Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona Góra: Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique

2020/S 99-238397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Zielona Góra: Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique 2020/S 099-238397 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000040284 Adresse postale: Zjednoczenia 103 Ville: Zielona Góra Code NUTS: PL613 Code postal: 65-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kinga Paradowska Courriel: kinga.paradowska@gkpge.pl Téléphone: +48 713238283 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ec.zgora.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl www.ec.zgora.pl https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug przegl?dowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220 kV wraz z polem w Elektrociep?owni Zielona Góra S.A. i wybranymi urz?dzeniami w SE Le?niów
II.1.2) Code CPV principal 50532400
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug przegl?dowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220 kV wraz z polem w Elektrociep?owni "Zielona Góra" S.A. i wybranymi urz?dzeniami w SE Le?niów.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 351 630.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'exécution:
Elektrociep?ownia "Zielona Góra" S.A., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 103, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotami zamówienia w obszarze urz?dze pola 220 kV w ECZG, linii 220 kV relacji EC Zielona Góra - Le?niów i wybranych urz?dze w SE Le?niów s?: A. okresowe, planowane przegl?dy, ogl?dziny, próby i pomiary, zlecane czynno?ci i zabiegi remontowe i konserwacyjne w celu realizacji wymaga technicznych i prawnych; B. dora?ne prace, próby i pomiary, zlecane prace w zakresie usuwania niesprawno?ci, usterek i awarii. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-156206
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
?wiadczenie us?ug przegl?dowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220 kV wraz z polem w Elektrociep?owni "Zielona Góra" S.A. i wybranymi urz?dzeniami w Stacji Elektroenergetycznej Le?niów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eltel Networks Energetyka S.A.
Adresse postale: Gutkowo 81 d Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Code postal: 11-041 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 3 351 630.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1 odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   6. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie:
   7. 1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7. 2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ... - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50532400 - Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique