01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/03/2011
Date de péremption : 08/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de décharges , Travaux de préparation et de dégagement de chantier , Travaux de bétonnage , Ossatures métalliques , Travaux de parachèvement de bâtiment , Travaux de plomberie , Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de , lignes électriques , Travaux d'équipement électrique , Travaux routiers , Pose de clôtures , Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts , Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité

2011/S 55-089084 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZakÂad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Zjednoczenia 110, attn:
Weronika Stachura, POLOGNE-65-120. Zielona Góra. Tel. +48 683229186.
E-mail: dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl. Fax +48 683229184.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.2.2011, 2011/S
39-063697)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna
(...).
a) posiada‡ doÛwiadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pi™ciu lat przed
upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci
jest krótszy ' w tym okresie, nast™puj…cych robót budowlanych:
- minimum 2 robót budowlanych polegaj…cych na budowie, przebudowie lub
rozbudowie kwater skÂadowisk odpadów o powierzchni dna misy min. 4,5 ha
kaüda oraz.
(...).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
   5. 4.2011
- 10:00
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   5. 4.2011 - 10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   5. 4.2011 - 11:00
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna
(...).
a) posiada‡ doÛwiadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pi™ciu lat przed
upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci
jest krótszy ' w tym okresie, nast™puj…cych robót budowlanych:
- min. 2 robót budowlanych polegaj…cych na budowie, przebudowie lub
rozbudowie kwater skÂadowisk odpadów o powierzchni niecki skÂadowiska min.
4,5 ha kaüda.
(...).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
   8. 4.2011
- 10:00
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   8. 4.2011 - 10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   8. 4.2011 - 11:00
 
 
C L A S S E    C P V
35110000 - Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45222110 - Travaux de construction de décharges 
45223210 - Ossatures métalliques 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45233140 - Travaux routiers 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45342000 - Pose de clôtures 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment