Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement

2020/S 147-361710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2020 S147 Tchéquie-Prague: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2020/S 147-361710 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ú?ad práce ?eské republiky Numéro national d'identification: 72496991 Adresse postale: Dobrovského 1278/25 Ville: Praha Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 170 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Lubos Kavan Courriel: lubos.kavan@uradprace.cz Téléphone: +420 950175190 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uradprace.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR http://www.uradprace.cz https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist 31/07/2020 S147 Tchéquie-Prague: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2020/S 147-361710 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ú?ad práce ?eské republiky Numéro national d'identification: 72496991 Adresse postale: Dobrovského 1278/25 Ville: Praha Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 170 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Lubos Kavan Courriel: lubos.kavan@uradprace.cz Téléphone: +420 950175190 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uradprace.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR http://www.uradprace.cz https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rekvallifikace ve Zlínském kraji III
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s 1 dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Ve?ejná zakázka je rozd?lena do 20 ?ástí. Dodavatelé mohou podávat nabídky na 1, n?kolik nebo na vsechny ?ásti ve?ejné zakázky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 93 555 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Strázný (68-008-E)
Lot nş: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz pro ú?astníky rekvalifikace s minimáln základním vzd?láním. Obsah kurzu Strázný (68-008-E) je dán dle kvalifika?ního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 250. www.narodnikvalifikace.cz
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IT technologie
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním a základní znalostí obsluhy osobního po?íta?e: - Tvorba www stránek - Pracovník grafického studia - Správce sítí pro malé a st?ední organizace (26-002-M) P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 760.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Skladník (66-002-H)
Lot nş: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky rekvalifikace s minimáln základním vzd?láním. Obsah kurzu Skladník (66-002-H) j dán dle kvalifika?ního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 200. www.narodnikvalifikace.cz
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kvalifika?ní kurz pro pracovníky v sociálních sluzbách
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí zam?stnavatele pro ú?astníky bezúhonné (nutno dolozit výpis z rejst?íku trest?), s minimáln základním vzd?láním a s odpovídající zdravotní zp?sobilostí. Dodavatel musí zabezpe?it o?kování ú?astník kurz de vyhl. 537/2006 Sb., o o?kování proti infek?ním nemocem p?ed nástupem na praktickou p?ípravu. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 850.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obsluha elektrovozíku a motovozíku
Lot nş: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy: - Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ru?n vedený, plosinový a taha?, vysokozdvizný volantový do 5 tun) pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí. - Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ru?n vedený, plosinový a taha?, vysokozdvizný volantový do 5 tun; vstupním p?edpokladem je ?idi?ský pr?kaz kategorie B, C, D nebo T) pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a s ?idi?ským pr?kazem kategorie B, C, D nebo T. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 500.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ch?va pro d?ti do zahájení povinné skolní docházky (69-017-M)
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a v?kem nejmén 18 let. Obsah kurzu Ch?va pro d?ti do zahájení povinné skolní docházky (69-017-M) je dán dle kvalifika?ního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 350. www.narodnikvalifikace.cz
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sva?ování - Krom??íz
Lot nş: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky bez pozadavku na vzd?lání s odpovídající zdravotní zp?sobilostí: - ZK 135
   1. 1 (Sva?ování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111
   1. 1 (Sva?ování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311
   1. 1 (Sva?ování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 21 (
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sanitá - Vsetín, Valasské Mezi?í?í
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a v?kem nejmén 18 let. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 100.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sanitá - Krom??íz
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a v?kem nejmén 18 let. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 50.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sanitá - Zlín
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a v?kem nejmén 18 let. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 70.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sva?ování - Uherské Hradist
Lot nş: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky bez pozadavku na vzd?lání s odpovídající zdravotní zp?sobilostí: - ZK 135
   1. 1 (Sva?ování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111
   1. 1 (Sva?ování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311
   1. 1 (Sva?ování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 21 (
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ekonomika
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky s minimáln úplným st?edoskolským vzd?láním: - Ú?etnictví a da?ová evidence (s vyuzitím výpo?etní techniky) - Mzdové ú?etnictví (s vyuzitím výpo?etní techniky) P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 1 020.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sanitá - Uherské Hradist
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním, s odpovídající zdravotní zp?sobilostí a v?kem nejmén 18 let. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 60.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sva?ování - Zlín
Lot nş: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky bez pozadavku na vzd?lání s odpovídající zdravotní zp?sobilostí: - ZK 135
   1. 1 (Sva?ování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111
   1. 1 (Sva?ování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311
   1. 1 (Sva?ování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 21
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sva?ování - Vsetín
Lot nş: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky bez pozadavku na vzd?lání s odpovídající zdravotní zp?sobilostí: - ZK 135
   1. 1 (Sva?ování tavící se elektrodou v aktivním plynu) - ZK 111
   1. 1 (Sva?ování obalenou elektrodou) - ZK 141 8 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - ZK 311
   1. 1 (Sva?ování kyslíko - acetylenovým plamenem) - ZK 141 21 (Sva?ování netavící elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 135 (tavící se elektrodou v aktivním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 111 (obalenou elektrodou) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 311 (kyslíko-acetylénovým plamenem) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 8 (netavící se elektrodou v inertním plynu) - Sva?ování ?SN EN ISO 9606-1 141 21 (
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Základy podnikání
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz pro ú?astníky rekvalifikace s minimáln základním vzd?láním. Dodavatel uspo?ádá p?ed zahájením rekvalifikace bezplatn jednodenní konzultaci k podnikatelským zám?r?m pro ú?astníky rekvalifikace (výb?r ú?astník do rekvalifika?ního kurzu). Sou?ástí kurzu musí být vypracování podnikatelského zám?ru. Sou?ástí zkousky musí být obhajoba vlastního podnikatelského zám?ru. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 600.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obsluha osobního po?íta?e
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurzy pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním: - Základy obsluhy osobního po?íta?e - Obsluha osobního po?íta?e - Po?íta?ová gramotnost (dle Sylab ECDL Core) P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 1 415.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nespecifická rekvalifikace
Lot nş: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln st?edoskolským vzd?láním s maturitou. P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 250.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obsluha CNC obráb?cích stroj (23-026-H)
Lot nş: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním a s odpovídající zdravotní zp?sobilostí. Obsah kurzu Obsluha CNC obráb?cích stroj (23-026-H) je dán dle kvalifika?ního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 200. www.narodnikvalifikace.cz
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)
Lot nş: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní rekvalifikací dle zákona ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, pro klienty Ú?adu práce ?R. Rekvalifikace budou realizovány na základ rámcových dohod uzav?ených pouze s jedním dodavatelem na kazdou ?ást ve?ejné zakázky. Rekvalifika?ní kurz s odbornou praxí u zam?stnavatele pro ú?astníky s minimáln základním vzd?láním. Obsah kurzu Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E) je dán dle kvalifika?ního standardu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). P?edpokládaný po?et ú?astník za celou dobu pln?ní VZ je 100. www.narodnikvalifikace.cz
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
VDTP II
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 070-165594
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 12
Lot nş: N006/19/V00009367/012 Intitulé:
Strázný (68-008-E)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: N006/19/V00009367/002 Intitulé:
IT technologie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Po?íta?ová sluzba s.r.o.
Numéro national d'identification: 25884735 Adresse postale: Stupkova 413 1a Ville: Olomouc Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 77900 Pays: Tchéquie Courriel: rekvalifikace@poc-sluzba.cz Téléphone: +420 585226388 Adresse internet: www.centrum-vzdelavani.cz www.centrum-vzdelavani.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 710 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 13
Lot nş: N006/19/V00009367/013 Intitulé:
Skladník (66-002-H)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARLIN, s.r.o.
Numéro national d'identification: 60733306 Adresse postale: M?sta Mayen 1536 Ville: Uherské Hradist Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68601 Pays: Tchéquie Courriel: kubickova@marlin.eu Téléphone: +420 776165937 Adresse internet: www.marlin.eu www.marlin.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 710 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: N006/19/V00009367/003 Intitulé:
Kvalifika?ní kurz pro pracovníky v sociálních sluzbách
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POE EDUCO, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 64089398 Adresse postale: Divadelní 946 9 Ville: Nový Ji?ín Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 74101 Pays: Tchéquie Courriel: dalibor.srubar@poe-educo.cz Téléphone: +420 596657253 Adresse internet: www.poe-educo.cz www.poe-educo.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 225 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4
Lot nş: N006/19/V00009367/004 Intitulé:
Ch?va pro d?ti do zahájení povinné skolní docházky (69-017-M)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KUSTOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 27330052 Adresse postale: Pob?ezní 249 46 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18600 Pays: Tchéquie Courriel: ort@kustod.cz Téléphone: +420 777773893
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 725 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 15
Lot nş: N006/19/V00009367/015 Intitulé:
Sva?ování - Krom??íz
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 5
Lot nş: N006/19/V00009367/005 Intitulé:
Sanitá - Vsetín, Valasské Mezi?í?í
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 6
Lot nş: N006/19/V00009367/006 Intitulé:
Sanitá - Krom??íz
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 7
Lot nş: N006/19/V00009367/007 Intitulé:
Sanitá - Zlín
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 16
Lot nş: N006/19/V00009367/016 Intitulé:
Sva?ování - Uherské Hradist
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 9
Lot nş: N006/19/V00009367/009 Intitulé:
Ekonomika
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POE EDUCO, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 64089398 Adresse postale: Divadelní 946 9 Ville: Nový Ji?ín Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 74101 Pays: Tchéquie Courriel: dalibor.srubar@poe-educo.cz Téléphone: +420 596657253 Adresse internet: www.poe-educo.cz www.poe-educo.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 13 950 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 8
Lot nş: N006/19/V00009367/008 Intitulé:
Sanitá - Uherské Hradist
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 17
Lot nş: N006/19/V00009367/017 Intitulé:
Sva?ování - Zlín
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ji?í Vendolský Numéro national d'identification: 18171443 Adresse postale: Lazy III 3838 2 Ville: Zlín Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76001 Pays: Tchéquie Courriel: jvendolsky@volny.cz Téléphone: +420 603201629
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 985 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 18
Lot nş: N006/19/V00009367/018 Intitulé:
Sva?ování - Vsetín
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 10
Lot nş: N006/19/V00009367/010 Intitulé:
Základy podnikání
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POE EDUCO, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 64089398 Adresse postale: Divadelní 946 9 Ville: Nový Ji?ín Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 74101 Pays: Tchéquie Courriel: dalibor.srubar@poe-educo.cz Téléphone: +420 596657253 Adresse internet: www.poe-educo.cz www.poe-educo.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 400 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: N006/19/V00009367/001 Intitulé:
Obsluha osobního po?íta?e
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POE EDUCO, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 64089398 Adresse postale: Divadelní 946 9 Ville: Nový Ji?ín Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 74101 Pays: Tchéquie Courriel: dalibor.srubar@poe-educo.cz Téléphone: +420 596657253 Adresse internet: www.poe-educo.cz www.poe-educo.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 800 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 84 800.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 11
Lot nş: N006/19/V00009367/011 Intitulé:
Nespecifická rekvalifikace
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Po?íta?ová sluzba s.r.o.
Numéro national d'identification: 25884735 Adresse postale: Stupkova 413 1a Ville: Olomouc Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 77900 Pays: Tchéquie Courriel: rekvalifikace@poc-sluzba.cz Téléphone: +420 585226388 Adresse internet: www.centrum-vzdelavani.cz www.centrum-vzdelavani.cz
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 250 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 33 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 19
Lot nş: N006/19/V00009367/019 Intitulé:
Obsluha CNC obráb?cích stroj (23-026-H)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARLIN, s.r.o.
Numéro national d'identification: 60733306 Adresse postale: M?sta Mayen 1536 Ville: Uherské Hradist Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68601 Pays: Tchéquie Courriel: kubickova@marlin.eu Téléphone: +420 776165937 Adresse internet: www.marlin.eu www.marlin.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 800 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 20
Lot nş: N006/19/V00009367/020 Intitulé:
Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?ída Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz http://www.uohs.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?ída Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement