Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant

2020/S 147-361974  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant 2020/S 147-361974 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wilczy Dó 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-798 Pays: Pologne Point(s) de contact: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dó 5, 02-798 Warszawa, Biuro Zamówie Publicznych Courriel: zam-eh@metro.waw.pl Téléphone: +48 226554699 Fax: +48 226433997 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.metro.waw.pl www.metro.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 (cz??ci mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne) Numéro de référence: WP.25.00311.2019.S.P.BARZ
II.1.2) Code CPV principal 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 (cz??ci mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne)". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren STP Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy - za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazach cz??ci, stanowi?cych za?. nr od 1 do 27 do ST (za?. nr1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych. Przedmiot zamówienia obejmuje 27 zada?. Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw cz??ci zamiennych fabrycznie nowych, z wy??czeniem cz??ci zamiennych z zakresu zadania nr XIII dla których Zamawiaj?cy dopuszcza dostaw regenerowanych cz??ci zamiennych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie VI - dostawa cz??ci elektronicznych wg za??cznika nr 6 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektroniczne". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 6 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XIII - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 13 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektroniczne". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 13 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XIV - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 14 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektrycznych". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 14 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XV - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 15 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektrycznych". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 15 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XVI - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 16 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektrycznych". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 16 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XXVI - dostawa cz??ci mechanicznych wg za??cznika nr 26 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektrycznych". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 26 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie XXVII - dostawa cz??ci mechanicznych wg za??cznika nr 27 do Specyfikacji technicznej.
Lot nº: 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
STP Kabaty, ul. Wilczy Dó 5, Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81 - cz??ci elektrycznych". Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Specyfikacji technicznej stanowi?cej za?. nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ) cz??ci zamiennych do wagonów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/rysunkami/opisami/zdj?ciami cz??ci zamiennych, wyszczególnionych w wykazie cz??ci, stanowi?cym za??cznik nr 27 do Specyfikacji technicznej (stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ) lub równowa?nych cz??ci zamiennych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 046-109381
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VI
Lot nº: 6 Intitulé:
Zadanie VI - dostawa cz??ci elektronicznych wg za??cznika nr 6 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XIII
Lot nº: 13 Intitulé:
Zadanie XIII - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 13 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XIV
Lot nº: 14 Intitulé:
Zadanie XIV - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 14 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XV
Lot nº: 15 Intitulé:
Zadanie XV - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 15 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XVI
Lot nº: 16 Intitulé:
Zadanie XVI - dostawa cz??ci elektrycznych wg za??cznika nr 16 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XXVI
Lot nº: 26 Intitulé:
Zadanie XXVI - dostawa cz??ci mechanicznych wg za??cznika nr 26 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: XXVII
Lot nº: 27 Intitulé:
Zadanie XXVII - dostawa cz??ci mechanicznych wg za??cznika nr 27 do Specyfikacji technicznej.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie na zadanie nr 2 i 3, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi: "Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli: 1) nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34631000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant