Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2022
Date de péremption : 05/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Kranj:Produits pharmaceutiques

2022/S 230-664377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

29/11/2022
S230
Slovénie-Kranj: Produits pharmaceutiques

2022/S 230-664377

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 206-587242)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Javni lekarniski zavod Gorenjske lekarne
Numéro national d'identification: 5053838000
Adresse postale: Gosposvetska ulica 12
Ville: Kranj
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 4000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Rok Regovc
Courriel: rok.regovc@gorenjske-lekarne.si
Téléphone: +386 42016112
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gorenjske-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: CELJSKE LEKARNE Javni lekarniski zavod
Numéro national d'identification: 5053617000
Adresse postale: Miklosi?eva ulica 1
Ville: Celje
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 3000
Pays: Slovénie
Courriel: info@ce-lekarne.si
Téléphone: +386 34250200
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lekarnanaklik.si/default.aspx

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNE PTUJ
Numéro national d'identification: 5054800000
Adresse postale: Trstenjakova ulica 9
Ville: Ptuj
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 2250
Pays: Slovénie
Courriel: info@lekarne-ptuj.si
Téléphone: +386 27716001
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lekarne-ptuj.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Javni zavod Kraske lekarne Ilirska Bistrica
Numéro national d'identification: 1227564000
Adresse postale: Gregor?i?eva cesta 8A
Ville: Ilirska Bistrica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 6250
Pays: Slovénie
Courriel: racunovodstvo@krl.si
Téléphone: +386 57111740
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kraske-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zasavske lekarne Trbovlje
Numéro national d'identification: 5108764000
Adresse postale: Rudarska cesta 12
Ville: Trbovlje
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1420
Pays: Slovénie
Courriel: uprava@zasavske-lekarne.si
Téléphone: +386 35632656
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zasavske-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Numéro national d'identification: 5054516000
Adresse postale: Kocljeva ulica 2
Ville: Murska Sobota
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 9000
Pays: Slovénie
Courriel: info@pomurske-lekarne.si
Téléphone: +386 25124400
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pomurske-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Numéro national d'identification: 5053986000
Adresse postale: Komenskega ulica 11
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Courriel: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
Téléphone: +386 12306100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lekarnaljubljana.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNA AJDOVS?INA
Numéro national d'identification: 5053498000
Adresse postale: Tovarniska cesta 3E
Ville: Ajdovs?ina
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 5270
Pays: Slovénie
Courriel: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
Téléphone: +386 53643830
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lekarna-ajdovscina.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNA SEVNICA
Numéro national d'identification: 5054931000
Adresse postale: Trg svobode 14
Ville: Sevnica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 8290
Pays: Slovénie
Courriel: info@lekarna-sevnica.si
Téléphone: +386 78161620
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lekarna-sevnica.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Numéro national d'identification: 5053781000
Adresse postale: Kidri?eva ulica 2
Ville: Koper - Capodistria
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 6000
Pays: Slovénie
Courriel: info@obalne-lekarne.si
Téléphone: +386 56110000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.obalne-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GORISKA LEKARNA Nova Gorica
Numéro national d'identification: 5054532000
Adresse postale: Rej?eva ulica 2
Ville: Nova Gorica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 5000
Pays: Slovénie
Courriel: goriska.lekarna@siol.net
Téléphone: +386 53303450
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.goriskalekarna.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Javni lekarniski zavod Mariborske lekarne Maribor
Numéro national d'identification: 5054419000
Adresse postale: Mina?ikova ulica 6
Ville: Maribor
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 2000
Pays: Slovénie
Courriel: info@mb-lekarne.si
Téléphone: +386 24502780
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mb-lekarne.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - So?a
Numéro national d'identification: 5053919000
Adresse postale: Linhartova cesta 51
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Courriel: info@ir-rs.si
Téléphone: +386 14758100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uri-soca.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Numéro national d'identification: 5198984000
Adresse postale: Kandijska cesta 1
Ville: Novo mesto
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 8000
Pays: Slovénie
Courriel: racunovodstvo@dolenjske-lekarne.si
Téléphone: +386 73932900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dolenjske-lekarne.si

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dobava zdravil na recept

Numéro de référence: JN-GL-SkupZDR-2022

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je sukcesivna dobava zdravil na recept (v nadaljevanju tudi: artikel ali blago) uvrs?enih v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer zdravila z naslednjimi na?ini/rezimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil: - Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, - Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega podro?ja medicine ali od njega pooblas?enega zdravnika, - H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnisnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnisnice in nadaljnjem zdravljenju; - ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizi?nih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnosti.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 206-587242

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik objavlja dopolnjene ponudbene predra?une_V2 (z dodanim stolpcem «SKUPNI POPUST NA DOBAVO ZDRAVIL«), popravek razpisne dokumentacije z vidnimi spremembami in popravek obrazcev, kjer so spremembe sprejete. Ponudniki lahko ponudbo oddajo na prvotno objavljenih ponudbenih predra?unih in obrazcih ali na ponudbenih predra?unih in obrazcih, objavljenih v okviru navedenega popravka. V kolikor bo posamezni ponudnik ponudbo oddal na prvotno objavljenih ponudbenih predra?unih in obrazcih, bo naro?nik stel, da soglasa z vsemi spremembami, ki so izvedene v okviru popravka.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464412/POPRAVEK_ZA_OBJAVO.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464412/POPRAVEK_ZA_OBJAVO.zip Dobava zdravil na recept 05/12/2022 29/11/2022 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33680000 - Articles de pharmacie