Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Zlín: Services de conception technique

2020/S 180-435337  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Tchéquie-Zlín: Services de conception technique

2020/S 180-435337

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 173-418446)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zlínský kraj
Numéro national d'identification: 70891320
Adresse postale: t?ída Tomáse Bati 21
Ville: Zlín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 761 90
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Michal Uherek
Courriel: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz
Téléphone: +420 577043891 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.kr-zlinsky.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

https://www.kr-zlinsky.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/ZLK
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Uherskohradis?ská nemocnice, a.s. - Rekonstrukce objektu ?. 11 - zpracování projektové dokumentace, výkon inzenýrské ?innosti a autorského dozoru

Numéro de référence: VZ/2020/6/140/02

II.1.2)
Code CPV principal
71320000 Services de conception technique

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci a úpravu objektu p?vodní interny pro jiné zdravotnické provozy. Vzhledem k sou?asnému spatnému stavu vnit?ních instalací a pot?ebám dispozi?ních úprav je nezbytná celková rekonstrukce budovy ?. 11. P?edm?t ve?ejné zakázky zahrnuje zejména: - zhotovení projektové dokumentace stávajícího stavu s vyuzitím metody 3D skenování exteriéru a interiéru: - zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby, - výkon inzenýrské ?innosti za ú?elem vydání povolení pro realizaci stavby, - zhotovení projektové dokumentace pro provád?ní stavby, - autorský dozor projektanta, - zhotovení projektové dokumentace skute?ného provedení realizované stavby. P?i realizaci p?edm?tu zakázky je zadavatelem vyzadováno projektování v BIM (BIM model). Podrobnosti rozsahu p?edm?tu pln?ní stanoví návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) - p?íloha zadávací dokumentace ?.
   2. 

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 173-418446

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 08/10/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 08/10/2020

Heure locale: 10:01

Lire:

Date: 19/10/2020

Heure locale: 10:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel prodluzuje lh?tu pro podání nabídek v souvislosti s Vysv?tlením zadávací dokumentace ?. 1, uve?ejn?ném na profilu zadavatele.

 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique