Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2022
Date de péremption : 09/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-M?gurele:Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2022/S 230-664390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/11/2022 S230 Roumanie-M?gurele: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 2022/S 230-664390 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" Numéro national d'identification: RO 3321234 Adresse postale: Strada: Reactorului, nr. 30 Ville: Magurele Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077125 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Aura Iancu Courriel: aura.iancu@nipne.ro Téléphone: +40 214046180 Fax: +40 214574440 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ifin.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160198 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Cercetare
I.5) Activité principale Autre activité: CERCETARE-DEZVOLTARE
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Studiului de Fezabilitate (SF) pentru realizarea infrastructurii de cercetare "Radioactive Ion Facility at IFIN-HH" (RIF@IFIN) in cladirea/pavilionul ciclotron din cadrul IFIN-HH . RIF@IFIN Numéro de référence: 9/2022
II.1.2) Code CPV principal 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractant? dore?te s? achizi?ioneze Serviciilor de proiectare pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea infrastructurii de cercetare "Radioactive Ion Facility at IFIN-HH" (RIF@IFIN) in cladirea/pavilionul ciclotron din cadrul IFIN-HH, conform cerintelor din caietul de sarcini ?i a documentelor conexe. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 12-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. RIF@IFIN
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 929 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO322 Ilfov Lieu principal d'exécution:
Sediul IFIN -HH, din str. Reactorului, nr.30, 077125, Magurele , Ilfov
II.2.4) Description des prestations:
Scopul caietului de sarcini este achizitia serviciilor de proiectare pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea infrastructurii de cercetare "Radioactive Ion Facility at IFIN-HH" (RIF@IFIN) in cladirea/pavilionul ciclotron din cadrul IFIN-HH. Obiectivul general al proiectului RIF@IFIN este de a dezvolta o infrastructur? de cercetare-dezvoltare pentru producerea de fascicule radioactive ?i radioizotopi de interes medical pe baza unui accelerator liniar de electroni. Implementarea infrastructurii se propune a se realiza intr-o cladire existenta, Cladirea/Pavilionul Ciclotron U-120-1 din cadrul IFIN-HH, situata in Orasul Magurele, Judetul Ilfov, Strada Reactorului, nr. 30. Cladirea, conform expertizei tehnice, se incadreaza in clasa de rism seismic RsII si necesita lucrari de consolidare. Mentionam ca instalatia ciclotron U-120-1 a fost oprita definitiv si este in curs de dezafectare, activitate care nu face obiectul prezentului Caiet de Sarcini. RIF@IFIN RIF@IFIN
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri din Ctr.36 PFE /Etapa 3 si Fonduri proprii IFIN-HH
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor trebuie s? demonstreze c? nu se încadreaz? în prev. art. 164 din Legea 98/2016. În acest sens, Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor va completa DUAE-Partea "Motive de excludere"-Sec?iunea A. Of. clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta, la solicitarea A.C., urm?toarele documente edificatoare care probeaz?/confirm? neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 164 de mai sus, atât pentru Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i în ofert?: - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certif. constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dup? caz.
   2. Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor trebuie s? demonstreze c? nu se încadreaza în prev. art. 165 din Legea 98/2016.În acest sens, Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor va completa DUAE-Partea "Motive de excludere"-Sec?iunea B. Of. clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta,la solicitarea A.C., urm?toarele documente edificatoare care probeaz?/confirm? neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 165 de mai sus, atât pentru Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i în ofert?: A.Persoanele juridice române trebuie s? prezinte: - pentru sediul principal, certificate de atestare fiscal? privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc),din care s? reias? lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestor certificate; - pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor,taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. B.Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institu?iile autorizate ale ??rii de origine (certificate de atestare fiscal?, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care s? dovedeasc? faptul c? ?i-a îndeplinit obliga?iile de plat? a impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor în conformitate cu legisla?ia na?ional? a t?rii de reziden?? a Of. unic/ Of. asociat/subcontractantului/ter?ului sus?in?tor sau a ??rii în care Of. unic/ Of. asociat/subcontractantul/ter?ul sus?in?tor este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie s? reias? lipsa datoriilor restante la momentul prezent?rii acestora. A.C. exclude din procedura de atribuire orice persoan? fizic?/juridic?, având calitatea de Of. unic/Of. asociat/candidat/ter? sus?in?tor/subcontractant, care nu se încadreaz? în defini?ia de la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea 98/2016, f?r? a mai fi necesar? verificarea încadr?rii în prev. art. 164, 165 din Legea 98/2016.
