Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Produits chimiques inorganiques de base

2020/S 147-361970  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Kielce: Produits chimiques inorganiques de base 2020/S 147-361970 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wodoci?gi Kieleckie Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL721 Adresse postale: ul. Krakowska 64 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-701 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Wójcik Courriel: wodkiel@wod-kiel.com.pl Téléphone: +48 413653100 Fax: +48 413455220 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wod-kiel.com.pl http://www.wod-kiel.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa 360 Mg chlorku poliglinu oraz 100 Mg siarczanu ?elaza do wspomagania procesu oczyszczania ?cieków Numéro de référence: KML-1/8/2020
II.1.2) Code CPV principal 24310000 Produits chimiques inorganiques de base
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do wspomagania procesu oczyszczania ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków "Sitkówka" oraz maksymalnie 100 Mg wodnego siarczanu ?elaza do wspomagania procesu oczyszczania ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków w Bartkowie. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zak?ada, ?e: - dostarczona minimalna gwarantowana ilo? wodnego roztworu chlorku poliglinu wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 360 Mg, - dostarczona minimalna gwarantowana ilo? wodnego roztworu siarczanu ?elaza wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 100 Mg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym i poprawy sedymentacji osadu dla Oczyszczalni ?cieków "Sitkówka" w Nowinach k. Kielc.
Lot nş: I
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24312123 Polychlorure d'aluminium
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Oczyszczalnia ?cieków "Sitkówka" POLSKA, 26-052 Nowiny k. Kielc, ul. Przemys?owa 93
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do wspomagania procesu oczyszczania ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków "Sitkówka". Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zak?ada, ?e dostarczona minimalna, gwarantowana ilo? wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 360 Mg. Wymagane parametry fizyko-chemiczne: a) zawarto? glinu: 8,5-9,5% jonu Al+3; b) zawarto? Al2O3: 16-18,0 %; c) zawarto? chlorków:19-23 %, d) zasadowo??: 32-44 %; e) g?sto??:1,2-1,4 g/cm3; f) temperatura krzepni?cia: -200oC; g) brak widocznych zanieczyszcze sta?ych w koagulancie. Wymagania szczegó?owe:
   1.  Poszczególne dostawy b?d dostarczane przez Wykonawc sukcesywnie, w partiach (dostawach cz??ciowych) - po ok. 24 Mg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiaj?cego, w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zamówienia. Zamawiaj?cy dysponuje jednym zbiornikiem na wodny roztwór chlorku poliglinu o pojemno?ci 28 m3.
   2.  Wykonawca udziela minimum 4 miesi?ce r?kojmi na ka?d dostarczon parti wodnego roztworu chlorku poliglinu; bieg terminu r?kojmi rozpoczyna si w dniu dokonania dostawy danej partii towaru, a ko?czy si z up?ywem 4 miesi?cy od tej daty.
   3.  Wykonawca gwarantuje transport ?rodka taborem samochodowym przystosowanym do jego przewozu w ilo?ciach wymaganych dla poszczególnych dostaw cz??ciowych.
   4.  Wykonawca odpowiada za transport i roz?adunek przedmiotu zamówienia z samochodu do wskazanego przez Zamawiaj?cego zbiornika magazynowego na Oczyszczalni ?cieków "Sitkówka" w Nowinach k. Kielc ul. Przemys?owa 93, 26-052 Nowiny. Samochód musi by wyposa?ony w odpowiedni sprz?t do nape?niania zbiornika tj. w? i pomp?. Zamawiaj?cy informuje, ?e zbiornik na wodny roztwór chlorku poliglinu jest wyposa?ony w z??cze prze?adunkowe typu D 300. Uwagi:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo kontroli laboratoryjnej jako?ci dostarczanego towaru. W razie stwierdzenia jego ni?szych parametrów ni wymagane, Wykonawca dostarczy na swój koszt now parti towaru o zadeklarowanych w?a?ciwo?ciach.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli faktycznej ilo?ci dostarczanego w danej partii towaru.
   3.  Wykonawca gwarantuje, ?e jako? dostarczanego towaru jest zgodna z wymogami postawionymi w SIWZ i zobowi?zany jest do??czy do ka?dej dostarczanej partii - certyfikat (?wiadectwo) jako?ci produktu lub o?wiadczenie potwierdzaj?ce spe?nienie tego wymogu.
   4.  Zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 8 SIWZ i zachowaniem terminu tam okre?lonego Wykonawca b?dzie zobowi?zany dostarczy specyfikacj techniczn oraz kart charakterystyki produktu dla ka?dej cz??ci oddzielnie.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest zapewni?, aby kierowca lub inna wskazana przez niego osoba mog?a porozumie si z Zamawiaj?cym w j?zyku polskim.
   6.  Koszty dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu oraz siarczanu ?elaza ponosi Wykonawca. Warunki podwykonawstwa: a) Zamawiaj?cy nie ogranicza powierzenia kluczowej cz??ci zamówienia podwykonawcom; b) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc cz??ci (zakres) zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc nazw (firm) podwykonawców. Wskazanie niniejsze nast?pi w Formularzu oferty; c) zlecenie cz??ci zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowi?za Wykonawcy wobec Zamawiaj?cego. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za dzia?ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to by?y dzia?ania, uchybienia i zaniedbania jego w?asnych pracowników. Szczegó?owe zasady okre?laj?ce sposób rozlicze oraz wysoko? kar umownych zawarte zosta?y w za?. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert dla ka?dej cz??ci zamówienia. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci mo?liwych do udzielenia temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zak?ada, ?e dostarczona minimalna, gwarantowana ilo? wodnego roztworu chlorku poliglinu wyniesie 200 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 360 Mg.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Faktura VAT za dostarczony przedmiot zamówienia musi by wystawiona w j?zyku polskim. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug Dz.U. 2020 poz. 106. wyra?a zgod na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury b?d przesy?ane na adres e-mail: efaktura@wod-kiel.com.pl. Zamawiaj?cy nie dopuszcza rozliczania zamówienia w walutach innych ni PLN. efaktura@wod-kiel.com.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa 100 Mg wodnego roztworu siarczanu ?elaza do str?cania fosforanów ze ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków w Bartkowie.
Lot nş: II
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24313125 Sulfate de fer
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Oczyszczalnia ?cieków w Bartkowie gmina Zagna?sk k. Kielc, 26-050 Zagna?sk, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa maksymalnie 100 Mg wodnego siarczanu ?elaza do wspomagania procesu oczyszczania ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków w Bartkowie. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zak?ada, ?e dostarczona minimalna, gwarantowana ilo? wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 100 Mg. Wymagane parametry fizyko-chemiczne:
   1.  posta?: ciemnobr?zowy roztwór;
   2.  temperatura krzepni?cia: poni?ej -200oC;
   3.  sk?ad chemiczny: a) ?elazo ogólne (Fe): nie mniej ni 11,4 %; b) ?elazo (Fe2+): 0,1-0,7 %; c) g?sto? w 20oC:1500 - 1580 kg/m3;
   4.  brak widocznych zanieczyszcze sta?ych w koagulancie. Wymagania szczegó?owe:
   1.  Poszczególne dostawy cz??ciowe b?d dostarczane przez Wykonawc sukcesywnie, w dostawach - po ok. 10 Mg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiaj?cego, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Zamawiaj?cy dysponuje jednym zbiornikiem na wodny roztwór siarczanu ?elaza o pojemno?ci 10 m3.
   2.  Wykonawca udziela minimum 4 miesi?ce r?kojmi na ka?d dostarczon parti wodnego roztworu siarczanu ?elaza; bieg terminu r?kojmi rozpoczyna si w dniu dokonania dostawy danej partii towaru, a ko?czy si z up?ywem 4 miesi?cy od tej daty.
   3. Wykonawca gwarantuje transport ?rodka taborem samochodowym przystosowanym do jego przewozu w ilo?ciach wymaganych dla poszczególnych dostaw cz??ciowych.
   4.  Wykonawca odpowiada za transport i roz?adunek przedmiotu zamówienia z samochodu do wskazanego przez Zamawiaj?cego zbiornika magazynowego w Oczyszczalni ?cieków w Bartkowie gmina Zagna?sk k. Kielc, 26-050 Zagna?sk. Samochód musi by wyposa?ony w odpowiedni sprz?t do nape?niania zbiorników tj. w? i pomp?. Zamawiaj?cy informuje, ?e zbiornik na wodny roztwór siarczanu ?elaza jest wyposa?ony w z??cze prze?adunkowe typu A 300. Uwaga! Z uwagi na ma?y plac manewrowy na terenie Oczyszczalni - brak mo?liwo?ci wjazdu samochodu o d?ugo?ci powy?ej 15 m. Uwagi:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo kontroli laboratoryjnej jako?ci dostarczanego towaru. W razie stwierdzenia jego ni?szych parametrów ni wymagane, Wykonawca dostarczy na swój koszt now parti towaru o zadeklarowanych w?a?ciwo?ciach.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli faktycznej ilo?ci dostarczanego w danej partii towaru.
   3.  Wykonawca gwarantuje, ?e jako? dostarczanego towaru jest zgodna z wymogami postawionymi w SIWZ i zobowi?zany jest do??czy do ka?dej dostarczanej partii - certyfikat (?wiadectwo) jako?ci produktu lub o?wiadczenie potwierdzaj?ce spe?nienie tego wymogu.
   4.  Zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 8 SIWZ i zachowaniem terminu tam okre?lonego Wykonawca b?dzie zobowi?zany dostarczy specyfikacj techniczn oraz kart charakterystyki produktu dla ka?dej cz??ci oddzielnie.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest zapewni?, aby kierowca lub inna wskazana przez niego osoba mog?a porozumie si z Zamawiaj?cym w j?zyku polskim.
   6.  Koszty dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu oraz siarczanu ?elaza ponosi Wykonawca. Warunki podwykonawstwa: a) Zamawiaj?cy nie ogranicza powierzenia kluczowej cz??ci zamówienia podwykonawcom; b) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc cz??ci (zakres) zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawc nazw (firm) podwykonawców. Wskazanie niniejsze nast?pi w Formularzu oferty; c) zlecenie cz??ci zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowi?za Wykonawcy wobec Zamawiaj?cego. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za dzia?ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to by?y dzia?ania, uchybienia i zaniedbania jego w?asnych pracowników. Szczegó?owe zasady okre?laj?ce sposób rozlicze oraz wysoko? kar umownych zawarte zosta?y w za?. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert dla ka?dej cz??ci zamówienia. Zamawiaj?cy nie okre?la maksymalnej liczby cz??ci mo?liwych do udzielenia temu samemu Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 ustawy Pzp, w ramach którego zak?ada, ?e dostarczona minimalna, gwarantowana ilo? wodnego siarczanu ?elaza wyniesie 60 Mg, a maksymalna ilo? wyniesie 100 Mg.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Faktura VAT za dostarczony przedmiot zamówienia musi by wystawiona w j?zyku polskim. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug Dz.U. 2020, poz. 106, wyra?a zgod na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury b?d przesy?ane na adres e-mail: efaktura@wod-kiel.com.pl. Zamawiaj?cy nie dopuszcza rozliczania zamówienia w walutach innych ni PLN. efaktura@wod-kiel.com.pl
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 078-185160
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 32/D/2020
Lot nş: I Intitulé:
Sukcesywna dostawa 360 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym i poprawy sedymentacji osadu dla Oczyszczalni ?cieków "Sitkówka" w Nowinach k. Kielc.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kemipol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ku?nicka 6 Ville: Police Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 32/D/2020
Lot nş: II Intitulé:
Sukcesywna dostawa 100 Mg wodnego roztworu siarczanu ?elaza do str?cania fosforanów ze ?cieków dla Oczyszczalni ?cieków w Bartkowie.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kemipol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ku?nicka 6 Ville: Police Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 w zw. z art. 134 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z pó?niejszymi zmianami), zwanej w dalszej cz??ci "ustaw Pzp" oraz art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platforma zakupowa.pl informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie - aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów o których mowa w rozdz. VI pkt 8 SIWZ dost?pnej na str. internetowej Zamawiaj?cego. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da przed?o?enia dokumentów zgodnie z jw. rozdz. VI pkt 8 SIWZ tj: a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24, ust. 1, pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; e) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne; g) o?wiadczenie o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.wod-kiel.pl. https://platforma www.wod-kiel.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przez up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie kopii nast?pi?o przez up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Szczegó?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w art.180-198 ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180, ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp; 3) wobec czynno?ci innych ni okre?lone wy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Pzp. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
24310000 - Produits chimiques inorganiques de base 
24312123 - Polychlorure d'aluminium 
24313125 - Sulfate de fer