Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 30/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Vsetín:Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons

2023/S 97-302567  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Tchéquie-Vsetín: Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons

2023/S 097-302567

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 084-252810)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: M?sto Vsetín
Numéro national d'identification: 00304450
Adresse postale: Svárov 75501
Ville: Vsetín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 75501
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: TOMÁS ZÁDRAPA
Courriel: verejne.zakazky@mestovsetin.cz
Téléphone: +420 571491498
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mestovsetin.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Cyklostezka Rokytenka - I. ?ást - úsek ?. 2 (od areálu Kotrla po Irisu)

Numéro de référence: MUVS-S 7150/2023

II.1.2)
Code CPV principal
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem podlimitní ve?ejné zakázky jsou stavební práce na akci "Cyklostezka Rokytenka - I. ?ást - úsek ?. 2 (od areálu Kotrla po Irisu)". Ve?ejná zakázka ?esí výstavbu nové cyklostezky, která se ve své v?tsí ?ásti nachází na ocelové konstrukci ulozené na betonových podp?rách a lemuje silnici I/69 v Rokytnici u Vsetína. Zbytek trasy je provedený ze zámkové dlazby. Cyklostezka bude osv?tlena VO a bude nutné provést p?elozku vodovodu a z?ídit nové odb?rné místo a p?ípojkou NN. Objektová skladba: SO 001 - P?ÍPRAVA STAVENIST? P?edm?tem stavebního objektu je p?íprava a uvoln?ní území pro výstavbu cyklostezky, a to odstran?ním ruderálního porostu, pokácení vzrostlých strom? v?etn? odstran?ní pa?ez? v trase budoucí cyklostezky a v pot?ebném rozsahu i pro do?asný zábor stavenist?. Dále potom náhradní výsadba za vykácené stromy. SO 101 - CYKLOSTEZKA - ÚSEK ?. 2 SO 102 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE SO 103 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROPUSTKU EV. ?. 69-001P SO 201 - OP?RNÁ ZE? SO 202 - OCELOVÁ LÁVKA P?edm?tem stavebního objektu je výstavba ocelové lávky o celkové délce 415 m. SO 203 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OP?RNÉ ZDI SO 204 - P?ELOZKA ZASTÁVKOVÉHO P?ÍST?ESKU P?íst?esek Op?rná zídka SO 401 - VE?EJNÉ OSV?TLENÍ - ÚSEK ?. 1 Podrobn?jsí informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 084-252810

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7.

Au lieu de:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zm?na lh?ty pro podání nabídky byla provedena s ohledem na charakter Vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 3, které bylo uve?ejn?no na profilu zadavatele dne 17.05.2023.
Cyklostezka Rokytenka - I. ?ást - úsek ?. 2 (od areálu Kotrla po Irisu) 30/05/2023 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233261 - Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons