Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant

2020/S 147-361965  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant 2020/S 147-361965 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wilczy DÛ 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-798 Pays: Pologne Point(s) de contact: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy DÛ 5, 02-798 Warszawa, Biuro ZamÛwie Publicznych Courriel: zam-eh@metro.waw.pl TÈlÈphone: +48 226554678 Fax: +48 226433997 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.metro.waw.pl www.metro.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa cz??ci do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbierakÛw pr?du pojazdÛw typu Inspiro NumÈro de rÈfÈrence: WP.25.00097.2020.S.P.PAWA
II.1.2) Code CPV principal 34631000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie fabrycznie nowych, nieu?ywanych (tj. oryginalnie zapakowanych, nieposiadaj?cych ?ladÛw u?ycia), zgodnych z numerami katalogowymi okre?lonymi w pkt
   4. 2 Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ) ñ lub rÛwnowa?nych ñ cz??ci zamiennych do odbierakÛw pr?du pojazdÛw metra typu Inspiro wyspecjalizowanych w pkt
   4. 2 SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot ZamÛwienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie fabrycznie nowych, nieu?ywanych (tj. oryginalnie zapakowanych, nieposiadaj?cych ?ladÛw u?ycia), zgodnych z numerami katalogowymi okre?lonymi w pkt
   4. 2 Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ) ñ lub rÛwnowa?nych ñ cz??ci zamiennych do odbierakÛw pr?du pojazdÛw metra typu Inspiro wyspecjalizowanych w pkt
   4. 2 SIWZ. Z uwagi na okoliczno?ci wskazane w pkt
   2. 3 i
   2. 4 Specyfikacji technicznej stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ, Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci opisania przedmiotu zamÛwienia w sposÛb, o ktÛrym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, tj. bez wskazania znakÛw towarowych (numerÛw katalogowych producenta) a u?ycie numerÛw katalogowych producenta jest uzasadnione specyfik przedmiotu zamÛwienia. Bior?c powy?sze okoliczno?ci pod uwag?, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie oferty na cz??ci rÛwnowa?ne (tj. cz??ci zamienne inne ni oryginalne, ktÛre zosta?y wykorzystane do pierwszego monta?u na pojazdach i wyspecyfikowane w pkt
   4. 2 SIWZ). W przypadku z?o?enia oferty na cz??ci rÛwnowa?ne, tj. wskazania tej okoliczno?ci w odpowiedniej pozycji formularza ofertowego: 1) oferowane cz??ci rÛwnowa?ne charakteryzowa?y si b?d takimi samymi parametrami co cz??ci oryginalne; 2) oferowane cz??ci rÛwnowa?ne b?d spe?nia?y wymagania funkcjonalne okre?lone w za??czniku nr 2 do Specyfikacji technicznej; 3) Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego dokumenty i o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w pkt
   2. 7, lit. bñf Specyfikacji technicznej oraz w pkt 11.2.2 SIWZ. Wykonawca, ktÛry zaoferuje cz??ci rÛwnowa?ne odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych cz??ci rÛwnowa?nych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 110-268097
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa cz??ci do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbierakÛw pr?du pojazdÛw typu Inspiro
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy podczas badania ofert zastosuje procedur odwrÛcon okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie okre?lonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie zamierza ustanowi dynamicznego systemu zakupÛw. Zamawiaj?cy wykluczy z udzia?u w post?powaniu Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodzi, co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 24, ust. 1, pkt 12ñ13, ppkt añc, pkt 14ñ23 ustawy Pzp, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 24, ust. 1, pkt 14, je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24, ust. 1, pkt 13, lit. d. ustawy Pzp. Zamawiaj?cy wykluczy rÛwnie Wykonawc je?eli wyst?pi wzgl?dem niego fakultatywne przes?anki wykluczenia z udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy podejmuj?c decyzj o wykluczeniu Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, uwzgl?dnia b?dzie okoliczno?ci wymienione w art. 24 ust. 7ñ11 ustawy Pzp. W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca za??cza do oferty, aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ, o ktÛrym mowa w art. 25a, ust. 1 ustawy Pzp, sporz?dzone na podstawie za?. nr 3 do SIWZ W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktÛrym mowa w art. 26, ust. 1 ustawy Pzp, sk?ada aktualne na dzie z?o?enia nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania: a) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24, ust. 1, pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp; d) o?wiadczenie Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, e) o?wiadczenie Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne. Uwaga: w przypadku wspÛlnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamÛwienia przez dwÛch lub wi?cej WykonawcÛw ww. dokumenty musz by z?o?one dla ka?dego z nich oddzielnie. W przypadku z?o?enia oferty na cz??ci rÛwnowa?ne, zgodnie pkt
   4. 4 SIWZ, na potwierdzenie, i oferowane dostawy, spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Wykonawca dodatkowo zobowi?zany jest przed?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego dokumenty wskazane w pkt 11.2.2 SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert, o ktÛrej mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawcy przekazuj Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34631000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant