Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Otwock: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 99-238398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Otwock: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 099-238398 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Otwockie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji sp. z o.o. Adresse postale: ul. Karczewska 48 Ville: Otwock Code NUTS: PL912 Code postal: 05-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna B?bik Courriel: k.babik@opwik.com Téléphone: +48 227794296 Fax: +48 227794296 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.opwik.com http://www.opwik.com
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywny wywóz bie??cych osadów ?ciekowych z Oczyszczalni ?cieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i równie wywóz osadów ?ciekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych Numéro de référence: 3/2020 UE
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bie??cych osadów ?ciekowych z Oczyszczalni ?cieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA jak i równie wywóz osadów ?ciekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (w?asny za?adunek) w za??czniku nr 1 do umowy. Osady obj?te przedmiotem zamówienia pochodz z biologicznego procesu oczyszczania ?cieków w Otwockiej oczyszczalni. Osady te s ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a nast?pnie odwodnione mechanicznie. Kod osadów (ustabilizowane osady ?ciekowe) - 19 08 05. Ilo? osadów do wywozu z lagun osadowych - ok. 11 000 Mg. Ilo? osadów do sukcesywnego wywozu - 25-35 Mg/d (ok. 9 000 Mg). Zawarto? suchej masy w osadzie - 18-25 %.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 5 140 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL912 Lieu principal d'exécution:
Oczyszczalnia ?cieków w Otwocku, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bie??cych osadów ?ciekowych z Oczyszczalni ?cieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA, jak i równie wywóz osadów ?ciekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (w?asny za?adunek). Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zagospodarowania osadów ?ciekowych, przez co rozumie si za?adunek na w?asne samochodowe ?rodki transportowe, przewóz do miejsc odzysku b?d przetwarzania i poddanie odzyskowi b?d przetworzeniu z zachowaniem wymogów okre?lonych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
   1.  Wykonawca jest zobowi?zany poda dok?adny adres i odleg?o? w km od miejsca wytwarzania do miejsca odzysku b?d przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ?ciekowych. Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty b?dzie brana pod uwag?: 80 % cena oraz 20 % odleg?o? od miejsca za?adunku do miejsca odzysku b?d przetwarzania.
   2.  Osady obj?te przedmiotem zamówienia pochodz z biologicznego procesu oczyszczania ?cieków w Otwockiej Oczyszczalni. Osady te s ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a nast?pnie odwodnione mechanicznie.
   2. 1. Kod osadów (ustabilizowane osady ?ciekowe) - 19 08 05.
   2. 2. Ilo? osadów do wywozu z lagun osadowych - ok. 11 000 Mg.
   2. 3. Ilo? osadów do sukcesywnego wywozu - 25-35 Mg/d (ok. 9 000 Mg)
   2. 4. Zawarto? suchej masy w osadzie - 18-25 %.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Odleg?o? od miejsca za?adunku do miejsca przetwarzania / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 042-100032
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2020/S 042-1000328 Intitulé:
Sukcesywny wywóz bie??cych osadów ?ciekowych z Oczyszczalni ?cieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i równie wywóz osadów ?ciekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eko-Erde sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lisa Kuli 25 Ville: Marki Code NUTS: PL912 Code postal: 05-270 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 600 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 5 140 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 0-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@upz.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 179 - 198g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   4. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej;
   4. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1. i
   4. 2. powy?ej wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy:
   5. 1. odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci, zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania;
   5. 2. odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   5. 3. odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera braków formalnych, b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania);
   5. 4. odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du:
   6. 1. w post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej;
   6. 2. skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;
   6. 3. w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze;
   6. 4. skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zw...
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl Téléphone: +48 4587801 Fax: +48 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures