01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/11/2011
Date de péremption : 05/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Travaux de construction d'égouts , Travaux de construction de canalisations d'eaux usées , Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées , Travaux de réparation de routes , Travaux de revętement de routes , Travaux d'installation électrique de matériel de pompage

2011/S 215-349751 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz
Elvezetés, Zsámboki út 2/a., attn: Horváth László,
HONGRIE-2115Vácszentlászló. Tel. +36 28485128. E-mail:
polg.hiv.vacszentl@invitel.hu. Fax +36 28485143.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.10.2011, 2011/S
203-330040)
Au lieu de:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevŃnek, közös ajánlattevŃknek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a pénzügyi
alkalmasságukat az alábbiak szerint kell igazolnia.
P/1-P/4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevŃnek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ lejártának napját megelŃzŃ
utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
becsatolása egyszerń másolatban. Amennyiben az ajánlattevŃ vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga nem írja elŃ a beszámolók közzétételét, akkor
nyilatkozat becsatolását kérjük az alkalmasság megítélése szempontjából
releváns adatokról.
A P/1-P/4. pontokkal kapcsolatban ajánlatkérŃ felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.
P/5. A Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján az ajánlattevŃnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ lejártának napját megelŃzŃ
utolsó 2 lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti
(szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) nettó (áfa nélkül számított)
árbevételérŃl szóló nyilatkozat. (Attól függŃen, hogy az ajánlattevŃ mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak.).
A P/5. számú alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlatkérŃ felhívja az
ajánlattevŃk figyelmét a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdésére, miszerint az
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevŃ a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a
66. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igazolást a 10 %- alatti
alvállalkozó tekintetében is.
Az erŃforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján
kötelesek eljárni. AjánlatkérŃ ezzel kapcsolatban felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét a Kbt.
   4.  § 3/E. pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 69.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevŃ és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmasságát ajánlatkérŃ a P/1.-P/4. pontban elŃírtak
vonatkozásában önállóan (külön-külön), míg a P/5. pontban elŃírtak
vonatkozásában együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérŃ alkalmatlannak
nyilvánítja az ajánlattevŃt, ha az alább meghatározott feltételek közül
bármelyik fennáll:
P/1. az ajánlattevŃnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ
lejártának napját megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti évben.
- mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
P/2. az ajánlattevŃ likviditási mutatója ((forgóeszközök-készletek)/rövid
lejáratú kötelezettségek) az ajánlattételi határidŃ lejártának napját
megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,9, vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak likviditási mutatója az ajánlattételi határidŃ lejártának
napját megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,7.
P/3. Az ajánlattevŃ és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti eredmény-kimutatásában a jegyzett tŃke arányának
(saját tŃke/jegyzett tŃke) értéke az ajánlattételi határidŃ lejártának
napját megelŃzŃ 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb, mint 1,1.
P/4. az ajánlattevŃ tŃke-ellátottsági mutatója az ajánlattételi határidŃ
lejártának napját megelŃzŃ 3 lezárt üzleti év átlagában nem érte el a 35
%-ot, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának tŃke-ellátottsági mutatója az ajánlattételi
határidŃ lejártának napját megelŃzŃ 3 lezárt üzleti év átlagában nem érte
el a 25 %-ot.
Számítási mód: saját tŃke (ezer Ft-ban)/összes forrás (ezer Ft-ban) x 100.
P/5. az ajánlattevŃnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ
lejártának napját megelŃzŃ utolsó két lezárt üzleti év átlagában a teljes
együttes árbevétele nem érte el a nettó (ÁFA nélkül számított) 1 500 000
000 HUF összeget vagy a közbeszerzés tárgyából származó -
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése - árbevétele nem érte el a nettó 1
100 000 000 HUF összeget.
Amennyiben az ajánlattevŃ nem rendelkezik 2 lezárt üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti év tekintetében
kell megfelelni a minimumkövetelményeknek. Amennyiben nem rendelkezik 1
lezárt üzleti év árbevételi adataival sem, úgy a folyamatban lévŃ üzleti
év tekintetében kell megfelelni a minimumkövetelményeknek.
Lire:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevŃnek, közös ajánlattevŃknek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a pénzügyi
alkalmasságukat az alábbiak szerint kell igazolnia.
P/1-P/3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevŃnek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ lejártának napját megelŃzŃ
utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
becsatolása egyszerń másolatban. Amennyiben az ajánlattevŃ vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga nem írja elŃ a beszámolók közzétételét, akkor
nyilatkozat becsatolását kérjük az alkalmasság megítélése szempontjából
releváns adatokról.
A P/1-P/3. pontokkal kapcsolatban ajánlatkérŃ felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.
P/4. A Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján az ajánlattevŃnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ lejártának napját megelŃzŃ
utolsó 2 lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti
(szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) nettó (ÁFA nélkül számított)
árbevételérŃl szóló nyilatkozat. (Attól függŃen, hogy az ajánlattevŃ mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak.).
A P/4. számú alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlatkérŃ felhívja az
ajánlattevŃk figyelmét a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdésére, miszerint az
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevŃ a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a
66. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igazolást a 10 % alatti
alvállalkozó tekintetében is.
Az erŃforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján
kötelesek eljárni. AjánlatkérŃ ezzel kapcsolatban felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét a Kbt.
   4.  § 3/E. pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 69.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevŃ és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmasságát ajánlatkérŃ a P/1.-P/3. pontban elŃírtak
vonatkozásában önállóan (külön-külön), míg a P/4. pontban elŃírtak
vonatkozásában együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérŃ alkalmatlannak
nyilvánítja az ajánlattevŃt, ha az alább meghatározott feltételek közül
bármelyik fennáll:
P/1. az ajánlattevŃnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ
lejártának napját megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti évben - mérleg szerinti
eredménye egynél több esetben negatív volt.
P/2. az ajánlattevŃ likviditási mutatója ((forgóeszközök-készletek)/rövid
lejáratú kötelezettségek) az ajánlattételi határidŃ lejártának napját
megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,9, vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak likviditási mutatója az ajánlattételi határidŃ lejártának
napját megelŃzŃ utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,7.
P/3. Az ajánlattevŃ és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti eredmény-kimutatásában a jegyzett tŃke arányának
(saját tŃke/jegyzett tŃke) értéke az ajánlattételi határidŃ lejártának
napját megelŃzŃ 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb, mint 1,1.
P/4. az ajánlattevŃnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidŃ
lejártának napját megelŃzŃ utolsó 2 lezárt üzleti év átlagában a teljes
együttes árbevétele nem érte el a nettó (ÁFA nélkül számított) 1 500 000
000 HUF összeget vagy a közbeszerzés tárgyából származó -
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése - árbevétele nem érte el a nettó 1
100 000 000 HUF összeget.
Amennyiben az ajánlattevŃ nem rendelkezik 2 lezárt üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti év tekintetében
kell megfelelni a minimumkövetelményeknek. Amennyiben nem rendelkezik egy
lezárt üzleti év árbevételi adataival sem, úgy a folyamatban lévŃ üzleti
év tekintetében kell megfelelni a minimumkövetelményeknek.
Autres informations complémentaires
Az ajánlatkérŃ a fentiek szerint módosította az ajánlati felhívás III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontját. Az ajánlatkérŃ a módosítás
során a korábbi P/4 alkalmassági feltételt törölte, egyúttal a korábbi P/5
alkalmassági feltétel számozását P/4-re módosította. Az ajánlatkérŃ egyéb
módosítást nem tett.
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233220 - Travaux de revętement de routes 
45317100 - Travaux d'installation électrique de matériel de pompage