Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte accélérée
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ask:Services de sécurité

2022/S 184-522359  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/09/2022 S184 Pologne-?ask: Services de sécurité 2022/S 184-522359 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w ?asku Numéro national d'identification: PL712 Adresse postale: ul. 9-go Maja 95 Ville: ?ask Code postal: 98-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ku?niak E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl Téléphone: +48 261554591 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: https://32blt.wp.mil.pl/pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot 32bltprz@ron.mil.pl https://32blt.wp.mil.pl/pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Skarb Pa?stwa - Jednostka Wojskowa
I.3) Activité principale Défense
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché Ochrona fizyczna kompleksów wojskowych przez SUFO
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Services Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: ?ask, Wronowice, Sieradz Code NUTS PL712 ?ódzki PL712 ?ódzki
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), na terenach jednostek wojskowych.
 
2.Przedmiot zamówienia podzielono na 3 cz??ci:
 - cz??? I - ochrona kompleksu wojskowego nr 3961 w m. ?ask przy pl. Lotników ?askich 1 oraz ochrona kompleksu wojskowego nr 6030 w m. Gucin 58A, polegaj?ca na:

   2. 1. ca?odobowej zmianowej ochronie osób i mienia znajduj?cego si? w granicach chronionych obszarów i obiektów;
   2. 2. organizacji s?u?by ochronnej w oparciu o system posterunków i patroli pieszych, patrolu samochodowego, patrolu interwencyjnego i portierów;
   2. 3. strze?eniu powierzonego pod ochron? mienia, urz?dze? wspomagaj?cych ochron?, zabezpieczeniu ich przed kradzie??, zniszczeniem lub uszkodzeniem na terenie kompleksu wojskowego;
   2. 4. kontrolowaniu dokumentów uprawniaj?cych do wst?pu (wjazdu) na teren kompleksu wojskowego lub jego cz??ci, wynoszenia/wnoszenia (wywo?enia/wwo?enia) mienia oraz uniemo?liwienie nielegalnego wej?cia osób postronnych na tereny chronione;
   2. 5. ochronie bezpo?redniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwacj? oraz uruchomienie patrolu interwencyjnego do natychmiastowej reakcji, który przyb?dzie i podejmie si? czynnego dzia?ania bezzw?ocznie po uzyskaniu sygna?u o zagro?eniu obiektu jednak nie pó?niej ni? w czasie do 5 minut od momentu wezwania do ka?dego obiektu na terenie kompleksu wojskowego nr 6030;
   2. 6. ochronie bezpo?redniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwacj? oraz uruchomienie grupy interwencyjnej do natychmiastowej reakcji, który przyb?dzie i podejmie si? czynnego dzia?ania bezzw?ocznie po uzyskaniu sygna?u o zagro?eniu obiektu jednak nie pó?niej ni? w czasie do 10 minut od momentu wezwania do obiektu na terenie kompleksu wojskowego nr 3961;
   2. 7. opracowaniu i uzgodnieniu z zamawiaj?cym "Instrukcji ochrony kompleksów wojskowych nr 3961 i 6030" (która b?dzie stanowi?a za??cznik do umowy) w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.;
   2. 8. przekazywaniu ?andarmerii Wojskowej, Policji lub wojskowym organom porz?dkowym osób uj?tych podczas wykonywania zada? ochronnych;
   2. 9. utrzymywaniu wspó?pracy w zakresie ochrony osób i mienia z oficerem dy?urnym JW 1158, ?andarmeri? Wojskow?, Policj? i jednostkami ochrony przeciwpo?arowej;
   2. 10. utrzymywaniu wspó?pracy z innymi s?u?bami wewn?trznymi znajduj?cymi si? na terenie chronionym;
   2. 11. wykonywaniu innych zada? wynikaj?cych z planu ochrony, instrukcji ochrony oraz sytuacji dora?nych;  - cz??? II - ochrona kompleksu wojskowego (nr 4585) w m. Wronowice, polegaj?ca na:

   2. 12. ochronnie osób i mienia realizowanej w ca?odobowym systemie zmianowym, polegaj?cej na bezpo?redniej ochronie fizycznej, sta?ym dozorze sygna?ów przesy?anych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urz?dzeniach alarmowych;
   2. 13. strze?eniu powierzonego pod ochron? mienia, urz?dze? wspomagaj?cych ochron?, zabezpieczeniu ich przed kradzie??, zniszczeniem lub uszkodzeniem na terenie kompleksu wojskowego;
   2. 14. kontrolowaniu dokumentów uprawniaj?cych do wst?pu (wjazdu) na teren kompleksu wojskowego, wynoszenia/wnoszenia (wywo?enia/wwo?enia) mienia oraz uniemo?liwienie nielegalnego wej?cia osób postronnych na tereny chronione;
   2. 15. zagwarantowania nieodp?atnego dzia?ania minimum 2-osobowej grupy interwencyjnej w przypadku zaistnienia bezpo?redniego zagro?enia obiektu lub osób na nim przebywaj?cych - czas przybycia grupy interwencyjnej do 10 minut po uzyskaniu sygna?u o zagro?eniu obiektu;
   2. 16. opracowaniu i uzgodnieniu z JW 2748 instrukcji ochrony (która b?dzie stanowi?a za??cznik do umowy) w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.;
   2. 17. przekazywaniu ?andarmerii Wojskowej, Policji lub wojskowym organom porz?dkowym osób uj?tych podczas wykonywania zada? ochronnych;
   2. 18. utrzymywaniu wspó?pracy z Dowódc? 170. prdz i nieetatowym komendantem ochrony oraz innymi s?u?bami wewn?trznymi znajduj?cymi si? na terenie chronionym;
   2. 19. ?cis?ym wspó?dzia?aniu w zakresie zapewnienia bezpiecze?stwa i ochrony obiektu z ?andarmeri? Wojskow? i Policj? oraz s?u?bami ochrony przeciwpo?arowej;
   2. 20. zapewnieniu ca?odobowej obsady kadrowej posterunków wewn?trznych w ochranianym kompleksie na czas obowi?zywania umowy;
   2. 21. przekazywaniu wyznaczonej osobie z JW 2748 wykazu pracowników ochrony skierowanych do realizacji umowy, jego aktualizacji w przypadku zmian (wykaz ma zawiera? dane osobowe wszystkich pracowników skierowanych do ochrony, przy czym nie powinien on zawiera? wi?cej ni? 25 osób, przy czym wykonawca zobowi?zuje si? do dostarczania wykazu co najmniej trzy dni przed wprowadzeniem nowego pracownika, a ponadto podczas obowi?zywania umowy dopuszcza si? mo?liwo?ci korekty wykazu, jednak?e nie wi?cej ni? w 25 % w stosunku do pierwszego przekazanego wykazu);
   2. 22. zapewnieniu w?a?ciwych warunków socjalnych do odpoczynku dla pracowników ochrony przebywaj?cych w pomieszczeniach wyznaczonych dla wykonawcy, w tym wyposa?enia miejsc do przygotowania posi?ków oraz ich przechowywania;
   2. 23. zorganizowaniu systemu napadowego dla pracowników ochrony wykonuj?cych zadania na posterunkach, dowódcy ochrony i Dowódcy Dy?urnej Zmiany Bojowej 170. prdz (piloty napadowe i urz?dzenia do odbioru sygna?ów napadowych);
   2. 24. wykonywaniu innych zada? wynikaj?cych z planu ochrony, instrukcji ochrony oraz sytuacji dora?nych;  - cz??? III - ochrona kompleksu wojskowego (nr 2617) w m. Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 78, (nr 2618) w m. Sieradz przy ul. Sienkiewicza 6 oraz (nr 8675) w m. Sieradz przy ul. Ko?ciuszki 19, polegaj?ca na:

   2. 25. zapewnieniu ca?odobowej ochrony fizycznej osób, terenów, obiektów, urz?dze? i mienia znajduj?cych si? w granicach chronionych obszarów, w zakresie zapobiegania mi?dzy innymi:

   2. 25.1. przest?pstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (rozdzia? XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2019 poz. 1950) - KK,
   2. 25.2. przest?pstwom przeciwko obronno?ci (rozdzia? XVIII art. 140 i art. 142 KK),
   2. 25.3. przest?pstwom przeciwko ?yciu i zdrowiu (rozdzia? XIX KK),
   2. 25.4. przest?pstwom przeciwko bezpiecze?stwu powszechnemu (rozdzia? XX KK),
   2. 25.5. przest?pstwom przeciwko ?rodowisku (rozdzia? XXII KK),
   2. 25.6. przest?pstwom przeciwko dzia?alno?ci instytucji pa?stwowych oraz samorz?du terytorialnego (rozdzia? XXIX KK),
   2. 25.7. przest?pstwom przeciwko porz?dkowi publicznemu (rozdzia? XXXII KK),
   2. 25.8. przest?pstwom przeciwko ochronie informacji (rozdzia? XXXIII KK),
   2. 25.9. przest?pstwom przeciwko mieniu (rozdzia? XXXV KK);
   2. 26. organizacji s?u?by ochronnej w oparciu o system posterunków, patroli oraz patroli interwencyjnych;
   2. 27. reagowaniu na ka?dy sygna? o naruszeniu systemu ochrony chronionych obiektów oraz ?cis?e wykonywanie zada? okre?lonych w instrukcji ochrony bez wzgl?du na por? doby i warunki atmosferyczne;
   2. 28. prowadzeniu ci?g?ej obserwacji sytuacji w ochranianym kompleksie wojskowym nr 2617 i terenie przyleg?ym, monitorowaniu i interwencji w kompleksach wojskowych nr 2618 i nr 8675;
   2. 29. kontrolowaniu i egzekwowaniu przestrzegania przez osoby przebywaj?ce na chronionym terenie ustalonych norm zachowania oraz porz?dku publicznego;
   2. 30. ujmowaniu sprawców przest?pstw dokonywanych na terenie chronionym w celu niezw?ocznego przekazywania tych osób Policji lub ?andarmerii Wojskowej;
   2. 31. niedopuszczaniu do kradzie?y, zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego pod ochron? mienia wojskowego, znajduj?cego si? na ochranianych terenach;
   2. 32. ochronie bezpo?redniej obiektów poprzez patrolowanie, obserwacj? oraz uruchomienie patroli interwencyjnych do natychmiastowej reakcji, który przyb?dzie i podejmie si? czynnego dzia?ania bezzw?ocznie po uzyskaniu sygna?u o zagro?eniu obiektu (osób), jednak nie pó?niej ni? w czasie do 10 minut od momentu uzyskania takiego sygna?u do ka?dego miejsca na terenie kompleksu wojskowego nr 2617 oraz kompleksów wojskowych nr 2618 i 8675;
   2. 33. kierowaniu lub doprowadzaniu interesantów do uprawnionych osób funkcyjnych kompleksu wojskowego nr 2617 na zasadach okre?lonych w instrukcji ochrony;
   2. 34. prowadzeniu dokumentacji s?u?by ochronnej okre?lonej w instrukcji ochrony;
   2. 35. sporz?dzaniu pisemnych meldunków z przebiegu s?u?by w stosownej dokumentacji oraz dora?nych w razie potrzeby;
   2. 36. sporz?dzaniu co miesi?cznych notatek z przebiegu s?u?by przez dowódców ochrony;
   2. 37. przeciwdzia?aniu wszelkim zagro?eniom wynikaj?cym z nieprzestrzegania zasad porz?dkowych okre?lonych w instrukcji ochrony;
   2. 38. kontrolowaniu stanu zabezpieczenia przeciwpo?arowego na chronionym terenie;
   2. 39. alarmowaniu i powiadamianiu ?o?nierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kompleksie wojskowym nr 2617 oraz przekazywaniu sygna?ów ostrzegania zgodnie z instrukcj? ochrony;
   2. 40. utrzymywaniu ?cis?ej wspó?pracy w zakresie ochrony kompleksów wojskowych z oficerem dy?urnym JW 1551;
   2. 41. wspó?dzia?aniu z wewn?trznymi organami porz?dkowymi, s?u?bami wewn?trznymi oraz Pa?stwow? Stra?? Po?arn?, ?andarmeri? Wojkow?, Policj?, Stra?? Miejsk? w obr?bie ochranianych obiektów wojskowych w zakresie realizacji przedsi?wzi?? ochronnych, przeciwdzia?aniu zagro?eniom oraz udzielaniu wzajemnej pomocy;
   2. 42. pos?ugiwaniu si? kluczami u?ytku bie??cego deponowanymi w depozytorach kluczy na zasadach okre?lonych w instrukcji ochrony;
   2. 43. informowaniu oficera dy?urnego JW 1551 o awariach technicznego zabezpieczenia ochranianego mienia (dotyczy to w szczególno?ci urz?dze? wspomagaj?cych ochron?, zamków, zamkni??, ogrodzenia, o?wietlenia, zabezpieczenia ppo?., sieci telefonicznej, wodnokanalizacyjnej itp.);
   2. 44. analizowaniu na bie??co wyst?puj?cych zagro?e? wewn?trznych i zewn?trznych oraz proponowanie zmian w systemie ochrony;
   2. 45. prowadzeniu bie??cych szkole? pracowników ochrony oraz odbywaniu strzela? przez wszystkich pracowników ochrony z broni b?d?cej na ich wyposa?eniu co najmniej raz na trzy miesi?ce (z ww. przedsi?wzi?? nale?y prowadzi? dokumentacje, któr? nale?y przekaza? komendantowi ochrony JW 1551 nie pó?niej ni? 14 dni po odbyciu strzelania);
   2. 46. opracowaniu i uzgodnieniu z JW 1551 "Instrukcji ochrony" dla kompleksu wojskowego w terminie do 14 dni od podpisania umowy z zamawiaj?cym, która b?dzie stanowi?a za??cznik do umowy;
   2. 47. wykonywaniu innych zada? dotycz?cych ochrony obiektów i mienia wynikaj?cych z wyci?gu z "Planu ochrony kompleksu", "Instrukcji ochrony" oraz sytuacji dora?nych.
 
3.Wszystkie urz?dzenia oraz pojazdy musz? by? sprawne (wolne od wad) w celu prawid?owego zabezpieczenia systemu ochrony.
 
4.Wyposa?enie pracowników musi posiada? aktualn? dat? wa?no?ci. Nie dopuszcza si? u?ywania wyposa?enia przeterminowanego (m.in. maski przeciwgazowe, odzie? ochronna, opatrunki osobiste itp.).
 
5.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dyslokacji posterunków w ramach ilo?ci pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 
6.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania od wykonawcy wystawienia w razie potrzeb dodatkowego posterunku/-ów dora?nego/-ych (patroli) w dowolnie wskazanym miejscu na terenie chronionym, min. 240 godzin w ka?dym roku (lub wi?kszej ilo?ci godzin wskazan? przez wykonawc? jednak nie wi?cej ni? w ci?gu roku dla cz??ci I - 500 godzin oraz dla cz??ci II i III - 300 godzin), bez dodatkowych kosztów w ramach podpisanej umowy.
 
7.Wszyscy pracownicy ochrony na stanowisku pracy musz? by? wyposa?eni przez wykonawc? we w?asne ?rodki ??czno?ci radiotelefonicznej w celu zapewnienia ??czno?ci mi?dzy sob? w ramach danego kompleksu wojskowego (z ka?dego dowolnego miejsca na terenie chronionym).
 
8.Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia musz? by? zatrudnieni z zachowaniem wymogów dzia?u szóstego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) - KP.
 
9.Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia musz? by? pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o prac? co najmniej w pe?nym wymiarze godzin zgodnie z art. 22 KP oraz stanowi? sta?y oddzia? wydzielony do ochrony obiektów wskazanych w SIWZ, zgodnie z wykazem osób, które b?d? wykonywa? zamówienie.
 
10.Przed przyst?pieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowi?zuje si? przekaza? do JW 1158 (dotyczy cz??ci I), 170. prdz (dotyczy cz??ci II) oraz JW 1551 (dotyczy cz??ci III) wykaz osób skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamówienia oraz potwierdzone za zgodno?? kopie dokumentów pracowników ochrony (umów o prac? pracowników ochrony - pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia), a z chwil? zatrudnienia ka?dego nowego pracownika ochrony (przed wprowadzeniem na obiekt) wykonawca zobowi?zuje si? przekazywa? potwierdzon? za zgodno?? kopi? umowy o prac? tego pracownika.
 
11.Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji zamówienia musz? biegle pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim oraz posiada? obywatelstwo polskie.
 
12.Ze wzgl?du na specyfik? chronionych obiektów zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zatrudnienia osób niepe?nosprawnych z orzeczonym stopniem niepe?nosprawno?ci w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych.
 
13.Wszyscy pracownicy ochrony realizuj?cy zadania ochronne w ramach cz??ci II przed przyst?pieniem do realizacji zada? zobowi?zani s? odby? przeszkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli JW 2748 w zakresie bhp i ochrony ppo?.
 
14.Zamawiaj?cy informuje, ?e na potrzeby pracowników ochrony bezp?atnie zostan? wydzielone pomieszczenia dla pracowników SUFO i ewentualnie inne pomieszczenia oraz bezp?atnie zostan? dostarczone media (woda, CO, energia elektryczna, odbiór nieczysto?ci). Dostosowanie pomieszcze? do wymogów SUFO, ?rodki czysto?ci, bie??ca obs?uga sanitarno-higieniczna, sprz?tanie przekazanych pomieszcze? oraz usuwanie uszkodze? powsta?ych z winy umy?lnej b?d? nieumy?lnej przez pracowników ochrony zabezpiecza wykonawca.
 
15.Ponadto w celu realizacji cz??ci I, II, III wykonawca w wydzielonych pomieszczeniach zapewni w?a?ciwe warunki socjalne do odpoczynku dla pracowników ochrony, w tym zobowi?zany jest do zorganizowania i wyposa?enia miejsc do przygotowania i przechowywania posi?ków.
 
16.Dla cz??ci I - wykonawca wyra?a zgod? na realizacj? us?ug ochronnych po wprowadzeniu stanu wojennego, stanu wojny, po og?oszeniu mobilizacji lub w czasie osi?gania gotowo?ci do podj?cia dzia?a? przez JW 1158 poprzez ?wiadczenie us?ug ochronnych wynikaj?cych z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie ochrony poprzez zorganizowanie, w ci?gu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji, dodatkowych pi?ciu posterunków ochronnych z kbk lub PM i ?rodkami przymusu bezpo?redniego oraz trzech patroli pieszych z kbk lub PM i ?rodkami przymusu bezpo?redniego (razem: co najmniej 17 pracowników ochrony na ka?d? zmian? w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym przez zamawiaj?cego), w ramach zawartej umowy. Przedmiotowe wzmocnienie ochrony odb?dzie si? na czas uzgodniony z zamawiaj?cym jednak na czas nie d?u?szy ni? 21 dni.
 
17.Dla cz??ci II - wykonawca wyra?a zgod? na realizacj? us?ug ochronnych po wprowadzeniu stanu wojennego, stanu wojny, po og?oszeniu mobilizacji lub w czasie osi?gania gotowo?ci do podj?cia dzia?a? przez 170 prdz poprzez ?wiadczenie us?ug ochronnych wynikaj?cych z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie ochrony poprzez zorganizowanie w ci?gu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji z JW 2748, dodatkowego 2-osobowego patrolu z kbk wraz z amunicj? i ?rodkami przymusu bezpo?redniego (razem:
co najmniej 3 pracowników ochrony na ka?d? zmian? w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym przez Dowódc? 170 prdz), w ramach zawartej umowy. Zakres dodatkowej ochrony wymaganej podczas wprowadzenia gotowo?ci do podj?cia dzia?a?, okre?la? b?dzie JW 2748 w porozumieniu z JW 1158.
 
18.Dla cz??ci III - wykonawca wyra?a zgod? na realizacj? us?ug ochronnych po wprowadzeniu stanu wojennego, stanu wojny, po og?oszeniu mobilizacji lub w czasie osi?gania gotowo?ci do podj?cia dzia?a? przez JW 1551 poprzez ?wiadczenie us?ug ochronnych wynikaj?cych z niniejszej specyfikacji oraz wzmocnienie ochrony poprzez zorganizowanie w ci?gu 12 godzin od czasu otrzymania takiej informacji, dodatkowych dwóch posterunków ochronnych z kbk wraz z amunicj? i ?rodkami przymusu bezpo?redniego oraz patrolu pieszego z kbk wraz z amunicj? i ?rodkami przymusu bezpo?redniego (razem: co najmniej 6 pracowników ochrony na ka?d? zmian? w systemie 24-godzinnym w miejscu wskazanym przez Dowódc? JW 1551), w ramach zawartej umowy.
 
19.Dodatkowe wymagania zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamówienia:
19.1. o zamówienie mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy dzia?aj? zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2020 poz.838) ustawie o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2019 poz. 742), ustawie o broni i amunicji (t.j. Dz.U.2020 poz. 955) i ustawie o ?rodkach przymusu bezpo?redniego i broni palnej (t.j. Dz.U.2019 poz. 2418); 19.2. wykonawca zobowi?zany jest do czynnego zaanga?owania si? ochronnych (pracownicy ochrony, patrole i grupy interwencyjne) w szkoleniach kwartalnych i szkoleniu rocznym z pozorowanym naruszeniem ochrony obiektu z udzia?em ?andarmerii Wojskowej i Policji (pi?? razy w roku w terminie wskazanym przez dowódc? danej jednostki wojskowej);
   3. 19.3. wykonawca zapewni wszystkim pracownikom ochrony realizuj?cym zadania ochronne, stosownie do pory roku, jednolite umundurowanie s?u?bowe z nakryciem g?owy z oznakami przynale?no?ci do podmiotu zatrudniaj?cego, przy czym ubiór pracowników ochrony b?dzie w sposób widoczny ró?ni? si? od umundurowania obowi?zuj?cego w resorcie Obrony Narodowej i pracowników s?u?b publicznych; 19.4. zatrudnienie nowego pracownika ochrony do realizacji zada? ochronnych nast?puje wy??cznie po wcze?niejszym uzyskaniu zgody zmawiaj?cego lub osoby wskazanej w umowie jako osoba odpowiedzialna ze strony zamawiaj?cego za odbiór przedmiotu umowy. Wykonawca zobowi?zany jest, w przypadku wymiany pracownika, aby nowo zaanga?owany pracownik posiada? co najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia; 19.5. wykonawca zabezpiecza bro? swoich pracowników we w?asnym zakresie, przy czym zamawiaj?cy informuje, ?e udost?pni jedno pomieszczenie dla cz??ci I i III zamówienia celem dostosowania go do wymogów magazynu broni dla potrzeb SUFO realizuj?cego zadania ochronne wy??cznie na potrzeby realizacji danej cz??ci zamówienia. Natomiast dla cz??ci II wykonawca zobowi?zany jest umie?ci? w?asny sejf do przechowywania broni w pomieszczeniu wydzielonym dla SUFO; 19.6. pracownicy ochrony dysponuj?cy broni?, wskazani do realizacji zamówienia zobowi?zani s? posiada? w?a?ciwe uprawnienia (pozwolenia, legitymacje) na pos?ugiwanie si? broni? paln? wymagan? podczas realizacji zamówienia; 19.7. ustalenia i decyzje dotycz?ce szczegó?ów wykonywania zamówienia uzgadniane b?d? przez upowa?nionych przedstawicieli zamawiaj?cego, i wykonawcy, przy czym wymagane jest okre?lenie przez wykonawc? telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustale? niezb?dnych dla nale?ytego wykonania zamówienia; 19.8. zamawiaj?cy zobowi?zany jest do zapewnienia zabezpieczenia chronionych obiektów pod wzgl?dem przeciwpo?arowym i technicznym oraz niezb?dnego o?wietlenia chronionego obiektu; 19.9. zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli s?u?by ochronnej na chronionym terenie;
   3. 19.10. do prowadzenia kontroli realizacji zada? ochrony dla ka?dej cz??ci zamówienia upowa?niony jest równie? Dowódca JW 1158, jak i osoby przez niego wskazane, w zakresie wywi?zywania si? wykonawcy z zapisów zawartej umowy, a tak?e inne osoby okre?lone w odr?bnych przepisach, posiadaj?ce upowa?nienia do kontroli stanu ochrony komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urz?dze? wojskowych; 19.11. zakres czynno?ci kontrolnych obejmowa? b?dzie sprawdzenie stanu i ilo?ci wyposa?enia, przygotowanie do pe?nienia s?u?by ochronnej, wygl?d zewn?trzny pracowników ochrony oraz pe?nienie przez nich s?u?by ochronnej i stan ich trze?wo?ci; 19.12. w czasie realizacji umowy wykonawca jest zobowi?zany posiada? wa?n? koncesj? MSW/MSWiA do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej - sta?ej i dora?nej oraz zabezpieczenia technicznego (dotyczy cz??ci I, II i III); 19.13. w czasie realizacji umowy wykonawca jest zobowi?zany posiada? wa?ne ?wiadectwo bezpiecze?stwa przemys?owego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzaj?ce zdolno?? do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Poufne (dotyczy cz??ci I i III); 19.14. osoby realizuj?ce kontrol? w szczególno?ci maj? prawo do:
19.14.1. prowadzenia bie??cej kontroli realizacji zada? ochronnych przez pracowników ochrony o ka?dej porze dnia i nocy, 19.14.2. kontroli wymaganych dokumentów pracowników ochrony (dokument upowa?niaj?cy do dost?pu do informacji niejawnych, legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, umowa o prac?, itp.); 19.14.3. dora?nego nadzoru nad wykonywanymi wymaganymi strzelaniami realizowanymi przez pracowników ochrony wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia, 19.14.4. wnioskowanie do wykonawcy o zmian? pracownika ochrony, w przypadku gdy istnieje podejrzenie o nie dochowanie w tajemnicy informacji, z którymi zapozna? si? w czasie wykonywania zada? ochronnych lub gdy budzi zastrze?enia sposób wykonywania przez niego zada? ochronnych, 19.14.5. wydawania polece? pracownikom ochrony zwi?zanych z post?powaniem wobec osób postronnych, zatrzymanych na terenie chronionym, 19.14.6. kontrolowanie stanu zabezpiecze? ochranianych obiektów wraz z przyleg?ym terenem, 19.14.7. uzgadniania z przedstawicielem wykonawcy sposobu i wariantów stosowanych w pe?nieniu s?u?by ochronnej, 19.14.8. ??dania od pracowników ochrony wykonawcy dora?nych meldunków o sytuacji w ochranianych obiektach, 19.14.9. udzielania uwag kontrolowanym pracownikom ochrony na stwierdzone niedoci?gni?cia w czasie pe?nienia s?u?by, 19.14.10. ??dania od kontrolowanych pracowników ochrony usuni?cia stwierdzonych niedoci?gni?? i nieprawid?owo?ci, 19.14.11. kontrolowania zapisów technicznych urz?dze? zabezpieczaj?cych ochron? na terenie chronionym, 19.14.12. kontroli stanu trze?wo?ci i zawarto?ci ?rodków odurzaj?cych w organizmie pracowników ochrony; 19.15. z ka?dej kontroli (nadzoru) sporz?dzany b?dzie wpis do "Ksi??ki meldunków" prowadzonej przez dowódc? ochrony podpisany przez osob? kontroluj?c? lub b?dzie wykonywany inny osobny stosowny dokument (protokó?, notatka) potwierdzaj?cy wykonanie kontroli (nadzoru), opisuj?cy uwagi i spostrze?enia z przeprowadzonej kontroli (nadzoru); 19.16. w przypadku udokumentowanego ra??cego naruszania obowi?zków przez pracownika ochrony, na ??danie zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest zdj?? go ze s?u?by i nie dopu?ci? do wykonywania obowi?zków - jednocze?nie wykonawca zobowi?zany jest wystawi? innego pracownika ochrony posiadaj?cego co najmniej takie same kwalifikacje (uprawnienia); 19.17. przed przyst?pieniem do realizacji zamówienia nie pó?niej ni? do dnia 18 grudnia 2020 r. wykonawca przed?o?y Dowódcy JW 1158 (dotyczy cz??ci I), Dowódcy 170. prdz (dotyczy cz??ci II) i Dowódcy JW 1551 (dotyczy cz??ci III) wykaz personelu, który b?dzie wykonywa? zamówienie lub b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia oraz przed przyst?pieniem do wykonywania zada? przez nowego pracownika celem akceptacji. Do wykazu musz? by? do??czone kserokopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie kwalifikacji niezb?dnych do wykonania zamówienia (legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, dokument upowa?niaj?cy do dost?pu do informacji niejawnych, za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do pracy i umowa o prac?), a tak?e za?wiadczenie o wpisie na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie dotycz?cym ww. personelu, wydane przez uprawnione organy Policji; 19.18. przed przyst?pieniem do realizacji zada? ochronnych wszyscy pracownicy ochrony musz? odby? szkolenie w zakresie specyfiki pe?nienia s?u?by ochronnej na terenach chronionych obj?tych zamówieniem, które zostanie przeprowadzone przez komendanta ochrony w?a?ciwego danej cz??ci post?powania; 19.19. wszyscy pracownicy ochrony (dotyczy cz??ci III) musz? posiada? po?wiadczenie bezpiecze?stwa osobowego upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "Zastrze?one" lub upowa?nienie do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? "Zastrze?one" a dowódca ochrony musi posiada? po?wiadczenie bezpiecze?stwa osobowego upowa?niaj?cym do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "Poufne"; 19.20. wykonawca zobowi?zuje si? przekazywa? upowa?nionemu przedstawicielowi zamawiaj?cego (okre?lonemu w umowie) do 25 dnia ka?dego miesi?ca wykaz (plan, grafik) pracowników ochrony pe?ni?cych dy?ury w nast?pnym miesi?cu w ramach podpisanej umowy; 19.21. szczegó?owe zadania i sposób dzia?ania SUFO zostan? okre?lone w instrukcji ochrony, która zostanie opracowana i podpisana przez wykonawc? i zamawiaj?cego oraz podpisana (zaakceptowana) przez dowódc? jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowane b?dzie zamówienie (po podpisaniu stanowi? b?dzie za??cznik do umowy).
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 79710000 Services de sécurité 79710000 Services de sécurité
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur: 17836380.54 PLN Hors TVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Restreinte accélérée
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
 
1.cena oferty. Pondération 60
 
2.do?wiadczenie wykonawcy . Pondération 25
 
3.dodatkowe us?ugi wliczone w koszty umowy. Pondération 25
 
4.certyfikat AQAP. Pondération 5
 
5.certyfikat NCAGE. Pondération 3
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 01/PO/2021/OiB
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Avis de marché Numéro de l'avis au JOUE: 2020/S 195-473039 du
   7. 10.2020 Autres publications antérieures Numéro de l'avis au JOUE: 2021/S 008-015299 du 13.1.2021 2020/S 195-473039 2021/S 008-015299
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 386/FIN/2020
Lot nº: 2 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 4585) w m. Wronowice
V.1) Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o. o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o. Adresse postale: ul. ?l??na 118 Ville: Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 2766537.58 PLN Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2556435.86 PLN Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: 387/FIN/2020
Lot nº: 1 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 3961) w m. ?ask przy pl. Lotników ?askich 1, (nr 3962) w m. ?ask przy ul. 9 Maja 95 oraz (nr 6030) w m. Buczek, Gucin 58A
V.1) Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o.o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o., ul. ?l??na 118, 53-11 Wroc?aw, ITM Poland S.A., ul. Kostrzy?ska 3, 65-127 Zielona Góra Adresse postale: ul. ?l??na 118 Ville: Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 14195544.69 PLN Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 12666509.56 PLN Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: 388/FIN/20220
Lot nº: 3 - Intitulé: Ochrona kompleksu wojskowego (nr 2617) w m. Sieradz przy ul. Wojska Polskiego 78, (nr 2618) w m. Sieradz przy ul. Sienkiewicza 6 oraz (nr 8675) w m. Sieradz przy ul. Ko?ciuszki 19
V.1) Date d'attribution du marché:
29.12.2020
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Konsorcjum: Impel Defender sp. z o.o., Impel Safety sp. z o.o., Impel Provider sp. z o.o., Impel Facility Services sp. z o.o., Impel Technical Security sp. z o.o., ul. ?l??na 118, 53-11 Wroc?aw, ITM Poland S.A., ul. Kostrzy?ska 3, 65-127 Zielona Góra Adresse postale: ul. ?l??na 118 Ville: Wroc?aw Code postal: 53-111 Pays: Pologne
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 2127398.05 PLN Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2613435.12 PLN Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 odwolania@uzp.gov.pl
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
20.9.2022 Pologne-?ask: Services de sécuritéType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinte accéléréeType de marché: Services 23/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité