Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires

2021/S 37-093676  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires 2021/S 037-093676 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ĐPKP Intercityţ S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Li?kiewicz Courriel: Malgorzata.Liskiewicz@intercity.pl T╚l╚phone: +48 608328329 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie kompleksowej obs?ugi manewrowej wagon█w i sk?ad█w poci?g█w ĐPKP Intercityţ S.A. Num╚ro de r╚f╚rence: 20/WNP-005726/PRZ
II.1.2) Code CPV principal 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi manewrowej wagon█w i sk?ad█w poci?g█w ĐPKP Intercityţ S.A. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 10 868 850.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach: ?winouj?cie, Ko?obrzeg, S?upsk, L?bork
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
?winouj?cie, Ko?obrzeg, S?upsk, L?bork
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach: ?winouj?cie, Ko?obrzeg, S?upsk, L?bork. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji. Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku E?k
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
E?k
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku E?k. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Zielona G█ra
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Zielona G█ra
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Zielona G█ra. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Kielce
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Kielce. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji. Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Zakopane, Chab█wka
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Zakopane, Chab█wka
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Zakopane, Chab█wka. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Racib█rz, Gliwice, Cz?stochowa, Stalowa Wola Rozwad█w, Wis?a G??bce (Uzdrowisko), Zwardo
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Racib█rz, Gliwice, Cz?stochowa, Stalowa Wola Rozwad█w, Wis?a G??bce (Uzdrowisko), Zwardo?.
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Racib█rz, Gliwice, Cz?stochowa, Stalowa Wola Rozwad█w, Wis?a G??bce (Uzdrowisko), Zwardo?. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Bielsko Bia?a
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Bielsko Bia?a
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Bielsko Bia?a. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Rzesz█w
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'ex╚cution:
Rzesz█w
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Rzesz█w. Szczeg█?y zam█wienia Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Opcja b?dzie polega?a na mo?liwo?ci dora?nego zwi?kszenia obs?ugi manewrowej maksymalnie do 20 % liczby czynno?ci obj?tych zam█wieniem podstawowym. Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji Szczeg█?y Zamawiaj?cy zawar w SIWZ wraz z za??cznikami.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 200-486429
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach: ?winouj?cie, Ko?obrzeg, S?upsk, L?bork
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum NKN Us?ugi Kolejowe Sp. z o.o. (Lider) i RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k. Adresse postale: ul. T. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-637 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. T. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 7 744 369.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku E?k
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum NKN Us?ugi Kolejowe Sp. z o.o. (Lider) i RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k. Adresse postale: ul. T. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-637 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. T. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 204 721.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Zielona G█ra
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum NKN Us?ugi Kolejowe Sp. z o.o. (Lider) i RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k. Adresse postale: ul. T. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-637 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RailTrans Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 1 354 574.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Kielce
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowe ĐPo?udnieţ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubicz 14 Ville: Krak█w Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-504 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 308 877.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Zakopane, Chab█wka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowe ĐPo?udnieţ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubicz 14 Ville: Krak█w Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-504 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 1 095 388.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunkach Racib█rz, Gliwice, Cz?stochowa, Stalowa Wola Rozwad█w, Wis?a G??bce (Uzdrowisko), Zwardo
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowe ĐPo?udnieţ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubicz 14 Ville: Krak█w Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-504 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 1 095 388.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Bielsko Bia?a
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowe ĐPo?udnieţ Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubicz 14 Ville: Krak█w Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 31-504 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du march╚/du lot: 1 187 146.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Obs?uga manewrowa wagon█w i sk?ad█w poci?g█w PKP Intercity S.A. na posterunku Rzesz█w
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom i innym osobom, kt█rzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tej ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ˝ wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec postanowie SIWZ, 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania Wykonawcy informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b, 3) w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ˝ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1˝2.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
63711000 - Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires