Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2020
Date de péremption : 28/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Travaux de construction

2020/S 201-486833  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/10/2020
S201
Pologne-Szczecin: Travaux de construction

2020/S 201-486833

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 182-436272)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin
Adresse postale: Armii Krajowej 1
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-456
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Czarnecka-Jurga
Courriel: zamowienia@sim.szczecin.pl
TÈlÈphone: +48 918173385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sim.szczecin.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szczeci?ska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Adresse postale: Zbo?owa 4
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-653
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Klaudia Czarnecka-Jurga
Courriel: zamowienia@sim.szczecin.pl
TÈlÈphone: +48 918173385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sim.szczecin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz cz??ci ulicy Bytomskiej w Szczecinie

NumÈro de rÈfÈrence: SIM/ZP/P/6/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Modernizacja dost?pu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa uk?adu komunikacyjnego w rejonie Mi?dzyodrza. Podzadanie nr
   1.  ÑBudowa ulicy W?adys?awa IV wraz z budow Mostu K?odnego nad rzek Odr Zachodni oraz przebudowa uk?adu komunikacyjnego w obr?bie Starego Miasta i wyspy ?asztownia w Szczecinieî, I etap realizacyjny ÑPrzebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz cz??ci ulicy Bytomskiej w Szczecinieî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 182-436272

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/10/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/10/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 19/12/2020

Lire:

Date: 26/12/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/10/2020

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 28/10/2020

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45262210 - Travaux de fondation