Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes informatiques divers

2020/S 147-361961  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes informatiques divers 2020/S 147-361961 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-232 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Krzy?anowska Courriel: zampubl@tw.waw.pl Téléphone: +48 225326140 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tw.waw.pl Adresse du profil d'acheteur: https://tw.ezamawiajacy.pl/ www.tw.waw.pl https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tw.ezamawiajacy.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówie Publicznych, al. Prymasa Tysi?clecia 102, 01-424 Warszawa Adresse postale: budynek nr 2, pokój 105 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-424 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Sanocka Courriel: zampubl@tw.waw.pl Téléphone: +48 225326047 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tw.waw.pl Adresse du profil d'acheteur: https://tw.ezamawiajacy.pl/ www.tw.waw.pl https://tw.ezamawiajacy.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów us?ug wsparcia technicznego Numéro de référence: DWZ/60/2020
II.1.2) Code CPV principal 48900000 Logiciels et systèmes informatiques divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
   1.  oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania;
   2.  subskrypcji us?ug standardowych i oprogramowania standardowego;
   3.  standardowych us?ug hostowanych;
   4.  standardowych pakietów us?ug wsparcia technicznego, dalej ??cznie nazywanych "Produktami".
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 7 100 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia okre?lono szczegó?owo w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji - zgodnie z rozdzia?em II SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 100 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, ?e wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym gwarantuje dokonanie zakupu Produktów w liczbie okre?lonej w tabeli okre?lonej w rozdziale II SIWZ i zastrzega, o ile zaistnieje taka potrzeba, mo?liwo? zakupów Produktów wymienionych w tabeli okre?lonej w rozdziale II SIWZ w okresie obowi?zywania umowy po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Realizacja zamówienia obj?tego opcj jest wy??cznie uprawnieniem Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy z prawa opcji nie skorzysta. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w cz??ci lub pe?nym zakresie. Zamawiaj?cy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie od dnia zawarcia umowy w terminie kolejnych 36 miesi?cy.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji obejmuje okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Szczegó?owe terminy realizacji zamówienia zosta?y okre?lone w rozdziale II SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owych warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyj?tkami okre?lonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. posiadaj nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert do?wiadczenie w realizacji co najmniej 3 dostaw oprogramowania (subskrypcji oprogramowania) komputerowego o warto?ci dostawy nie mniejszej ni 1 500 000,00 PLN netto ka?da.
   2.  Dokumenty i o?wiadczenia, które Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: 1) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dost?pny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zak?adce "Dokumenty zamówienia", z uwzgl?dnieniem wytycznych zawartych rozdziale I SIWZ; 2) dokumenty okre?laj?ce uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, je?li nie wynikaj one z zapisów we w?a?ciwym rejestrze - zgodnie z rozdzia?em I SIWZ; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie si równie wspólników spó?ki cywilnej - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsi?biorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z pó?n. zm.) - pe?nomocnictwo do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pe?nomocnictwa powinno wyra?nie wynika do jakich czynno?ci pe?nomocnik jest upowa?niony; 4) w przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu:
   4. 1. w celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobów - dowody na to, ?e realizuj?c zamówienie, Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny okre?la w szczególno?ci:
   4. 1.1. zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   4. 1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   4. 1.3. zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   4. 2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu - JEDZ dotycz?ce tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzgl?dnieniem zapisów rozdzia?u I SIWZ.
   3.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, b?dzie zobowi?zany przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   4.  Szczegó?owe zasady sk?adania dokumentów i o?wiadcze zosta?y opisane w rozdziale I SIWZ.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych). Pozosta?e wymagania dotycz?ce wadium okre?laj postanowienia rozdzia?u I SIWZ.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wynagrodzenie zostanie zap?acone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawid?owo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy oraz mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartych w umowie w stosunku do tre?ci oferty zosta?y okre?lone w rozdziale III SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., al. Prymasa Tysi?clecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA, budynek nr 2, pokój nr 105. Otwarcie ofert jest jawne - odbywa si za pomoc transmisji on-line, która b?dzie dost?pna na stronie internetowej: https://youtu.be/AP32F_uRwtI https://youtu.be/AP32F_uRwtI
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
II kwarta 2023 r.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, tj.:
   1. 1. w zakresie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu:
   1. 1.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, warto?ci, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy;
   1. 2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
   1. 2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (z uwzgl?dnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
   1. 2.2. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
   1. 2.3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 2.4. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne;
   1. 2.5. w przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu - dokumentów wymienionych w pkt
   1. 2.1-1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;
   1. 2.6. je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
   1. 2.6.1. pkt
   1. 2.1 - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (z uwzgl?dnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
   1. 2.6.2. pkt
   1. 2.2 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cy odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   1. 2.7. je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   1. 2.6, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   1. 2.8. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
   1. 2.1, sk?ada dokument, o którym mowa w ppkt
   1. 2.6.1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z uwzgl?dnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych o udzielenie zamówienia:
   2. 1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie - dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu;
   2. 2. o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie;
   2. 3. dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu by z?o?one przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzaj spe?nianie warunku w?okre?lonym tam zakresie lub?wszystkich Wykonawców ??cznie;
   2. 4. dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie.
   3.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w niniejszym post?powaniu, w szczególno?ci sk?adanie ofert oraz dokumentów i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu platformy zakupowej Zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, wed?ug zasad opisanych szczegó?owo w rozdziale I SIWZ.
   4.  Warto? zamówienia wskazana w sekcji II.2.6 dotyczy przedmiotowego zamówienia i obejmuje warto? zamówienia podstawowego i zamówienia z prawa opcji.
   5.  Termin zwi?zania ofert okre?lony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i zosta okre?lony w ww. miejscu w miesi?cach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza og?oszenia. https://tw.ezamawiajacy.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers