01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2011
Date de péremption : 26/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Travaux de construction , Travaux de remblayage , Travaux de préparation de chantier , Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement , Plans d'approbation, plans d'exécution et spécifications , Travaux d'aménagement du terrain , Services de conception technique , Services de conseil en ingénierie de l'environnement , Ouvrages de drainage

2011/S 88-141931 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Tisza-tavi régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú Önkormányzati
Társulás, FŃ út1., attn: Pintér Erika Polgármester,
HONGRIE-5350Tiszafüred. Tel. +36 59510500. E-mail: kontra@corpus97.hu. Fax
+36 59511285.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.3.2011, 2011/S
60-096945)
Au lieu de:
II.2.1) Teljes mennyiség:
32 db meglévŃ, nem veszélyes hulladéklerakó, vagy hulladéklerakás céljára
használt terület rekultivációja felszámolás vagy helyben rekultiváció
útján a FIDIC Piros Könyv szerzŃdéses feltételei szerint; a munkák
megvalósításához szükséges kiviteli tervek, a létesítmények aktualizáló
állapotfelmérését követŃ elkészítése.
Teljes felszámolás rostálással: BesenyŃtelek, Borsodivánka, Egerfarmos,
EgerlövŃ, Egyek, Nagyiván, Poroszló2, Sarud2, Szentistván.
Helyben rekultiváció végleges lezárással: Bükkzsérc, Füzesabony1,
MezŃkövesd, MezŃnyárád, MezŃtárkány, Poroszló1, Sály, Szihalom, Szomolya,
Tiszaigar.
Helyben rekultiváció átmeneti lezárással: Abádszalók, Kunhegyes, Sarud1,
Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaörs, Tiszaszentimre,
TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.

   1.  Rész: Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók: Egyek, Nagyiván, Tiszaigar,
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora rekultiválása.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.
Az elsŃ rész teljes felülete: 2 019 900 m˛.
Az elsŃ rész becsült értéke 647 860 473 HUF.

