Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecinek: VÈhicules de secours

2021/S 111-290474  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Pologne-Szczecinek: VÈhicules de secours 2021/S 111-290474 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 38 Ville: Szczecinek Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Code postal: 78-400 Pays: Pologne Courriel: przetargi@szpital.szczecinek.pl TÈlÈphone: +48 943726721 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.szczecinek.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa AmbulansÛw NumÈro de rÈfÈrence: 01/2021
II.1.2) Code CPV principal 34114100 VÈhicules de secours
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj wykupu, 2 szt. ambulansÛw typu C dla Szpitala w Szczecinku Sp. z. o.o.
   1. 2. SzczegÛ?owa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamÛwienia, wymagane warunki dla samochodu bazowego oraz adaptacji, zawarte s w Za??czniku nr 2 do SIWZ ktÛry Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni i za??czy do oferty.
   1. 3. Oferowane ambulanse musz by wyprodukowane nie wcze?niej ni w 2020 roku, przebieg nie wi?kszy ni 10 000 km, bezwypadkowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacj?, posiadaj?cy ?wiadectwo homologacji WE na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany (Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji za??cznikÛw do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodno?ci z oferowanymi parametrami ambulansu). Do zakupionych pojazdÛw musi by do??czona tak?e inna wymagana dokumentacja (instrukcja u?ytkowania i obs?ugi, karta pojazdu, karta gwarancyjna).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 136 402.22 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 136 402.22 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34211200 Carrosseries d'ambulances
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa ambulansÛw 2 sztuki
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczno-u?ytkowe ambulansu / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 025-058566
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa AmbulansÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zeszuta Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8681291817 Adresse postale: ul. Tu?ycka 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 0 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 136 402.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp, w szczegÛlno?ci w art. 179 ñ 198g Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych; Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34114100 - Véhicules de secours 
34211200 - Carrosseries d'ambulances