01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 08/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conseil en gestion des ressources humaines

2019/S 16-034502 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/01/2019
S16
- - Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de conseil en gestion des ressources humaines

2019/S 016-034502

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 243-555323)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Instytut Bada Edukacyjnych
ul. GÛrczewska 8
Warszawa
01-180
Pologne
Point(s) de contact: Zbigniew Ob?oza
TÈlÈphone: +48 222417131
Courriel: zamowienia@ibe.edu.pl
Fax: +48 222417111
Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ibe.edu.pl

www.ibe.edu.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemys?u chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II post?powanie

NumÈro de rÈfÈrence: Znak sprawy: IBE/55/2018

II.1.2)
Code CPV principal
79414000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Celem niniejszego zamÛwienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemys?u chemicznego (SRKChem) w Polsce. SRKChem ma by narz?dziem s?u??cym porÛwnywaniu kwalifikacji sektorowych, jak rÛwnie stanowi ma rozwini?cie charakterystyk poziomÛw Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) ñ tzw. trzeci stopie charakterystyk (patrz:
   1. 1 OPZ). Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji (SRK) wpisuje si w szerszy kontekst prac nad systemami kwalifikacji w krajach cz?onkowskich Unii Europejskiej zwi?zanych m.in. z realizacj Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i tworzenia krajowych ram kwalifikacji. ZamÛwienie b?dzie realizowane w ramach projektu W??czanie Kwalifikacji Innowacyjnych i Potrzebnych Spo?ecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczania barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskie

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 243-555323

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin wykonania zamÛwienia do 19.6.2019, z tym ?e wst?pny projekt SRK Chem winien by opracowany do 30.3.2019.

Lire:

Termin wykonania zamÛwienia do 11.10.2019, z tym ?e wst?pny projekt SRK Chem winien by opracowany do 12.7.2019.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 08/02/2019

Heure locale: 12:30

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 08/02/2019

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79414000 - Services de conseil en gestion des ressources humaines 
79630000 - Services de gestion du personnel, excepté services de placement et de mise à disposition