Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de transport ferroviaire public

2020/S 99-238402  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services de transport ferroviaire public 2020/S 099-238402 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polregio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 01-217 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Oliszewska, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokÛj 603 Courriel: wzs@p-r.com.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.polregio.pl https://www.polregio.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wzajemne ?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych ñ PKP SKM NumÈro de rÈfÈrence: PZP1-25-40/2020
II.1.2) Code CPV principal 60210000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wzajemne ?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych pomi?dzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybk Kolej Miejsk w TrÛjmie?cie SpÛ?k z ograniczon odpowiedzialno?ci?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 870 870.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60210000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wzajemne ?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych pomi?dzy Polregio Sp. z o.o. a PKP Szybk Kolej Miejsk w TrÛjmie?cie SpÛ?k z ograniczon odpowiedzialno?ci?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Polregio Sp. z o.o., zwana dalej rÛwnie ÑZamawiaj?cymî lub ÑSpÛ?k?î, wykonuje dzia?alno??, o ktÛrej mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. obs?ug sieci ?wiadcz?cych publiczne us?ugi w zakresie transportu kolejowego. Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga przewozu osÛb, rzeczy i zwierz?t w poci?gach uruchamianych przez PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci?, na podstawie zawartych umÛw przewozu (sprzedanych biletÛw) pomi?dzy Polregio Sp. z o.o. a pasa?erami. Jednocze?nie, przedmiotem umowy w sprawie wy?ej okre?lonego zamÛwienia jest us?uga przewozu osÛb, rzeczy i zwierz?t w poci?gach uruchamianych przez Polregio Sp. z o.o. na podstawie zawartych umÛw przewozu (sprzedanych biletÛw) pomi?dzy PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci a pasa?erami. Maj?c na wzgl?dzie postanowienia art. 9 Rozporz?dzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa?dziernika 2007 r. dotycz?cego praw i obowi?zkÛw pasa?erÛw w ruchu kolejowym, jedynym podmiotem, ktÛry mo?e wykona przedmiotowe zamÛwienie jest PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci?. Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Pomorskiego (Organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewÛdzkich kolejowych przewozÛw pasa?erskich) powierzy ?wiadczenie us?ug publicznych w zakresie regionalnych pasa?erskich przewozÛw kolejowych przez: ó ÑPrzewozy Regionalne" Sp. z o.o. (obecnie Polregio Sp. z o.o.) na podstawie umowy nr 645/U/15 z 10 grudnia 2015 r. O ?wiadczenie us?ug publicznych na okres od 13 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 roku w zakresie kolejowych przewozÛw pasa?erskich wykonywanych na terenie wojewÛdztwa pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r., ó PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci na podstawie i w ramach stosownej umowy zawartej z Samorz?dem WojewÛdztwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowi?zanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozÛw osÛb wykonywanych w ramach ?wiadczenia us?ug publicznych. W zwi?zku z tym, ?e zarÛwno Polregio Sp. z o.o. jak i PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci maj techniczn mo?liwo? do zawierania umÛw przewozu osÛb i rzeczy (sprzeda biletÛw na przejazd/przewÛz) na po??czenia obs?ugiwane przez w?asne poci?gi oraz na po??czenia kolejowe obs?ugiwane odpowiednio przez poci?gi drugiego z przewo?nikÛw, PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci jest jedynym podmiotem zdolnym wykonywa us?ugi przewozowe b?d?ce przedmiotem zamÛwienia, na okre?lonych odcinkach na terenie wojewÛdztwa pomorskiego. Uzasadnione jest zatem udzielenie przedmiotowego zamÛwienia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (w zwi?zku z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z ktÛrym: ÑZamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli us?ugi mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze".
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wzajemne ?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Morska 350 A Ville: Gdynia Code NUTS: PL Code postal: 81-002 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 870 870.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60210000 - Services de transport ferroviaire public