   3. Of. unic/Of. sociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor trebuie s? demonstreze c? nu se încadreaz? în prev. art. 167 din Legea 98/2016.În acest sens, Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor va completa DUAE-Partea "Motive de excludere"-Sec?iunea C. Of. clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta, la solicitarea A.C., urm?toarele documente edificatoare: - certificate/caziere/documente edificatoare care probeaz?/ confirm? neîncadrarea în situa?iile prev?zute la art. 167 alin. (1), atât pentru Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i în ofert? (dac? este cazul); - declara?ie pe propria r?spundere cu privire la de?in?torii/beneficiarii reali ai ac?iunilor la purt?tor, sub sanc?iunile prev?zute de art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul penal, atât pentru Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i în ofert? (dac? este cazul), conform prev. art. 53 alin. (3) din Legea 98/2016, în situa?ia în care forma de organizare a operatorului economic Of. unic/Of. asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor participant la procedur? este de societate pe ac?iuni, cu capital social reprezentat prin ac?iuni la purt?tor; - documente edificatoare prin care s? demonstreze faptul c? Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i în ofert? se încadreaz? în prev. art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 (dac? este cazul); - alte documente edificatoare, dup? caz. Of. unic/Of. sociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul A.C. sunt: - Nicolae Marius M?rginean -Director General; - Florin Negoita - Cercetator stiintific II ; - Mitic? Dr?gu?in - Director Securitate Nucleara ; - Constantin Ivan - Director Tehnic-Administrativ ; - Ion Alexandru Popescu - Director Economic ; - Aura Cerasela Iancu - Referent Achizitii Publice ; - Cristina Gabriela Nascu- Referent Achizitii Publice ; - Daniela Moraru - Consilier Juridic; - Madalina Adriana Gatej - Consilier Juridic; - Daniel-Catalin STOICA - Consilier Juridic; Nota 1: În vederea demonstr?rii faptului c? nu se încadreaz? în una dintre situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016, Of. clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta, la solicitarea A.C., orice document edificator în ?ara de origine sau în ?ara în care Of. este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv? conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atât pentru Of. unic/Of. asociat, cât ?i pentru ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii declara?i în ofert?. Nota 2: În situa?ia în care documentele men?ionate mai sus nu se emit în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit Of. unic/Of. asociat/subcontractantul/ter?ul sus?in?tor, sau aceste documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016, Of. unic/Of. asociat/subcontractantul/ter?ul sus?in?tor va prezenta fie o declara?ie pe propria r?spundere, fie, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Aten?ion?ri speciale:
   1.  Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru of. asociat/ter? sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.
   2.  Se vor depune, odat? cu DUAE, urm?toarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere, dup? caz. Documentele ce vor fi transmise în urma solicit?rii A.C. pentru demonstrarea celor declarate în DUAE vor fi prezentate în copie cu men?iunea "conform cu originalul". Documentele în alt? limb? decât limba român? vor fi înso?ite de traducere autorizat? în limba român?. Operatorii economici care depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului de achizitie publica. În vederea demonstr?rii îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activit??ii profesionale, Of. unic/Of. asociat va completa DUAE - Partea "Criterii de selectie" - Sec?iunea A. Of. clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta, la solicitarea A.C., documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certif. Constatator emis de O.R.C de pe lâng? Tribunalul Teritorial, care s? ateste c? obiectul contractului are coresponden?? în activitatea Of. unic/Of. asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaz?. Pentru persoanele juridice str?ine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o form? de înregistrare în conformitate cu prev. legale din ?ara în care Of. este stabilit, din care s? reias? informa?iile solicitate de c?tre A.C.. Documentele prezentate trebuie s? fie reale/valide la data prezent?rii acestora. Alte informa?ii minimale ce trebuie s? se reg?seasc? în certif. constatator sunt:date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare);activit??ile principale ?i secundare; reprezentan?ii legali. Documentele transmise în urma solicit?rii A.C. pentru demonstrarea celor declarate în DUAE, vor fi prezentate cu men?iunea "conform cu originalul". Documentele în alt? limb? decât limba român? vor fi înso?ite de traducere autorizat? în limba român?. Nota 1: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerin?ei este suficient ca obiectul de activitate al fiec?rui membru sa fie în concordan?? cu partea din contract pe care o va realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareProportia de subcontractareÎn cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul de achizitie publica, ofertantul are obliga?ia de a declara în DUAE subcontractantul/ subcontractan?ii ?i de a completa partea "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea C - subsec?iunea "Propor?ia de subcontractare". În cazul în care ofertantul utilizeaz? capacit??ile subcontractantului/subcontractan?ilor în cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care s? cuprind? Partea "Motive de excludere" ?i Partea "Criterii de selec?ie" - sec?iunea A.În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odat? cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare - Formularul nr.
   4.  Contractele de subcontractare trebuie s? fie în concordan?? cu oferta ?i vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în alt? limb? decât limba român?, se va prezenta ?i traducere autorizat? în limba român?.Autoritatea contractant? solicit? ofertantului s? precizeze în ofert?:a) categoriile de servicii/lucr?ri din contract pe care inten?ioneaz? s? le subcontracteze;b) procentul sau valoarea aferent? activit??ilor indicate în ofert? ca fiind realizate de c?tre subcontractan?i; ?ic) datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, dac? ace?tia din urm? sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei.Not?: R?spunderea contractantului în ceea ce prive?te modul de îndeplinire a contractului nu este diminuat? în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractan?i. Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuSe solicita dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2015 sau echivalent, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   1. Ofertantul va declara în DUAE subcontractantul/ subcontractan?ii ?i va completa partea "Criterii de selec?ie" - Sec?iunea C - subsec?iunea "Propor?ia de subcontractare".2. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care s? cuprind? Partea "Motive de excludere" ?i Partea "Criterii de selec?ie" - sec?iunea A.3. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odat? cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare Formularul nr.
   4.  Contractele de subcontractare trebuie s? fie în concordan?? cu oferta ?i vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în alt? limb? decât limba româna, se va prezenta ?i traducere autorizat? a acestuia în limba român?.4. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, la solicitarea autorit??ii contractante, va prezenta, documente relevante referitoare la capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale a subcontractan?ilor propu?i cu privire la partea/p?r?ile din contract pe care ace?tia urmeaz? s? o/le îndeplineasc? efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu men?iunea "conform cu originalul". Documentele în alt? limb? decât limba român? vor fi înso?ite de traducere autorizat? în limba român?. Se va completa DUAE, urmand ca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent, sau alte documente care probeaza indeplinirea cerintei sa fie prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/01/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/05/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 09/01/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/11/2022 Studiului de Fezabilitate (SF) pentru realizarea infrastructurii de cercetare "Radioactive Ion Facility at IFIN-HH" (RIF@IFIN) in cladirea/pavilionul ciclotron din cadrul IFIN-HH . 09/01/2023 29/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse