Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Nejdek: Mobilier scolaire

2020/S 147-361412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2020 S147 Tchéquie-Nejdek: Mobilier scolaire 2020/S 147-361412 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: M?sto Nejdek Numéro national d'identification: 00254801 Adresse postale: nám?stí Karla IV. 239 Ville: Nejdek Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Code postal: 362 21 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Martin Kucha Courriel: m.kuchar@nejdek.cz Téléphone: +420 353240122 Fax: +420 353825152 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nejdek.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html http://www.nejdek.cz/ https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizace u?eben - Základní skola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - nábytek
II.1.2) Code CPV principal 39160000 Mobilier scolaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Modernizace u?eben - Základní skola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - nábytek
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39160000 Mobilier scolaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Lieu principal d'exécution:
Karlovarský kraj, Nejdek
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dodávka nábytku do u?eben, v?etn odborných u?eben. Specifikace a mnozství po?izovaných pom?cek je uvedena v p?íloze smlouvy, kterou je ú?astník povinen vyplnit. Dodávané zbozí bude nové, nerepasované. P?edm?t pln?ní musí být proveden v souladu s platnými právními p?edpisy, jakoz i v souladu se vsemi pozadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 31/07/2020 S147 Tchéquie-Nejdek: Mobilier scolaire 2020/S 147-361412 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: M?sto Nejdek Numéro national d'identification: 00254801 Adresse postale: nám?stí Karla IV. 239 Ville: Nejdek Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Code postal: 362 21 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Martin Kucha Courriel: m.kuchar@nejdek.cz Téléphone: +420 353240122 Fax: +420 353825152 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nejdek.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html http://www.nejdek.cz/ https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizace u?eben - Základní skola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - nábytek
II.1.2) Code CPV principal 39160000 Mobilier scolaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Modernizace u?eben - Základní skola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - nábytek
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39160000 Mobilier scolaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Lieu principal d'exécution:
Karlovarský kraj, Nejdek
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dodávka nábytku do u?eben, v?etn odborných u?eben. Specifikace a mnozství po?izovaných pom?cek je uvedena v p?íloze smlouvy, kterou je ú?astník povinen vyplnit. Dodávané zbozí bude nové, nerepasované. P?edm?t pln?ní musí být proveden v souladu s platnými právními p?edpisy, jakoz i v souladu se vsemi pozadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2019 Fin: 01/09/2019
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
06 - Integrovaný regionální opera?ní program, 06_16_063 - 47. Výzva IROP - Infrastruktura základních skol reg. ?. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 149-366942
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 008 Intitulé:
Modernizace u?eben - Základní skola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - nábytek
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Cintl, s.r.o.
Numéro national d'identification: 29096715 Adresse postale: Malá Hle?sebe 31 Ville: Velká Hle?sebe Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Code postal: 354 71 Pays: Tchéquie Courriel: tomas.cintl@seznam.cz Téléphone: +420 774304455 Adresse internet: http://www.cintl.eu/ http://www.cintl.eu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 754 471.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 39160000 Mobilier scolaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Lieu principal d'exécution:
Karlovarský kraj, Nejdek
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dodávka nábytku do u?eben, v?etn odborných u?eben. Specifikace a mnozství po?izovaných pom?cek je uvedena v p?íloze smlouvy, kterou je ú?astník povinen vyplnit. Dodávané zbozí bude nové, nerepasované. P?edm?t pln?ní musí být proveden v souladu s platnými právními p?edpisy, jakoz i v souladu se vsemi pozadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/07/2019 Fin: 01/09/2019
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 754 471.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Cintl, s.r.o.
Adresse postale: Malá Hle?sebe 31 Ville: Velká Hle?sebe Code NUTS: CZ041 Karlovarský kraj Code postal: 354 71 Pays: Tchéquie Courriel: tomas.cintl@seznam.cz Téléphone: +420 774304455 Adresse internet: www.cintl.eu www.cintl.eu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
P?edm?tem je Zm?nový list ?. 1: Multifunk?ní PC st?l pro u?itele.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Multifunk?ní PC st?l v po?tu 21 ks (pro u?itele) nelze z prostorových d?vod do u?ebny dílen umístit. Proto do u?ebny umístíme pouze 1 ks a zbylých 20 ks stol nelze realizovat. Jedná se o administrativní chybu v zadání.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 256 880.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 011 351.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire