04363531
Adresse postale: Prazská 276
Ville: Úvaly
Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
Code postal: 250 82
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
Courriel: zabrodska@akzr.cz
Téléphone: +420 222315655
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-povymoli
Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-povymoli

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Svazková základní skola v Úvalech - generální projektant - II

II.1.2)
Code CPV principal
71200000 Services d'architecture

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem zakázky je zpracování, p?íprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní skoly v Úvalech a zárove provedení veskerých nezbytných inzenýrských ?inností, spolupráce dodavatele p?i zadávacím ?ízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 007-011749

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/03/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 19/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/03/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil