Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Vimperk: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2020/S 149-366074  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Tchéquie-Vimperk: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 2020/S 149-366074 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa Národního parku Sumava Numéro national d'identification: 0385171 Adresse postale:
   1.  máje 260 Ville: Vimperk Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 385 01 Pays: Tchéquie Courriel: karolina.bartu@npsumava.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: www.npsumava.cz www.npsumava.cz
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava
II.1.2) Code CPV principal 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je uzav?ení písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více ú?astníky pro provád?ní se?e a pastvy na vytipovaných p?írodov?dn a ochraná?sky cenných lokalitách bezlesí, v?etn podmá?ených a raselinných lokalit na území Národního parku Sumava a Chrán?né krajinné oblasti Sumava.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 43 344 214.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava - se k?ovino?ezem
Lot nº: A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ?ásti A ve?ejné zakázky jsou tyto konkrétní ?innosti: Pose?ení jednoho hektaru plochy bezlesí k?ovino?ezem; Vy?ezání p?ípadného vyskytnuvsího se náletu do pr?m?ru kmene 5 cm na pa?ezu; Shrabání pose?ené biomasy a její shromázd?ní na zadavatelem stanoveném míst?; Odvoz biomasy na místo ekologické likvidace; Shromázd?ní vy?ezaného náletu na stanoveném míst?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis v NP Sumava, reg. ?íslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava - se kosou
Lot nº: B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ?ásti B ve?ejné zakázky jsou tyto konkrétní ?innosti: Pose?ení jednoho hektaru plochy bezlesí kosou; Shrabání pose?ené biomasy a její shromázd?ní na zadavatelem stanoveném míst?; Odvoz biomasy na místo ekologické likvidace (ev. na stanovené místo do?asného úlozist?).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis v NP Sumava, reg. ?íslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava - se ru?n vedenou seka?kou
Lot nº: C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ?ásti C ve?ejné zakázky jsou tyto konkrétní ?innosti: Pose?ení jednoho hektaru plochy bezlesí ru?n vedenou seka?kou: Vy?ezání p?ípadného vyskytnuvsího se náletu do pr?m?ru kmene 5 cm na pa?ezu; Shrabání pose?ené biomasy a její shromázd?ní na zadavatelem stanoveném míst?; Odvoz biomasy na místo ekologické likvidace (ev. na stanovené místo do?asného úlozist?); Shromázd?ní vy?ezaného náletu na stanoveném míst?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis v NP Sumava, reg. ?íslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava - se lehkou speciální mechanizací
Lot nº: D
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ?ásti D ve?ejné zakázky jsou tyto konkrétní ?innosti: Pose?ení jednoho hektaru plochy bezlesí lehkou speciální mechanizací; Vy?ezání p?ípadného vyskytnuvsího se náletu do pr?m?ru kmene 5 cm na pa?ezu; Shrabání pose?ené biomasy a její shromázd?ní na zadavatelem stanoveném míst?; Odvoz biomasy na místo ekologické likvidace (ev. na stanovené místo do?asného úlozist?); Shromázd?ní vy?ezaného náletu na stanoveném míst?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis v NP Sumava, reg. ?íslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885)
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis na území NP a CHKO Sumava - pastva
Lot nº: E
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ?ásti E ve?ejné zakázky jsou tyto konkrétní ?innosti: Doprava stáda; Manipulace se stádem - vyhán?ní, zahán?ní, p?ehán?ní stáda, oset?ení po dobu pastvy; Materiál na ohradník a pot?ebné p?íslusenství, stavba ohradník?/sítí; Zajist?ní a doprava vody; P?ípadné se?ení nedopask do 10 % pokryvnosti pastviny.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Pé?e o nelesní typy p?írodních stanovis v NP Sumava, reg. ?íslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885)
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 101-231144
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 01/2 - Raskov
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 47 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 02/2 - Novosv?tské slat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 40 799.46 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 03/2 - Nové Údolí
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karel Novotný Numéro national d'identification: 60625589 Adresse postale: Husova 105 Ville: Prachatice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 383 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 13 290.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 04 - Dobrá I.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 39 033.18 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 05 - Dobrá II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale:
   1.  máje 260 Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 54 876.65 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 06 - Dobrá III
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 62 543.15 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 07 - B?ezová Lada I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 47 976.80 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT Life 08 - B?ezová Lada II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351/II Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 45 421.30 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 02/2020_2021 - Z?árek rota
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 77 968.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 5/2020_2021 - Stozec - lávka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 138 542.40 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 11/2020 - Zahrádky u Borových Lad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 38 700.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 12/2020 - Kepelské Zh??í - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 39 841.60 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 13/2020 - Pustina
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Milan St?rba Numéro national d'identification: 75252261 Adresse postale: Ve?echov 41 Ville: Horaz?ovice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 8 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 15/2020 - Nový Sv?t
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 64 974.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 17/2020 - Z?árek - to?na
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351 Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 20 212.50 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 19/2020 - Klásterec - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 15 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 18/2020 - Klásterec -se
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. Martin Janda Numéro national d'identification: 49033972 Adresse postale: Brixovy Dvory 195 Ville: Volary Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 384 51 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 36 660.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 6/2020 - Filipova Hu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zden?k Bradá Numéro national d'identification: 71241574 Adresse postale: Rejstejn 2 Ville: Rejstejn Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 92 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 135 360.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 7/2020 - Modrava
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 43 876.50 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 9/2020 - Kvilda - Lapka, Kvilda - Vilémov
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 71 095.46 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 10/2020 - Zelená Hora
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 44 847.01 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 4/2020_2021 - Lenora - za Markovcem, B?ezina
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karel Novotný Numéro national d'identification: 60625589 Adresse postale: Husova 105 Ville: Prachatice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 383 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 122 400.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 23/2020 - Stod?lky - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 80 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 22/2020 - Knízecí Plán - U Rozchodníku
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 20 600.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 21/2020 - Dukla
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 49 478.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 25/2020 - Dolní Sv?tlé Hory - Pomezná
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 47 040.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 32/2020 - Dobrá - Rozcestí
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. Martin Janda Numéro national d'identification: 49033972 Adresse postale: Brixovy Dvory 195 Ville: Volary Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 384 51 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 14 400.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 33/2020 - Zh??í u Rejstejna, Popelná - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zden?k Bradá Numéro national d'identification: 71241574 Adresse postale: Rejstejn 2 Ville: Rejstejn Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 91 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 48 331.24 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 31/2020 - Velký Bor, Stod?lky u K?emelné - se
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 65 173.16 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 34/2020 - Zh??í u Rejstejna MO
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Milan St?rba Numéro national d'identification: 75252261 Adresse postale: Ve?echov 41 Ville: Horaz?ovice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 558 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 14 970.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 28/2020 - Pod Z?áreckou horou - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 36 280.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 35/2020 - Stod?lky, Srní - Kanál A, Skelná
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská, a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 351 Ville: Susice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 342 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 63 869.64 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 30/2020 - Velký Bor, Stod?lky - pastva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zden?k Bradá Numéro national d'identification: 71241574 Adresse postale: Rejstejn 2 Ville: Rejstejn Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 92 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 135 665.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 27/2020 - Dolní Sv?tlé Hory - Panelka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 74 880.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 8/2020 - Horská Kvilda 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zden?k Bradá Numéro national d'identification: 71241574 Adresse postale: Rejstejn 2 Ville: Rejstejn Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 341 92 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 47 190.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 40/2020 - Ovesná - se?, Stozecká luka - se
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 39/2020 - Kvilda - Lesní chalupy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. Ji?í Smrz Numéro national d'identification: 63894149 Adresse postale: T?. P?átelství 2025 Ville: Písek Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 397 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 15 948.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 38/2020 - Rokyta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 588 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 892.64 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 37/2020 - Formberg, Vchynice - Tetov
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 34012 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 79 510.72 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 36/2020 - Strázný - safrány, ?eské Zleby - Ko?ího pomní?ek
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 40/2020 - Ovesná, Stozecká luka
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 24/2020 - Knízecí Plán - plocha P, S1 + S2, T2, Z?árek - st?íska
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 44/2020 - Vchynice - Tetov A,B
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 29/2020 - Filipova Hu Vale?ka, Hrab?cí Hu?, Rokyta
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 42/2020 - Knízecí Plán - plocha M, I
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: C -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NP 41/2020 - Knízecí Plán - plocha F,O
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT PPK CHKO 1/2020 - Alzb?tín, Federal
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 868 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 80 799.60 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT PPK CHKO 2/2020 - Jizní strán 1, 2, Vinice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 686 390.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 173 862.36 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT PPK CHKO 3/2020 - Pasecká sla
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZO ?SOP Sumava Numéro national d'identification: 75127326 Adresse postale: Hrani?á?ská 38 Ville: Vimperk Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 385 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 8 728.80 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: E -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT PPK CHKO 4/2020 - Pramenist
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bc. Zuzana Co?ková Numéro national d'identification: 04832434 Adresse postale: Hráz 15 Ville: M??ín Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 340 12 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 778 124.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 43 800.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 5/2020 - Pest?ice
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: D -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 3/2020 - Niva Horského potoka I. - 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 2/2020 - Niva Horského potoka I. - 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: D -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 4/2020 - Kozí strá
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 7/2020 - PR Radost
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 6/2020 - Pasecká sla
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 8/2020 - Vranist I
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 10/2020 - Vranist III
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 11/2020 - Vranist IV
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: A -
   2. Q/2020 Intitulé:
MT NIZ CHKO 12/2020 - Vranist V
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77000000 - Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture