Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2020/S 147-361969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 SlovÈnie-Ljubljana: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2020/S 147-361969 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Plinovodi, Druûba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. NumÈro national d'identification: 1954288000 Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11B Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Oddelek za javna naro?ila Courriel: javna.narocila@plinovodi.si TÈlÈphone: +386 15820728 Fax: +386 15820701 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.plinovodi.si/ http://www.plinovodi.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteûenja prenosnega sistema zemeljskega plina NumÈro de rÈfÈrence: P/JN/03/2020/PD-ES
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteûenja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od
   1. 10.2019 (6:00) do
   1. 10.2020 (6:00).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09120000 Combustibles gazeux 09121200 Gaz de ville
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA Lieu principal d'exÈcution:
Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteûenja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od
   1. 10.2020 (6:00) do
   1. 10.2021 (6:00). Z nakupom plina za lastno rabo si operater prenosnega sistema zagotovi dostop do plina za potrebe lastne rabe, ki obsega kondicioniranje zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah in postajah, kjer se izvaja tudi ogrevanje objektov, pogon kompresorjev v kompresorskih postajah Kidri?evo in Ajdovö?ina, pogon naprav SPTE, izpihan plin pri izvajanju vzdrûevalnih del na prenosnem sistemu, za potrebe operativnega izravnalnega ra?una na meji, za potrebe sistemskih razlik, za potrebe osnovnega polnjenja novozgrajenih plinovodnih odsekov; nadalje za potrebe operaterja prenosnega sistema na lokaciji sedeûa druûbe v Ljubljani, in za druge namene. Operater prenosnega sistema je skladno z energetsko zakonodajo dolûan uravnavati preto?no-tla?ne razmere v prenosnem sistemu na na?in, da zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje sistema. V ta namen mora imeti operater prenosnega sistema zagotovljene pogoje s ponudnikom zemeljskega plina, izbranim prek javnega naro?ila, da bo glede na dejanske preto?no-tla?ne razmere v prenosnem sistemu in glede na napovedi po potrebi zemeljski plin operaterju prenosnega sistema prodajal oziroma ga od njega odkupoval. Operater prenosnega sistema v skladu z 98. ?lenom SON uporablja sistemsko storitev izravnave za uravnoteûenje prenosnega sistema, za kar sklene pogodbo za uravnoteûenje preko odkupa ali prodaje zemeljskega plina na povezovalni in/ali virtualni to?ki. Naro?ilo za nabavo sistemske storitve izravnave za uravnoteûenje mora operater prenosnega sistema oddati na podlagi izvedbe preglednega in nediskriminatornega razpisa ob upoötevanju tehni?nih in ekonomskih meril (98. ?len SON). Pri vsakodnevnem uravnoteûevanju prenosnega sistema mora nato: a) dajati prednost uporabi kratkoro?nih standardiziranih produktov pred uporabo sistemske storitve izravnave, b) uporabljati sistemsko storitev izravnave, ?e je stroökovno u?inkovitejöa od kratkoro?nih standardiziranih produktov na izravnalnem trgu. Sistemska storitev izravnave za uravnoteûenje bo nujno potrebna tudi v primeru slaböe likvidnosti izravnalnega trga ali ob pomanjkanju zemeljskega plina, saj bo v tem primeru zagotavljala tudi informacijo o ceni zemeljskega plina za uravnoteûenje. Zato namerava operater prenosnega sistema za zagotovitev kvalitetnega in uravnoteûenega delovanja prenosnega sistema skleniti pogodbo za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter za sistemsko storitev izravnave za uravnoteûenje prenosnega sistema za obdobje plinskega leta od
   1. 10.2020 (6:00) do
   1. 10.2021 (6:00).
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena za nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe / PondÈration: 70 Co t - Nom: Cena za nakup in/ali prodajo zemeljskega plina za potrebe uravnoteûenja prenosnega sistema / PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe avec appel la concurrence prÈalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 112-272656
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Druûba za trgovanje z zemeljskim plinom NumÈro national d'identification: 5025869000 Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 400 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 400 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Plinovodi, Druûba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Adresse postale: Cesta Ljubljanske brigade 11B Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09120000 - Combustibles gazeux 
09121200 - Gaz de ville