Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budaörs:Services d'assurance

2022/S 230-664394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/11/2022 S230 Hongrie-Budaörs: Services d'assurance 2022/S 230-664394 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Radioaktív Hulladékokat Kezel? Közhasznú Nonprofit Kft.
Numéro national d'identification: 18680188213 Adresse postale: Puskás Tivadar Utca 11 Ville: Budaörs Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2040 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Némethné Szegh? Judit Courriel: titkarsag@rhk.hu Téléphone: +36 75519542 Fax: +36 75519569 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rhk.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: radioaktív hulladékkezelés, -gy?jtés
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás Numéro de référence: EKR001185852022
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
A Radioaktív Hulladékokat Kezel? Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjed? vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 75 318 922.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU233 Tolna Lieu principal d'exécution:
Biztosított telephely, a kockázatviselés helye: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.
II.2.4) Description des prestations:
A. Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:
   1.  Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT - Paks)
   2.  Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT - Püspökszilágy)
   3.  Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT - Bátaapáti)
   4.  Paksi irodaépület (BOÉI - Paks)
   5.  Budaörsi bérelt iroda (Budaörs)
   6.  Pécsi bérelt iroda (Pécs)
   7.  Mecseki telephely (K?vágósz?l?s)
   8.  BAF kutatási terület B. Biztosítási összeg: A teljes biztosítási összeg a nukleáris (1.,
   2. ,
   3. ) és nem-nukleáris (4.,
   5. ,
   6. ,
   7. ,
   8. ) telephelyekre összesen 109 275 176 641 Ft. (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken). C. Limitek, szublimitek: Kártérítési fels? határösszeg: 30 000 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az id?szakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan összesen. Szublimitek: - Nukleáris kiterjeszt? záradék alapján felmerül? (dekontaminációs) költségek: (értékelési szempont: de minimum 2 000 000 000 Ft, maximum 20 000 000 000 Ft) biztosítási eseményenként és az id?szakra összesen. - Villámcsapás másodlagos hatása: 20 000 000 Ft eseményenként és az id?szakra összesen. - Betöréses lopás: 10 000 000 Ft eseményenként és az id?szakra összesen. - Vandalizmus: 5 000 000 Ft eseményenként és az id?szakra összesen. - Üvegtörés: 5 000 000 Ft eseményenként és az id?szakra összesen. Biztosított költségtérítések: 200 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az id?szakra összesen (dekontaminációs költségek kivételével). A biztosított költségtérítések, valamint a nukleáris kiterjeszt? záradék alapján felmerül? dekontaminációs költségek és a további szublimitek függetlenül a dologi kár mértékét?l a kártérítési fels? határösszegen belül térülnek. Önrészesedés: A nukleáris telephelyek (1.,
   2. ,
   3. ) és fedezet esetében: Valamennyi biztosított kockázatra és a nukleáris kiterjeszt? záradékra is kiterjed?en: 1 000 000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett deviza közép árfolyam alkalmazásával). A nem-nukleáris telephelyek (4.,
   5. ,
   6. ,
   7. ,
   8. ) és fedezet esetében: - általánosan: 250 000 Ft - villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményenként értékelési szempont: de minimum 500 000 Ft, maximum 1 750 000 Ft - viharkárok: 1 750 000 Ft - betöréses lopás: 50 000 Ft - üvegtörés: 20 000 Ft A teljes mennyiség részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   1.  Nukleáris kiterjeszt? záradék alapján felmerül? (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (minimum
   2. 000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2.  Villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke (minimum 500.000 Ft, maximum
   1. 750.000 Ft) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Részajánlat tétel kizárva, oka: A részajánlattétel nem megengedett, mivel a szolgáltatás tárgya (vagyonbiztosítás) egységes. Azzal, hogy valamennyi vagyonelemét egy fedezet alatt biztosítja az ajánlatkér? - elkerülve ezzel az esetleges nukleáris/radioaktív kizárásokat, a károsodott vagyontárgyak megítélésével kapcsolatos vitás helyzeteket - garantálható csak, hogy a biztosítók - el?z?kre történ? hivatkozással - a felmerül? esetleges kárkifizetés(ek)t?l elzárkózzanak.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 166-471822
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Allianz Hungária Zrt.
Numéro national d'identification: 10337587444 Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1087 Pays: Hongrie Courriel: veronika.czimer@allianz.hu Téléphone: +36 305675786 Fax: +36 14648036 Adresse internet: http://www.allianz.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Groupama Biztosító Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10207349244 Adresse postale: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1146 Pays: Hongrie Courriel: sandor.hovanyi@groupama.hu Téléphone: +36 305287951 Fax: +36 14623817 Adresse internet: http://www.groupama.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10491984444 Adresse postale: Baross Utca 1 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1082 Pays: Hongrie Courriel: ekr@union.hu Téléphone: +36 14864343 Fax: +36 14864390 Adresse internet: http://www.union.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Generali Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10308024444 Adresse postale: Teréz Körút 42-44.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1066 Pays: Hongrie Courriel: peter.dobrovics@generali.com Téléphone: +36 13017165 Fax: +36 13017103 Adresse internet: http://www.generali.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe Numéro national d'identification: 22337443142 Adresse postale: Dohány Utca 12-14 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1074 Pays: Hongrie Courriel: tamas.nagy@hdi.hu Téléphone: +36 12482823 Fax: +36 12482829 Adresse internet: http://www.hdi.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 75 318 922.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k neve, címe, adószáma: Vezet? közös ajánlattev? neve: Allianz Hungária Zrt. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Adószáma: 10337587-4-44 Közös ajánlattev? neve: Generali Biztosító Zrt. Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Adószáma: 10308024-4-44 Közös ajánlattev? neve: Groupama Biztosító Zrt. Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép. Adószáma: 10207349-2-44 Közös ajánlattev? neve: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Adószáma: 22337443-1-42 Közös ajánlattev? neve: Union Vienne Insuerance Group Biztosító Zrt. Székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
   1.  Adószáma: 10491984-4-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/11/2022 RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás 29/11/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance