Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services de conception technique

2022/S 230-664393  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/11/2022 S230 Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2022/S 230-664393 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy , Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: Al. A. Mickiewicza 15 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-071 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izolda Maciejewicz Courriel: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl Téléphone: +48 672123244 Fax: +48 672125175 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/;https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Osoba Prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka Wodna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego", gm. Miasto Z?otów, pow. z?otowski - opracowanie operatu wodnoprawnego Numéro de référence: BD.ROZ.2810.34.2022
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sporz?dzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla przedmiotowego zadania dokumentacj? projektow? opracowa?o w 2017 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i in?ynierii ?rodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o. o, ul. D?browskiego 138, 60-577 Pozna?. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71336000 Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sporz?dzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-509736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego", gm. Miasto Z?otów, pow. z?otowski - opracowanie operatu wodnoprawnego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym
   1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? w formie elektronicznej, za po?rednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platform?" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
   2. Korzystanie z Platformy jest nieodp?atne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje si? pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zak?adce: Instrukcja dla Wykonawców.
   3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
   4. Dokumenty zwi?zane z post?powaniem Zamawiaj?cy zamieszcza na Platformie w zak?adce z przedmiotowym post?powaniem.
   5. Celem skomunikowania si? z Zamawiaj?cym (z wy??czeniem z?o?enia oferty oraz dokumentów lub o?wiadcze? sk?adanych razem z ofert?, których sposób z?o?enia zosta? opisany w pkt 14.1 - 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ"), Wykonawca korzysta z zak?adki "Zapytaj". Zak?adka ta s?u?y równie? Zamawiaj?cemu do komunikacji z Wykonawcami.
   6. Za dat? wp?ywu wszelkiej korespondencji do Zamawiaj?cego, w tym z?o?enia oferty oraz dokumentów lub o?wiadcze? sk?adanych razem z ofert?, uwa?a si? dat? wczytania korespondencji na Platformie.
   7. Zamawiaj?cy zaleca sporz?dzenie korespondencji w nast?puj?cych formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
   8. Zamawiaj?cy informuje, ?e adres e-mail: e-mail: izolda.maciejewicz@wody.gov.pl wskazany w og?oszeniu o zamówieniu, s?u?y jedynie do przesy?ania og?osze? i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
   9. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem Platformy wynosi 150 MB. 10.Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub o?wiadcze? sk?adane s? przez Wykonawc? za po?rednictwem Platformy jako za??czniki. Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych, o?wiadcze? lub cyfrowych odwzorowa? dokumentów lub o?wiadcze? musi by? zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy. 11.Osob? uprawnion? do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Izolda Maciejewicz tel. 67/2123244 w. 17, email: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl ZNWU Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w przedmiotowym post?powaniu.
   1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, na sum? stanowi?c? 5 % ca?kowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie mo?na wnie?? w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
   1. 1 pieni?dzu;1.2 por?czeniach bankowych lub por?czenia spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym;.1.3 gwarancjach bankowych;.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
   1. 5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   2. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
   3. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt 16.1.2-16.1.5 SWZ musi by? przekazany Zamawiaj?cemu w formie orygina?u.
   4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Nr 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010.
   5. Je?eli zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym https://przetargi.wody.gov.pl/ izolda.maciejewicz@wody.gov.pl zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX. ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/11/2022 "Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego", gm. Miasto Z?otów, pow. z?otowski - opracowanie operatu wodnoprawnego 29/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie