01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2019
Date de péremption : 05/04/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale

2019/S 57-132463 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2019 S57  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services de pratique médicale 2019/S 057-132463 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30 Warszawa 01-207 Pologne Point(s) de contact: Ewa Kami?ska, Marlena Janczak Courriel: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Agencja wykonawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug medycznych Numéro de référence: 435/2019/C
II.1.2) Code CPV principal 85121000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych
:
1) z zakresu medycyny pracy - na rzecz kandydatów do pracy, pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) oraz osób odbywaj?cych sta u Zamawiaj?cego - na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zamawiaj?cego; 2) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) zatrudnionych w Centrali Zamawiaj?cego w Warszawie oraz jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w innych miastach - okre?lonych w za??czniku nr 1 do Istotnych Postanowie Umowy, zwanych dalej IPU - za??cznik nr 1 do SIWZ; 3) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz cz?onków rodzin pracowników Zamawiaj?cego w ramach pakietów us?ug obejmuj?cych: pakiet partnerski, rodzinny, seniorski.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ (IPU).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy (nie wcze?niej jednak ni od dnia
   1. 4.2019 r.) przez okres 24 miesi?cy.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych
:
1) z zakresu medycyny pracy - na rzecz kandydatów do pracy, pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) oraz osób odbywaj?cych sta u Zamawiaj?cego - na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zamawiaj?cego; 2) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) zatrudnionych w Centrali Zamawiaj?cego w Warszawie oraz jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w innych miastach - okre?lonych w za??czniku nr 1 do Istotnych Postanowie Umowy, zwanych dalej IPU - za??cznik nr 1 do SIWZ; 3) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz cz?onków rodzin pracowników Zamawiaj?cego w ramach pakietów us?ug obejmuj?cych: pakiet partnerski, rodzinny, seniorski.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ (IPU).
   3.  Jednostka organizacyjne i podleg?e placówki terenowe dla cz??ci nr 1 zamówienia okre?la za??cznik nr 1 do IPU. Warunki udzia?u w post?powaniu
   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu: a) sytuacji ekonomicznej; b)zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków uniemo?liwiaj?c zamieszczenie pe?nej tre?ci warunków udzia?u w post?powaniu, warunki te zosta?y okre?lone dla cz??ci pierwszej w Rozdziale VI SIWZ.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 435 192.00 PLN
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy (nie wcze?niej jednak ni od dnia
   1. 4.2019 r.) przez okres 24 miesi?cy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych
:
1) z zakresu medycyny pracy - na rzecz kandydatów do pracy, pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) oraz osób odbywaj?cych sta u Zamawiaj?cego - na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zamawiaj?cego; 2) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz pracowników Zamawiaj?cego (bez limitu wieku) zatrudnionych w Centrali Zamawiaj?cego w Warszawie oraz jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w innych miastach - okre?lonych w za??czniku nr 1 do Istotnych Postanowie Umowy, zwanych dalej IPU - za??cznik nr 1 do SIWZ; 3) z zakresu dodatkowej opieki medycznej, nie wchodz?cej w zakres medycyny pracy - na rzecz cz?onków rodzin pracowników Zamawiaj?cego w ramach pakietów us?ug obejmuj?cych: pakiet partnerski, rodzinny, seniorski.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ (IPU).
   3.  Jednostka organizacyjne i podleg?e placówki terenowe dla cz??ci nr 2 zamówienia okre?la za??cznik nr 1 do IPU. Warunki udzia?u w post?powaniu
   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu: a) sytuacji ekonomicznej; b)zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków uniemo?liwiaj?c zamieszczenie pe?nej tre?ci warunków udzia?u w post?powaniu, warunki te zosta?y okre?lone dla cz??ci drugiej w Rozdziale VI SIWZ.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 435 192.00 PLN
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy (nie wcze?niej jednak ni od dnia
   1. 4.2019 r.) przez okres 24 miesi?cy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:

   1. Kryteria oceny ofert dla cz. 1: wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników (K1) - 40 %,wynagrodzenie brutto za pakiety dla cz?onków rodziny pracownika - pakiet partnerski (K2) - 10 %, wynagrodzenie brutto za pakiety dla cz?onków rodziny pracownika - pakiet rodzinny (K3) - 4 %, wynagrodzenie brutto za pakiety dla cz?onków rodziny pracownika - pakiet seniorski (K4) - 1 %, liczba placówek medycznych w?asnych Wykonawcy w Warszawie (K5) - 15 %, liczba placówek medycznych w?asnych Wykonawcy z wy??czeniem Warszawy (K6) - 15 %, liczba placówek medycznych wspó?pracuj?cych (K7) - 11 %, dost?pno? dodatkowych lekarzy specjalistów w placówkach medycznych w?asnych Wykonawcy w Warszawie (K8) - 4 %.
   2. Kryteria oceny ofert dla cz. 2: wynagrodzenie brutto za pakiety dla pracowników (K1) - 45 %, wynagrodzenie brutto za pakiety dla cz?onków rodziny pracownika - pakiet partnerski (K2) - 10 %, wynagrodzenie brutto za pakiety dla cz?onków rodziny pracownika - pakiet rodzinny (K3) - 4 %, dalsza cz?? w III.2.2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Dalsza cz?? z III.1.4 Liczba placówek medycznych w?asnych Wykonawcy (K5) - 30 %, liczba placówek medycznych wspó?pracuj?cych ?wiadcz?cych us?ugi dla osób pe?noletnich z zakresu przedmiotu zamówienia w miastach (miejscowo?ciach), w których znajduj si jednostki organizacyjne i podleg?e placówki terenowe Zamawiaj?cego, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do IPU - Cz?? nr II (K6) - 10 %, Warunki realizacji umowy zgodnie z za??cznikiem nr 1 do IPU.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 05/04/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Do up?ywu terminu sk?adania ofert nale?y z?o?y?: 1) Ofert?, która musi by zgodna w tre?ci z Formularzem oferty stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ. 2)Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 000 000 PLN (jeden milion z?otych). 3)Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub b?dzie dysponowa (Wykaz sk?adany w celu oceny ofert w kryteriach innych ni cena): - dla cz??ci I zamówienia stanowi?cym za??cznik nr
   2. 1 do SIWZ*, - dla cz??ci II zamówienia stanowi?cym za??cznik nr
   2. 2 do SIWZ* * w zale?no?ci na któr cz?? Wykonawca b?dzie sk?ada ofert (w przypadku, gdy Wykonawca b?dzie sk?ada ofert na obie cz??ci nale?y z?o?y ww. wykaz dla cz??ci I i II). 4) Wykaz placówek medycznych, którymi Wykonawca dysponuje lub b?dzie dysponowa (Wykaz sk?adany w celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej): - dla cz??ci I zamówienia stanowi?cym za??cznik nr
   3. 1 do SIWZ*, - dla cz??ci II zamówienia stanowi?cym za??cznik nr
   3. 2 do SIWZ* * w zale?no?ci na któr cz?? Wykonawca b?dzie sk?ada ofert (w przypadku, gdy Wykonawca b?dzie sk?ada ofert na obie cz??ci nale?y z?o?y ww. wykaz dla cz??ci I i II). 5)Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ. Nale?y do??czy równie dowody, okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. 6) O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SIWZ. 7) Pe?nomocnictwo - je?eli Wykonawca samodzielnie sk?adaj?cy ofert jest reprezentowany przez Pe?nomocnika. 8)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie - pe?nomocnictwo do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nast?pi w dniu
   5. 4.2019 r. o godz. 13:00 w KOWR, ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odb?dzie si otwarcie ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Owo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/03/2019
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale