Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a:Services de rÈparation et d'entretien de bateaux

2022/S 230-664372  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/11/2022 S230 Roumanie-Constan?a: Services de rÈparation et d'entretien de bateaux 2022/S 230-664372 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL APARARII - U.M. 02192 NumÈro national d'identification: 4515484 Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 1 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900218 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CONSTANTIN SCHIPOR Courriel: um02192achizitii@anmb.ro TÈlÈphone: +40 241626200-143/+40 241643096 Fax: +40 241643096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anmb.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de repara?ii ?i andocare la navele RMPR 103 ?i 104 proiect TUG 1606 NumÈro de rÈfÈrence: COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT 4515484_2022_PAAPD1335369 4515484 ñ 2022 ñ 49
II.1.2) Code CPV principal 50241000 Services de rÈparation et d'entretien de bateaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Incheiere unui acord cadru pentru 7 luni avand ca obiect- Servicii de repara?ii ?i andocare la navele RMPR 103 ?i 104 proiect TUG 1606, conform caietului de sarcini. Acordul cadru ce va fi Óncheiat ca urmare a atribuirii prezentei achizi?ii av'nd ca obiect ìServicii de repara?ii ?i andocare la navele RMPR 103 ?i 104 proiect TUG 1606î, pe o perioada de 7 luni se v-a incheia cu maxim 3 operatori economici . Contractele subsecvente se vor Óncheia in functie de existenta creditelor bugetare. Se vor Óncheia 2 contracte subsecvente, dup? cum urmeaz?: Primul contract subsecvent: 01.11.2022-31.12.2022 Al doilea contract subsecvent:. 01.04.2023-31.05.2023 Numarul de zile p'n? la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Se accept? ofert? pentru toate reperele/opera?iunile specificate Ón caietul de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 011 965.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
La sediul prestatorului
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente acordului cadru: - Cantitati minime de servicii estimate ñ 1 serviciu. - Cantitati maxime de servicii estimate ñ 2 servicii. Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente unui contract subsecvent. - Cantit??i minime de servicii estimate ñ 1 serviciu. - Cantit??i maxime de servicii estimate ñ 2 servicii. Valoarea celui mai mic contract subsecvent -
   1. 168.985,81 lei f?r? TVA Valoarea celui mai mare contract subsecvent-
   2. 337.971,62 lei f?r? TVA
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic? / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 180-509753
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : AP 7458 IntitulÈ:
Servicii de repara?ii ?i andocare la navele RMPR 103 ?i 104 proiect TUG 1606
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUNAV NumÈro national d'identification: 6074082 Adresse postale: Strada Vadul Rizeriei, Nr. 4 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810132 Pays: Roumanie Courriel: florin.chirovan@dunav.ro TÈlÈphone: +40 239613862 Fax: +40 239611520
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEHNOREX INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: 5639200 Adresse postale: Strada incinta port, Nr. - Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900900 Pays: Roumanie Courriel: tehnorexinternational@yahoo.com TÈlÈphone: +40 241601721 Fax: +40 241601721 Adresse internet: www.tehnorex-international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 337 971.62 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 011 965.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 45 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
punere la dispozi?ie doc plutitor î139î; punere la dispozi?ie personal
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, iar oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2.  Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): - OEnainte de Óncheierea contractului, ofertantul declarat c'stigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) Óncheiate cu subcontractantii nominalizati Ón oferta. - Contractele prezentate trebuie sa fie Ón concordanta cu oferta si se vor constitui Ón anexe la contract. - Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a Ónlocui subcontractantii nominalizati Ón oferta sau de a declara noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala Ónlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a pretului contractului. OEn cazul Ónlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform fisei de date a achizitiei.
   3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SEAP.
   4.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   5.  Autoritatea contractant? va Óncheia un acord cadru pe o perioad? de 7 luni de la data semn?rii acestuia, cu un numar maxim de 3 operatori economici .
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: U.M. 02192 CONSTANTA Adresse postale: Adresa:Strada Fulgerului, nr.1, Localitate:Constanta Ville: Constanta Code postal: 900218 Pays: Roumanie Fax: +4 0241643096 Adresse internet: www.anmb.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/11/2022 Servicii de repara?ii ?i andocare la navele RMPR 103 ?i 104 proiect TUG 1606 29/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
50241000 - Services de réparation et d'entretien de bateaux