Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Robinets, vannes et dispositifs similaires

2020/S 147-361975  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2020 S147 Pologne-Cracovie: Robinets, vannes et dispositifs similaires 2020/S 147-361975 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Senatorska 1 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-106 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Szczepaniec Courriel: przetarg@mpwik.krakow.pl Téléphone: +48 124242399 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.krakow.pl www.mpwik.krakow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa armatury do po??czenia przy??czy wodoci?gowych z sieci wodoci?gow?. Numéro de référence: 323/PN-22/2020
II.1.2) Code CPV principal 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa armatury do po??czenia przy??czy wodoci?gowych z sieci wodoci?gow?: - cz?? I (opaski do nawiercania przez zasuw?, zasuwy do przy??czy domowych, obudowy teleskopowe), - cz?? II (z??czki przej?ciowe dla rur PE). Ci?g dalszy opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 650 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Opaski do nawiercania przez zasuw?, zasuwy do przy??czy domowych, obudowy teleskopowe
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
POLSKA, MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Lindego 9 - Magazyn Centralny.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa armatury do po??czenia przy??czy wodoci?gowych z sieci wodoci?gow?:
   1.  opaski do nawiercania przez zasuw?;
   2.  zasuwy do przy??czy domowych;
   3.  obudowy teleskopowe. Dalszy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na kwot 600 000,00 PLN netto powi?kszon o nale?ny podatek VAT.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Z??czki przej?ciowe(zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewn?trznym do stali, ci?nienie PN16
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Lieu principal d'exécution:
POLSKA, MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Lindego 9 - Magazyn Centralny.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa armatury do po??czenia przy??czy wodoci?gowych z sieci wodoci?gow - z??czki przej?ciowe (zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewn?trznym do stali, ci?nienie PN16.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na kwot 50 000,00 PLN netto powi?kszon o nale?ny podatek VAT.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 074-177233
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Opaski do nawiercania przez zasuw?, zasuwy do przy??czy domowych, obudowy teleskopowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kanwa Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Balicka 100 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-950 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 600 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 600 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Z??czki przej?ciowe (zaciskowe) do rur PE, z gwintem zewn?trznym do stali, ci?nienie PN16
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kanwa Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Balicka 100 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-950 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 50 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Podany w punkcie IV.2.6 og?oszenia termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni od terminu sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane dziale VI (art. 179 i nast.) uPzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 s?: odwo?anie oraz skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminach szczegó?owo okre?lonych w art. 182 ustawy, do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Szczegó?owe zasady wnoszenia odwo?a oraz tryb ich rozstrzygania zosta?y szczegó?owo uregulowane w art. 180-198 uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587770 Adresse internet: http://www.uzp.gpv.pl http://www.uzp.gpv.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42130000 - Robinets, vannes et dispositifs similaires