Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 01/06/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de sant╚ et services sociaux

2020/S 99-238420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de sant╚ et services sociaux 2020/S 099-238420 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ secteurs sp╚ciaux Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska Sp█?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Bartosik Courriel: katarzyna.bartosik@poczta-polska.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6) Activit╚ principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracownik█w Poczty Polskiej S.A. na terenie wojew█dztwa zachodniopomorskiego (6 cz??ci) Num╚ro de r╚f╚rence: BZA.2600.1109.2020
II.1.2) Code CPV principal 85000000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A., obs?ugiwanymi przez Region Kapita?u Ludzkiego w Gda?sku Wydzia Zamiejscowy w Szczecinie oraz inne kom█rki kadrowe Poczty Polskiej S.A., kt█re za po?rednictwem Regionu Kapita?u Ludzkiego w Gda?sku Wydzia?u Zamiejscowego w Szczecinie wyst?pi o wykonanie bada profilaktycznych. Szczeg█?owe warunki dotycz?ce realizacji przedmiotu zam█wienia okre?lono w: 1) formularzu ofertowym stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ i formularzu rzeczowo-cenowym stanowi?cym Za??cznik nr
   1. 1˝1.6. do SIWZ; 2) wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu ?winoujskiego i kamie?skiego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
?winouj?cie lub Kamie Pomorski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu ?winoujskiego i kamie?skiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 287 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne). Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta ?winouj?cia lub w Kamieniu Pomorskim. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 1 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 1 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 1 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu my?liborskiego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
My?lib█rz lub D?bno.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu my?liborskiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 513 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne) Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta My?lib█rz lub D?bno. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 2 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 2 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 2 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu wa?eckiego i pilskiego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Wa?cz lub Pi?a.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu wa?eckiego i pilskiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 323 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne). Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta Wa?cza lub Pi?y. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 3 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba Pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 3 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby Pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 3 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Szczecinek.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 366 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne). Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta Szczecinek. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 4 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 4 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 4 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu ko?obrzeskiego i gryfickiego
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Ko?obrzeg.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu ko?obrzeskiego i gryfickiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 800 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne). Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta Ko?obrzeg. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 5 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 5 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 5 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu koszali?skiego, s?awie?skiego, bia?ogardzkiego i ?widwi?skiego
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Code NUTS: PL42 Lieu principal d'ex╚cution:
Koszalin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu koszali?skiego, s?awie?skiego, bia?ogardzkiego i ?widwi?skiego. W okresie obowi?zywania umowy badaniom podlega b?dzie ok. 2 598 pracownik█w (badania wst?pne, okresowe i kontrolne). Zamawiaj?cy wymaga, aby badania wykonywane by?y w plac█wce/plac█wkach znajduj?cych si na terenie miasta Koszalina. Szczeg█?ow charakterystyk rodzaju bada i liczby pracownik█w przewidzianych do bada okre?la formularz rzeczowo-cenowy stanowi?cy Za??cznik nr
   1. 6 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki rycza?towej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczeg█lnych stanowisk pracy. Zamawiaj?cy nie wskazuje rodzaju i zakresu bada niezb?dnych do wykonania, poniewa wy??cznym decydentem w sprawie zakresu bada niezb?dnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadaj?cy stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, bior?cy za przeprowadzone badania pe?n odpowiedzialno??. Liczba pracownik█w do przebadania na poszczeg█lnych stanowiskach, wskazana w Za??czniku nr
   1. 6 do SIWZ, mo?e ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? ograniczenia lub zwi?kszenia liczby pracownik█w do przebadania po cenach jednostkowych, okre?lonych w Za??czniku nr
   1. 6 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Po??dany termin podpisania umowy: lipiec
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty ka?dy Wykonawca musi do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, z?o?y Zamawiaj?cemu za po?rednictwem platformy o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporz?dzone z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ).
   4.  Kryteria oceny ofert: a) cena ˝ waga 98 %; b) termin p?atno?ci ˝ waga 2 %.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:

Des informations sur les proc╚dures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation / Date limite de r╚ception des manifestations dÝint╚r═t Date: 01/06/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santÚ et services sociaux