Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 08/04/2024
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Vętements de protection biologique et chimique : CBRN ochranný filtraŤní od'?v

2024/S 2024-123958  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123958-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Vętements de protection biologique et chimique – CBRN ochranný filtracní odev
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ceská republika - Ministerstvo obrany
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: CBRN ochranný filtracní odev
Description: Predmetem VZ jsou dodávky souprav CBRN ochranných filtracních odevu (dále jen "zboží") podle podmínek uvedených v rámcové dohode. Na základe zadávacího rízení bude uzavrena rámcová dohoda podle ustanovení § 131 ZZVZ s jedním úcastníkem zadávacího rízení, na základe které budou zadávány jednotlivé dílcí verejné zakázky na dodávky zboží.
Identifiant de la procédure: 0842e8ed-936e-4c10-a0ab-3a45e65d2e3d
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel ŕ la concurrence / concurrentielle avec négociation
Principales caractéristiques de la procédure: Jednací rízení s uverejnením podle § 199 ZZVZ
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35113410 Vętements de protection biologique et chimique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2009/81/CE
32009L0081 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. cervence 2009 o koordinaci postupu pri zadávání nekterých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpecnosti a o zmene smernic 2004/17/ES a 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu (dále je "ZZVZ")

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: CBRN ochranný filtracní odev
Description: Predmetem VZ jsou dodávky souprav CBRN ochranných filtracních odevu (dále jen "zboží") podle podmínek uvedených v rámcové dohode. Na základe zadávacího rízení bude uzavrena rámcová dohoda podle ustanovení § 131 ZZVZ s jedním úcastníkem zadávacího rízení, na základe které budou zadávány jednotlivé dílcí verejné zakázky na dodávky zboží.
Identifiant interne: 26904/2023-1350
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35113410 Vętements de protection biologique et chimique
Options:
Description des options: Vyhrazená zmena dodavatele v prubehu plnení VZ v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/12/2024
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel požaduje, aby dodavatel pri plnení predmetu VZ zohlednil dopad plnení VZ na životní prostredí. O splnení techto podmínek je dodavatel povinen predložit cestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím zpusobem rovnež u svých poddodavatelu. Aspekty odpovedného zadávání jsou zohledneny ve smluvních podmínkách.
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel požaduje, aby dodavatel pri plnení predmetu VZ zajistil zejména legální zamestnání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroven bezpecnosti osob, které se budou na plnení VZ podílet. O splnení techto podmínek je dodavatel povinen predložit cestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím zpusobem rovnež u svých poddodavatelu.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dodavatel prokazuje splnení profesní zpusobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ zpusobem uvedeným v tomto ustanovení. Doklady podle § 77 odst. 1 ZZVZ nemusí dodavatel predložit, pokud právní predpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní zpusobilost nevyžadují.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Dodavatel prokazuje splnení technické kvalifikace podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ seznamem významných dodávek poskytnutých v posledních 5 letech pred zahájením zadávacího rízení vcetne uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a osvedcení objednatele. Dodavatel splnuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud z osvedcení objednatele bude patrné, že dodavatel v posledních 5 letech pred zahájením zadávacího rízení poskytoval dodávky prostredku chemické ochrany jednotlivce v celkovém financním objemu minimálne 50 miliónu Kc vcetne DPH, z nichž alespon jedna dodávka byla realizována ve financním objemu minimálne 10 milionu Kc vcetne DPH. Osvedcení objednatele muže být nahrazeno cestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvedcení není možné nebo je objednatel odmítl.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nabídková cena
Description: Nejnižší celková nabídková cena v Kc bez DPH za VZ za celkové množství zboží stanovené pro úcely hodnocení nabídek.
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://nen.nipez.cz/profil/MO
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Indication obligatoire de la sous-traitance: Pas d’indication sur la sous-traitance
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nen.nipez.cz/profil/MO
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 08/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: V prípade realizace výroby zboží v zahranicí musí prodávající zajistit, že místo realizace výroby bude pouze ve státech, kde je možné zabezpecit SOJ. Seznam techto státu je uveden v príloze c. 5 „Podmínky a požadavky pro státní overování jakosti“ rámcové dohody. Prípadné presunutí realizace výroby mimo stanovený okruh státu bude považováno za zmarení provedení SOJ.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Platební a fakturacní podmínky jsou podrobne uvedeny v návrhu rámcové dohody, která je nedílnou soucástí zadávací dokumentace.
Sous-traitance:
Le contractant doit indiquer tout changement de sous-traitant(s) au cours de l’exécution du marché.
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ceská republika - Ministerstvo obrany
Numéro d’enregistrement: 60162694
Adresse postale: Tychonova 221/1  
Ville: Praha 6
Code postal: 16000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Point de contact: OCBV SVA MO, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, Marta Drvotová
Adresse électronique: drvotovm@army.cz
Téléphone: +420 973225094
Adresse internet: https://www.army.cz
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/MO
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: a2b4a976-c9c4-4775-acb5-d397eac16aff - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:49:07 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123958-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
35113410 - Vętements de protection biologique et chimique