   2.  Rész: Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
A Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók: BesenyŃtelek, Borsodivánka,
Egerfarmos, EgerlövŃ, Poroszló2, Sarud1, Sarud2, Szentistván, Bükkzsérc,
Füzesabony 1, MezŃkövesd, MezŃnyárád, MezŃtárkány, Poroszló1, Sály,
Szihalom, Szomolya, rekultiválása.
Az második rész teljes felülete: 884 225 m˛.
A második rész becsült értéke: 1 348 458 527 HUF.
A munkák teljes mennyisége: 1 000 000 m3+20 %.
Áfa nélkül 1 996 319 000 HUF.
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma
   1. 
Meghatározás: Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
1) A rész meghatározása:
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
45000000, 45112310, 45100000, 45110000, 71245000, 45111291, 71320000,
71313000.
3) Mennyiség:
Az elsŃ rész teljes felülete: 2 019 900 m˛.
Áfa nélkül 647 860 473 HUF.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése:
IdŃtartam napokban 660 (a szerzŃdés megkötésétŃl számítva).
5) További információ a részekrŃl:
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók: Egyek, Nagyiván, Tiszaigar,
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora rekultiválása.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.
Rész száma
   2. 
Meghatározás: Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
1) A rész meghatározása:
Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
45000000, 45112310, 45100000, 45232452, 45110000, 71245000, 45111291,
71320000, 71313000.
3) Mennyiség:
Az második rész teljes felülete: 884 225 m˛.
Áfa nélkül 1 348 458 527 HUF.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése:
IdŃtartam napokban 660 (a szerzŃdés megkötésétŃl számítva).
5) További információ a részekrŃl:
BesenyŃtelek, Borsodivánka, Egerfarmos, EgerlövŃ, Poroszló2, Sarud1,
Sarud2, Szentistván, Bükkzsérc, Füzesabony1, MezŃkövesd, MezŃnyárád,
MezŃtárkány, Poroszló1, Sály, Szihalom, Szomolya, rekultiválása.
III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási kötelezettség idŃtartama: 24 hónap.
Teljesítési biztosítékot a szerzŃdéskötéskor AjánlattevŃ rendelkezésre
kell bocsátani, összege a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 5 %-a. A
Teljesítési biztosítéknak a Teljesítési Igazolás kiadását követŃ 70. napig
kell érvényben maradnia.
A Teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. §. (6) bekezdése a) pontja szerinti
módokon nyújtható.
Az ElŃleg-visszafizetési biztosíték mértéke az Egyösszegń Ajánlati Ár 10
%-a, mely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható.
A Kbt. 53/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot AjánlattevŃ köteles
ajánlatához csatolni.
A késedelmi kötbér fizetendŃ: a Teljesítési határidŃ túllépése esetén a
nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 0,05 %-a naponként, de legfeljebb a nettó
Egyösszegń Ajánlati Ár 20 %-a.
III.1.2) FŃ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az
AjánlatkérŃ együttesen finanszírozza. A támogatás nyújtására ajánlatkérŃ
és a támogató szervezetek között a támogatási szerzŃdés még nem jött
létre. Fizetésre vonatkozó fŃbb jogszabályi feltételek:
- a Magyar Köztársaság 2008-2010 évek költségvetésérŃl szóló törvények,
- 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási idŃszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérŃl,
- Kbt. 305.§ (3) bekezdése d), g) és i) pont,
- Adózás rendjérŃl szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
Konkrét fizetési feltételek:
- Az ajánlattétel, a szerzŃdés és a kifizetések pénzneme: HUF,
- A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
ElŃzetes Fizetési Ütemterv nincsen, azt a nyertes ajánlatevŃ készíti el a
szerzŃdés hatálybalépését követŃen az általános szerzŃdéses feltételek
szerint,
- Az Egyösszegń Ajánlati ár 5,0 %-ánál kisebb összegń rész-számla nem
nyújtható be,
- Az AjánlattevŃ számláit a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósága,
mint KEOP KözremńködŃ Szervezet átutalással egyenlíti ki a szerzŃdésszerń
és a jogszabályoknak megfelelŃ számlák alapján.
AjánlatkérŃ a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 10 %-nak megfelelŃ elŃleget
biztosít, mely elŃleg igénylése estén ajánlattevŃ köteles a nettó
Egyösszegń Ajánlati Ár 10 %-nak megfelelŃ összeget a Kbt. 53/A.§ (6) a)
pontja szerint ajánlatkérŃ rendelkezésére bocsátani, mely az elŃleg igény
benyújtásának feltétele.
Tartalék keret összege mindkét rész vonatkozásában.

   1.  rész: nettó 27 147 979 HUF.

   2.  rész: nettó 56 505 875.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzŃdés teljesítésére egyéb különleges
feltételek?
Igen.
Az építŃipari kivitelezési tevékenységrŃl szóló 191/2009. sz.
Kormányrendelet, valamint a Támogatási szerzŃdésben és a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazott horizontális vállalások:
1) BAT technológiát önkéntesen alkalmaz;
2) A zöldfelület kialakítás során az Ńshonos növényfajok, a tájegységnek
megfelelŃ fajkompozíciók elŃnyben részesítése;
3) Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok
beszerzésénél.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.5.2011 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
11.5.2011 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 11.5.2011 (11:00).
VI.3) További információk:
VI.3).2. Az eredményhirdetés tervezett idŃpontja:
   6. 6.2011 (11:30).
Lire:
II.2.1) Teljes mennyiség:
32 db meglévŃ, nem veszélyes hulladéklerakó, vagy hulladéklerakás céljára
használt terület rekultivációja felszámolás vagy helyben rekultiváció
útján a FIDIC Piros Könyv szerzŃdéses feltételei szerint; a munkák
megvalósításához szükséges kiviteli tervek, a létesítmények aktualizáló
állapotfelmérését követŃ elkészítése.
Teljes felszámolás rostálással: BesenyŃtelek, Borsodivánka, Egerfarmos,
EgerlövŃ, Egyek, Nagyiván, Poroszló2, Sarud2, Szentistván.
Helyben rekultiváció végleges lezárással: Bükkzsérc, Füzesabony1,
MezŃkövesd, MezŃnyárád, MezŃtárkány, Poroszló1, Sály, Szihalom, Szomolya,
Tiszaigar.
Helyben rekultiváció végleges lezárással: Bükkzsérc, Füzesabony1,
MezŃkövesd, MezŃnyárád, MezŃtárkány, Poroszló1, Sály, Szihalom, Szomolya,
Tiszaigar. Helyben rekultiváció átmeneti lezárással: Abádszalók,
Kunhegyes, Sarud1, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.

