01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/12/2016
Date de péremption : 20/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Voitures de tramway, Instruments pour véhicules

2016/S 244-445973 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/12/2016
S244
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Gorzów Wielkopolski: Voitures de tramway

2016/S 244-445973

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 233-424946)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Miejski Zak?ad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Kostrzy?ska 46
Gorzów Wlkp.
66-400
Pologne
Point(s) de contact: Jerzy Bezdziecki, Jolanta Jankowska - Dzia? Zamówie? Publicznych
Téléphone: +48 957287800
Courriel: sekretariat.mzk@wp.pl
Fax: +48 957287801
Code NUTS: PL431 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mzk-gorzow.com.pl

www.mzk-gorzow.com.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopod?ogowych tramwajów trójcz?onowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy.

Numéro de référence: 899/2016/014 / JRP-074-10/12/16

II.1.2)
Code CPV principal
34622100

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego 14 sztuk fabrycznie nowych, niskopod?ogowych tramwajów trójcz?onowych, dwukierunkowych w tym 1 tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy wraz ze specjalistycznym wyposa?eniem obs?ugowym i pakietem eksploatacyjno - naprawczym dla wszystkich tramwajów w ramach projektu pod nazw?: "System zrównowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" z opcj? zakupu dodatkowych 6 sztuk taboru tramwajowego z kompletem wózków na 1 tramwaj trójcz?onowy ale bez specjalistycznego wyposa?enia obs?ugowego i pakietu eksploatacyjno - naprawczego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
15/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 233-424946

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:


   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 oraz
   4.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 lit.d ustawy pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14 ustawy pzp, je?eli osoba o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit.d. ustawy pzp.

Lire:


   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 oraz 4,
   8.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 lit. d ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp, je?eli osoba o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit. d. ustawy Pzp.

Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:


   4. 1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1,2 oraz 4 ustawy pzp z uwzgl?dnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy pzp,

Lire:


   4. 1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 oraz 4, 8 ustawy Pzp z uwzgl?dnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,

Numéro de section: III.1.2

Au lieu de:


   4. 1.1. informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w wysoko?ci co najmniej 56 000 000 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t sze?? milionów z?otych), w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Uwaga: Wykonawca winien posiada? ?rodki finansowe albo zdolno?? kredytow? albo ??cznie ?rodki finansowe i zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 56 000 000 PLN.

Lire:


   4. 1.1. informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w wysoko?ci co najmniej 30 000 000 PLN (s?ownie: trzydzie?ci milionów z?otych) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Uwaga: Wykonawca winien posiada? ?rodki finansowe albo zdolno?? kredytow? albo ??cznie ?rodki finansowe i zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 30 000 000 PLN.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34622100 - Voitures de tramway 
38548000 - Instruments pour véhicules