01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/02/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnowo PodgÛrne: Autobus plancher surbaissÈ

2018/S 36-079273 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/02/2018 S36  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - Attribution de marchÈ sans publication prÈalable Pologne-Tarnowo PodgÛrne: Autobus plancher surbaissÈ 2018/S 036-079273 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses WÛjt Gminy Tarnowo PodgÛrne ul. Pozna?ska 115 Tarnowo PodgÛrne 62-080 Pologne Point(s) de contact: Monika Spycha?a TÈlÈphone: +48 618959235 Courriel: zp@tarnowo-podgorne.pl Fax: +48 618146118 Code NUTS: PL418 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tarnowo-podgorne.pl www.tarnowo-podgorne.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Jednostka samorz?du terytorialnego
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup autobusÛw niskopod?ogowych NumÈro de rÈfÈrence: WOP.271.6.2018
II.1.2) Code CPV principal 34121400
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich,niskopod?ogowych,przyjaznych ?rodowisku o d?ugo?ci 11,8 12,2 m klasy MAXI.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e autobusy stanowi?ce przedmiot zamÛwienia b?d u?ytkowane przez SpÛ?k?zograniczon odpowiedzialno?ci pod nazw Komunikacja Gminy Tarnowo PodgÛrne TPBUS, w ktÛrejZamawiaj?cy posiada 100 % udzia?Ûw.
   3.  SZCZEG"?OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA ñ znajduje si w za?. nr
   2. 1 i
   2. 2 do zaproszenia.
   4.  W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowi?zany b?dzie rÛwnie do: a. przeprowadzenia co najmniej czterodniowego szkolenia 3 (trzech) pracownikÛw TPBUS, b. udzielenie TPBUS autoryzacji serwisowej ASO na potrzeby wewn?trzne, c. dostarczenia wyposa?enia elektronicznego, d. dostarczenia dedykowanego wyposa?enia elektronicznego oraz systemÛw przygotowania i ?adowania danych rozk?adowych oraz zapowiedzi g?osowych, e. dostarczenia systemu monitoringu, f. dostarczenia pe?nej dokumentacji naprawczej i obs?ugowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 129 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34121100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Tarnowo PodgÛrne- siedziba spÛ?ki TPBUS przy ul. Rokietnickiej w Tarnowie PodgÛrnym.
II.2.4) Description des prestations:
 
7.Wszystkie oferowane autobusy musz by?: wyprodukowane przez tego samego producenta, identyczne,wszczegÛlno?ci pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrÛw technicznych i kompletacji, wyposa?enia orazorganizacji przestrzeni pasa?erskiej, posiada t sam kolorystyk i stylizacj?, z wy??czeniem rÛ?nicwynikaj?cych z wymaga kompletacyjnych zaproszenia.
   8.  Oferowany autobus ma odpowiada parametrom techniczno-eksploatacyjnym okre?lonym w obowi?zuj?cychprzepisach Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw orazzakresu ich niezb?dnego wyposa?enia z dnia 31.12.2002 roku. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z pÛ?n. zm.)
   9.  Oferowane autobusy maj by nowe - wg definicji z ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca1997r. (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pÛ?n. zm.), posiada aktualne ?wiadectwo homologacji typu pojazduWE wydane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 roku w sprawie homologacji typu pojazdÛw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotÛwwyposa?enia lub cz??ci (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475) oraz spe?nia?y wymagania wynikaj?ce z normy emisjispalin EUR
   6.  10. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany typ autobusu nie by prototypem, tzn. aby znajdowa si w oferciesprzeda?y Wykonawcy (obecnie lub w przesz?o?ci) oraz aby zosta wyprodukowany w podobnej kompletacji wliczbie co najmniej 10 sztuk dla klasy MAXI. Na potwierdzenie spe?niania powy?szych wymaga zamawiaj?cywymaga z?o?enia o?wiadczenia na formularzu oferty. 11. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego zamÛwienia, obowi?zany b?dziedo przedstawienia, w terminie do dnia podpisania umowy, szczegÛ?owej kompletacji autobusÛw obj?tychzamÛwieniem (parametry techniczne oferowanych autobusÛw i ich wyposa?enia) wraz z wykazem wyposa?eniaelektronicznego (dedykowanych urz?dze i systemÛw), wyposa?enia dodatkowego w zwi?zku z udzielon?autoryzacj?, oprogramowania i koniecznych urz?dze wykorzystuj?cych to oprogramowanie. Dokument tenstanowi b?dzie za??cznik do umowy z Wykonawc?. 12. Zamawiaj?cy zamierza finansowa zamÛwienie ze ?rodkÛw pochodz?cych z Unii Europejskiej. Zgodnie zart. 93 ust. 1a. ustawy oraz informacj zawart w og?oszeniu o zamÛwieniu Zamawiaj?cy przewiduje, ?e mo?euniewa?ni post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej orazniepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??cizamÛwienia nie zosta?y mu przyznane. 14. Przedmiot zamÛwienia obejmuje rÛwnie wszystkie prace i obowi?zki Wykonawcy wymienione we wzorzeumowy. 15. Zamawiaj?cy podkre?la, i przedmiot zamÛwienia stanowi rozbudow posiadanej przez zamawiaj?cegofloty, w zwi?zku z tym, ?e autobusy s eksploatowane w ramach Pozna?skiej Elektronicznej KartyAglomeracyjnej (zwanej dalej PEKA)w ramach Zarz?du Transportu Miejskiego w Poznaniu (zwanego dalejZTMPozna?), dlatego te musz by wyposa?one przez Wykonawc w nast?puj?ce urz?dzenia: 15.1. Komputer pok?adowy, typ: SRG 5000P/4, 15.2. Wzmacniacz audio WRG-5000 15.3. Kasowniki typu: KRG ñ 7P 15.4. Kasa rejestruj?ca(fiskalna) typ: KF3000A/1E, 15.5. Modu drogi SRG-3000D-GPS-2. Zamawiaj?cy samodzielnie dostarczy Wykonawcy, powy?sze urz?dzenia na wskazany przez Wykonawc?adres, po pisemnym ustaleniu terminu, nie pÛ?niej jednak ni na 45 dni przed planowanym odbioremautobusÛw. Przekazanie odb?dzie si na podstawie protoko?Ûw przekazania. Wykonawca b?dzie zobligowanydo zamontowania ww. urz?dze w oferowanych autobusach do dnia ich odbioru. 16. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy w?asne, itp. - stanowi wy??cznie wzorzecjako?ciowy,funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet: 26/RPWP.03.03.03-.Z-00-30-002/16
II.2.14) Informations complÈmentaires ZamÛwienie jest wspÛ?finansowane ze ?rodkÛw UE - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno??miejska. Poddzia?anie
   3. 3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno? miejska. WielkopolskiRegionalny Program Operacyjny 2014-2020 o priorytetowa 3 Energia. Dzia?anie
   3. 3 w ramach ZIT dla MOF Poznania.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy przeprowadzi post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39ustawy Prawo zamÛwie publicznych (nr og?oszenia 2017/S 170-349300 z dnia
   6. 09.2017 r.), w ktÛrym nie z?o?ono ?adnej oferty. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy uniewa?ni to post?powanie na podstawie art. 93ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Nast?pnie po przeprowadzeniu zmian, w szczegÛlno?ci w opisie przedmiotu zamÛwienia obni?aj?c parametry przedmiotu zamÛwienia, celem zwi?kszenia liczby zainteresowanych potencjalnych wykonawcÛw, Zamawiaj?cy og?osi kolejny raz post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamÛwie publicznych (nr og?oszenia 2017/S211-439163 z dnia
   3. 11.2017 r.), w ktÛrym rÛwnie nie zosta?y z?o?one ?adne oferty. Zamawiaj?cy kolejny raz uniewa?ni to post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy wszcz? post?powanie w trybie z wolnej r?ki nie zmieniaj?c w istotny sposÛb pierwotnych warunkÛw zamÛwienia. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamÛwie publicznych. 2017/S 170-349300
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 010-019291
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/02/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Man Truck&Bus Polska Sp. z o.o.
Aleja Katowicka Wolica, Nadarzyn 05-830 Pologne TÈlÈphone: +49 227386998 Courriel: piotr.kwiatkowski@man.eu Fax: +49 227386995 Code NUTS: PL926
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 129 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 270 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/02/2018
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé