01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 29/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de stations d'épuration

2011/S 69-111313 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejskie Przedsi™biorstwo Wodoci…gów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.,
al. J. PiÂsudskiego 15, attn: Agnieszak Opoka, POLOGNE-20-407Lublin. Tel.
+48 815324281. E-mail: zampub@aqua.mpwik.lublin.pl. Fax +48 815321910.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.3.2011, 2011/S
52-085052)
Au lieu de:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 20.4.2011 (13:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.4.2011 (13:15).
Lire:
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 29.4.2011 (13:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 29.4.2011 (13:15).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration