Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/01/2021
Date de péremption : 08/02/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Système de renseignement électronique

2021/S 7-012797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
12/01/2021
S7
Pologne-Varsovie: Système de renseignement électronique

2021/S 007-012797

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 194-470392)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Inspektorat Uzbrojenia
Adresse postale: ul. Królewska 1/7
Ville: Warszawa
Code postal: 00-909
Pays: Pologne
Point(s) de contact: jw
Courriel: postepowanie138_2020@mon.gov.pl
Téléphone: +48 261879724 / 261873227
Fax: +48 261873444
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.iu.wp.mil.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zasobnik rozpoznania powietrznego wyposa?ony w radar SAR

II.1.2)
Code CPV principal
35721000 Système de renseignement électronique

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu rozpoznania powietrznego SAR (dalej okre?lany jako "system SAR") zawieraj?cego: 1) 3 zasobniki rozpoznania powietrznego wyposa?one w radar typu SAR (dalej okre?lane jako "zasobniki SAR") wraz z integracj z samolotami F-16 C/D Block 52+ eksploatowanymi przez SZ RP; 2) stacje naziemne przeznaczone do planowania misji i programowania zasobników SAR; 3) naziemne stacje analizy i transmisji danych; 4) baz danych umo?liwiaj?c gromadzenie, archiwizowanie i wyszukiwanie zobrazowa EO, SAR, raportów i metadanych, wraz z niezb?dnym oprogramowaniem i interfejsem umo?liwiaj?cym przeszukiwanie, dystrybucj danych rozpoznawczych; 5) sprz?t do diagnostyki i obs?ugiwania systemu; 6) dodatkowe wyposa?enie, narz?dzia i aparatur kontrolno-pomiarow umo?liwiaj?ce zastosowanie zasobników SAR na samolotach F-16C/D Block 52+ u?ytkowanych przez SZ RP; 7) dokumentacj techniczn?. Ogólny opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do og?oszenia, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiaj?cego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane ilo?ci w poszczególnych latach zostan zawarte w SIWZ, która b?dzie przekazana wykonawcom zaproszonym do sk?adania ofert wst?pnych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
07/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 194-470392

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kryteria udzielenia zamówienia

Au lieu de:


   1.  Cena. Waga 70
   2.  Gwarancja. Waga 10
   3.  Rozwi?zanie techniczne - radar ze skanowaniem fazowym. Waga 20

Lire:


   1.  Cena 70.
   2.  Gwarancja 10.
   3.  Rozwi?zania techniczne - szczegó?owa informacja zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do sk?adania ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20.

Numéro de section: IV.3.4

Au lieu de:

Date: 11/01/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/02/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
35721000 - Système de renseignement électronique