Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Belgique-Zaventem: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 99-238417  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure négociée
Belgique-Zaventem: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 099-238417

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 072-173175)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Brussels Airport Company nv
Numéro national d'identification: 0890.082.292_27114
Adresse postale: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw eerste verdieping (receptie)
Ville: Zaventem
Code NUTS: BE241
Code postal: 1930
Pays: Belgique
Courriel: ABDstudy@brusselsairport.be
Téléphone: +32 27534500 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.brusselsairport.be Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368727

www.brusselsairport.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368727
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ABD Development Study

Numéro de référence: BAC nv-BAC/2020/13 -F05_0

II.1.2)
Code CPV principal
71000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze opdracht omvat een studie- en ontwerpopdracht met betrekking tot de realisatie van vier ontwikkelingen van fase één van het "Airport Business District" (hierna, "ABD") op Brussels Airport. Dit kadert binnen het masterplan voor ABD dat werd ontwikkeld binnen de Strategische Visie 2040 van Brussels Airport Company nv. Voor deze opdracht is Brussels Airport Company nv op zoek naar een geïntegreerd ontwerpteam met spelers die gericht zijn op kwaliteit en innovatie, waarin (minstens) volgende disciplines aanwezig zijn: architectuur, landschaps- en publieke ruimte architectuur, speciale technieken, stabiliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Het te realiseren programma in het kader van ABD fase één omvat volgende assets: - kantoorgebouw met een indicatieve bruto-oppervlakte van 25 000 m2 tot 35 000 m2 met ondersteunende retail- en parking functies, - hotel 4/5* met een indicatieve grootorde van 150 kamers, - intermodale hub met flexibiliteit om hier op langere termijn een uitbreiding van de terminal te integreren, - buitenruimte. De opdracht omvat de fasen zoals toegelicht in het UEA. Overeenkomstig artikel 135 van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten is de opdracht onderverdeeld in vaste en voorwaardelijke gedeelten (zie UEA voor verdere toelichting).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 072-173175

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hierbij bezorgen wij u de Q&A voor ABD Integrated Architecture Study.

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71210000 - Services de conseil en architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71420000 - Services d'architecture paysagère