Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte accélérée
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Imprimés infalsifiables

2021/S 7-012802  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 12/01/2021 S7 Hongrie-Budapest: Imprimés infalsifiables 2021/S 007-012802 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Numéro national d'identification: AK08073 Adresse postale: Széchenyi utca
   2. 
Ville: Budapest Code postal: 1054 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr. Jónás Lucia Eszter E-mail: jonas@witzrt.hu Téléphone: +36 14125603 Fax: +36 14125819 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: www.nav.gov.hu Adresse du profil d'acheteur: www.nav.gov.hu jonas@witzrt.hu www.nav.gov.hu www.nav.gov.hu
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3) Activité principale Affaires économiques et financičres
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché Öntapadós zárjegy beszerzés 2021-2022. évekre
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: MAGYARORSZÁG (a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott, zárjeggyel kapcsolatos ellen?rzéseket végz Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG)illetékességi területének megfelel?en) Code NUTS HU MAGYARORSZÁG HU MAGYARORSZÁG
II.1.3) Information sur l'accord-cadre L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Egyes dohánygyártmányok mint jövedéki termékek MAGYARORSZÁGi szabadforgalomba bocsátásához szükséges zárjegy el?állítása és átadása a magyar adó- és vámhatóság részére a 2021-2022. évekre, a vonatkozó jogszabályi és biztonsági el?írásoknak megfelel?en, nettó 123 875 000 forint keretösszeg erejéig a m?szaki leírásban részletezett választék szerint.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 22450000 Imprimés infalsifiables 22450000 Imprimés infalsifiables
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur: 123 875 000,00 HUF Hors TVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Restreinte accélérée
IV.2) Critčres d'attribution
IV.2.1) Critčres d'attribution Prix le plus bas
IV.2.2) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur KIK-11940/2020
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le męme marché Avis de marché Numéro de l'avis au JOUE: 2020/S 187-452583 du 25.9.2020 Autres publications antérieures Numéro de l'avis au JOUE: 2020/S 195-473033 du
   7. 10.2020 2020/S 187-452583 2020/S 195-473033
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
V.1) Date d'attribution du marché:
15.12.2020
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Adresse postale: Halom utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1102 Pays: Hongrie
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 123 875 000,00 HUF Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 123 875 000,00 HUF Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
A nyertes közös ajánlattev?, az alábbiak szerint (V.3. pontban technikai okok miatt került csak az egyik közös ajánlattev feltüntetésre):
Név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5 Név: Pénzjegynyomda Zrt.
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 13-17.
A szerz?dés 2020. december 18. napján került megkötésre.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie E-mail: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593 Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu dontobizottsag@kt.hu www.kozbeszerzes.hu
VI.3.2) Introduction des recours Précisions concernant les délais d'introduction des recours: A jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 15 - eljárást lezáró jogsért döntés esetében 10 - napon belül. A jogsértés megtörténtét?l számított 90 napon túl kérelmet el?terjeszteni nem lehet. Ld. még: Vbtv. 142. § (1)-(8)
VI.3.3) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó utca
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie E-mail: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593 Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu dontobizottsag@kt.hu www.kozbeszerzes.hu
VI.4) Date d'envoi du présent avis:

   7. 1.2021
 
 
C L A S S E    C P V
22450000 - Imprimés infalsifiables