Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Tren?ín:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 227-652227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Slovaquie-Tren?ín: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2022/S 227-652227 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tren?ianska univerzita Alexandra Dub?eka v Tren?íne Numéro national d'identification: 31118259 Adresse postale: Studentská 2 Ville: Tren?ín Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Code postal: 91150 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Lucia Strbová Courriel: sp@tatratender.sk Téléphone: +421 910813539 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://tnuni.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modulové nadstavby laboratórnych zariadení Numéro de référence: 437515
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Predmetom zákazky je dodanie tovaru - modulových nadstavieb laboratórnych zariadení vrátane poskytnutia súvisiacich sluzieb (?alej len predmet zákazky). Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné ?asti.
   2.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí ?as? B. Opis predmetu zákazky týchto sú?azných podkladov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 132 600.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42671100 Porte-outils de laboratoire 38519000 Composés divers pour microscopes 38433300 Analyseur de spectre 38433000 Spectromčtres 31731100 Modules 51430000 Services d'installation de matériel de laboratoire 71900000 Services de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Lieu principal d'exécution:
Tren?ianska univerzita Alexandra Dub?eka v Tren?íne, Studentská 2, 911 50 Tren?ín.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom ?asti I. sú nasledovné polozky: Polozka ?. 1: Nadstavbový modul ?. 1 rota?ný interferometer pre analýzu kvapalných a tuhých vzoriek pre Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach -1 ks Polozka ?. 2: Nadstavbový modul ?. 2 analyzátor drsnosti povrchov skúsaných vzoriek pre Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach - 1 ks Polozka ?. 3: Nadstavbový modul ?. 3 laminárny box pre Zariadenie na výrobu 3D struktúr na báze tekutých a polotekutých zmesí- 1 ks Polozka ?. 4: Nadstavbový modul ?. 4 doplnenie, diódy pre Zariadenie (moduly) na skúmanie fotoluminiscen?ných vlastností vzoriek/materiálov - 1 ks Podrobný opis ?asti I. predmetu zákazky a minimálne poziadavky na funk?né a výkonnostné parametre sú uvedené v ?asti B. Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
313011R453
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky má by? z 95 % miery financovaný z nenávratného finan?ného príspevku poskytnutého verejnému obstarávate?ovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom skolstva, vedy, výskumu a sportu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnos? vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Centrum pre funk?né a povrchovo funkcionalizované sklá" (kód NFP 313011R453) v rámci opera?ného programu Integrovaná infrastruktúra. Zvysná ?as? bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávate?a.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31731100 Modules 71900000 Services de laboratoire 51430000 Services d'installation de matériel de laboratoire 42671100 Porte-outils de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK022 Tren?iansky kraj Lieu principal d'exécution:
Tren?ianska univerzita Alexandra Dub?eka v Tren?íne, Studentská 2, 911 50 Tren?ín.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom ?asti II. sú nasledovné polozky: Polozka ?. 1: Automatický odtrhomer pre Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach - 1 ks Polozka ?. 2: Silomerné sníma?e pre Univerzálne testovacie zariadenie na charakterizáciu mechanických vlastností materiálov - 1 ks Podrobný opis ?asti II. predmetu zákazky a minimálne poziadavky na funk?né a výkonnostné parametre sú uvedené v ?asti B. Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
313011R453
II.2.14) Informations complémentaires Predmet zákazky má by? z 95 % miery financovaný z nenávratného finan?ného príspevku poskytnutého verejnému obstarávate?ovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom skolstva, vedy, výskumu a sportu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnos? vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Centrum pre funk?né a povrchovo funkcionalizované sklá" (kód NFP 313011R453) v rámci opera?ného programu Integrovaná infrastruktúra. Zvysná ?as? bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávate?a.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 082-220354
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KVANT spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 31398294 Adresse postale: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 84248 Pays: Slovaquie Adresse internet: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3804607&l=sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 121 550.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 116 300.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KVANT spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 31398294 Adresse postale: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 84248 Pays: Slovaquie Adresse internet: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3804607&l=sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 880.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 16 300.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Predmetné verejné obstarávanie nie je vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2022 Modulové nadstavby laboratórnych zariadení 24/11/2022 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
31731100 - Modules 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38433000 - Spectromčtres 
38433300 - Analyseur de spectre 
38519000 - Composés divers pour microscopes 
42671100 - Porte-outils de laboratoire 
51430000 - Services d'installation de matériel de laboratoire 
71900000 - Services de laboratoire