   1.  Rész: Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók: Egyek, Nagyiván, Tiszaigar,
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora rekultiválása.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.
Az elsŃ rész rekultiválandó felülete: 219 490 m˛.
Az elsŃ rész becsült értéke (tartalékkerettel együtt, ami 27 844 680 HUF)
723 961 680 HUF.
Az elsŃ rész lerakott hulladék mennyisége, mł (becsült): 534 400 + 20 %.

   2.  Rész Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
A Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók: BesenyŃtelek, Borsodivánka,
Egerfarmos, EgerlövŃ, Poroszló2, Sarud1, Sarud2, Szentistván, Bükkzsérc,
Füzesabony 1, MezŃkövesd, MezŃnyárád, MezŃtárkány, Poroszló1, Sály,
Szihalom, Szomolya, rekultiválása.
Az második rész rekultiválandó felülete: 223 690 m˛.
A második rész becsült értéke (tartalékkerettel együtt, ami 55 810 640
HUF): 1 359 802 640 HUF.
A második rész lerakott hulladék mennyisége, mł (becsült): 548 400 + 20 %.
Áfa nélkül 2 083 764 320 HUF.
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma
   1. 
Meghatározás: Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
1) A rész meghatározása:
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók rekultivációja.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
45000000, 45112310, 45100000, 45110000, 71245000, 45111291, 71320000,
71313000.
3) Mennyiség:
A rekultiválandó felület: 219 490 m˛.
Áfa nélkül 723 961 680 HUF.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése:
IdŃtartam napokban 660 (a szerzŃdés megkötésétŃl számítva).
5) További információ a részekrŃl:
Tisza vonalától keletre lévŃ lerakók: Egyek, Nagyiván, Tiszaigar,
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaörs, Tiszaszentimre, TiszaszŃlŃs, Tomajmonostora rekultiválása.
Tiszaroff: rekultivált lerakón monitoring kút létesítés.
Rész száma
   2. 
Meghatározás: Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
1) A rész meghatározása:
Tisza vonalától nyugatra lévŃ lerakók rekultivációja.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
45000000, 45112310, 45100000, 45232452, 45110000, 71245000, 45111291,
71320000, 71313000.
3) Mennyiség:
A rekultiválandó felület: 223 690 m˛.
Áfa nélkül 1 359 802 640.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése:
IdŃtartam napokban 660 (a szerzŃdés megkötésétŃl számítva).
5) További információ a részekrŃl:
BesenyŃtelek, Borsodivánka, Egerfarmos, EgerlövŃ, Poroszló2, Sarud1,
Sarud2, Szentistván, Bükkzsérc, Füzesabony1, MezŃkövesd, MezŃnyárád,
MezŃtárkány, Poroszló1, Sály, Szihalom, Szomolya, rekultiválása.
III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási kötelezettség idŃtartama: 24 hónap.
Teljesítési biztosítékot a szerzŃdéskötéskor AjánlattevŃ rendelkezésre
kell bocsátani, összege a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 5 %-a. A
Teljesítési biztosítéknak a Teljesítési Igazolás kiadását követŃ 70. napig
kell érvényben maradnia.
A jótállási idŃ végéig AjánlattevŃ köteles a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár
3 %-nak megfelelŃ összegń Jólteljesítési biztosítékot AjánlatkérŃ részére
rendelkezésre bocsátani.
A biztosítékok a Kbt. 53/A. §. (6) bekezdése a) pontja szerinti módokon
nyújthatóak.
Az ElŃleg-visszafizetési biztosíték mértéke a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár
10 %-a, mely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható.
A Kbt. 53/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot AjánlattevŃ köteles
ajánlatához csatolni.
A késedelmi kötbér fizetendŃ: a Teljesítési határidŃ túllépése esetén a
nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 0,05 %-a naponként, de legfeljebb a nettó
Egyösszegń Ajánlati Ár 20 %-a.
III.1.2) FŃ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar költségvetés
együttesen finanszírozza. Fizetésre vonatkozó fŃbb jogszabályi feltételek:
- a Magyar Köztársaság 2008-2010 évek költségvetésérŃl szóló törvények,
- a 2007-2013 idŃszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM együttes rendelet,
- 255/2006.(XII.8.) Korm. rendelet 2007-2013 programozási idŃszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetŃ
szabályairól és felelŃs intézményeirŃl,
- 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási idŃszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenŃrzési rendszerek kialakításáról - Kbt. 305.§ (3)
bekezdése d), g) és i) pont,
- Adózás rendjérŃl szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
Konkrét fizetési feltételek:
-- Az ajánlattétel, a szerzŃdés és a kifizetések pénzneme: HUF,
-- A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
ElŃzetes Fizetési Ütemterv nincsen, azt az ajánlatevŃ készíti el és
nyertes ajánlattevŃ a szerzŃdés hatálybalépését követŃen, a Munkakezdési
jelentésben köteles aktualizálni a fizetési ütemterv tervezetet, majd a
szerzŃdéstervezetben leírtaknak megfelelŃen kell eljárni.
- Az Egyösszegń Ajánlati ár 5,0 %-ánál kisebb összegń rész-számla nem
nyújtható be,
- Az AjánlattevŃ számláit a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósága,
mint KEOP KözremńködŃ Szervezet átutalással egyenlíti ki a szerzŃdésszerń
és a jogszabályoknak megfelelŃ számlák alapján. AjánlatkérŃ a nettó
Egyösszegń Ajánlati Ár 10 %-nak megfelelŃ elŃleget biztosít, mely elŃleg
igénylése estén ajánlattevŃ köteles a nettó Egyösszegń Ajánlati Ár 10
%-nak megfelelŃ összeget a Kbt. 53/A.§ (6) a) pontja szerint ajánlatkérŃ
rendelkezésére bocsátani, mely az elŃleg igény benyújtásának feltétele.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzŃdés teljesítésére egyéb különleges
feltételek?
Igen.
Az építŃipari kivitelezési tevékenységrŃl szóló 191/2009. sz.
Kormányrendelet, valamint a Támogatási szerzŃdésben és a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazott horizontális vállalások:

   1.  A zöldfelület kialakítás során 100 %-ban Ńshonos növényfajokat
alkalmaz. Törekszik a tájegységnek megfelelŃ fajkompozíciók elŃnyben
részesítésére;

   2.  Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása: a
létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatáskörét a KEOP támogatásnak
és az engedélyes tervnek megfelelŃen a KivitelezŃ a lehetŃ legteljesebb
mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes
területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása és
a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb.
megelŃzŃse érdekében kötelezŃ.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 26.5.2011 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
26.5.2011 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 26.5.2011 (11:00).
VI.3) További információk:
VI.3).2. Az eredményhirdetés tervezett idŃpontja: 30.6.2011 (11:30).
Autres informations complémentaires
Változások történtek a megfelelŃ pályázati dokumentációban.
Az Ajánlati Dokumentációban történt módosításokra tekintettel a módosított
Ajánlati Dokumentáció valamennyi ajánlattevŃ részére megküldésre kerül.
Változott pontok: E.4.9, E.4.10.,Ajánlati nyilatkozat függeléke, III.
kötet,
   4. sz. melléklet, IV kötet
   1. 1.,
   3. 5-3.9.,
   4. 2, KSZF

   1. 1.6.11-1.1.6.13,4.2.e), szerzŃdés melléklete.
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45112310 - Travaux de remblayage 
45232452 - Ouvrages de drainage 
71245000 - Plans d'approbation, plans d'exécution et spécifications 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71320000 - Services de conception technique