Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Nykøbing Mors: Services de vidange de puisards ou de fosses septiques

2021/S 199-519499  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Nykøbing Mors: Services de vidange de puisards ou de fosses septiques 2021/S 199-519499 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morsø Spildevand A/S Numéro national d'identification: 31895936 Adresse postale: Holgersgade 7,3. sal Ville: Nykøbing Mors Code NUTS: DK05 Nordjylland Code postal: 7900 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lotte Bonde Courriel: lotte.bonde@fssv.dk Téléphone: +45 69166700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.fssv.dk/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Thisted Rensenanlæg A/S Numéro national d'identification: 32362443 Adresse postale: Silstrupvej 12 Ville: Thisted Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 7700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lotte Bonde Courriel: lotte.bonde@fssv.dk Téléphone: +45 691166700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/16445456.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://fssv.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vandmiljø Randers A/S Numéro national d'identification: 32285708 Adresse postale: Tørvebryggen 12 Ville: Randers Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 8900 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lotte Bonde Courriel: lotte.bonde@fssv.dk Téléphone: +45 69166700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://fssv.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/164454156.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tømning af bundfældningstanke Morsø Spildevand A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Vandmiljø Randers A/S
II.1.2) Code CPV principal 90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
OBS! Tilbudsgiver bedes bemærke, at der skal afgives tilbud under den enkelte delaftale. Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere en én delkontrakt, skal der afgives tilbud for hver af de delkontrakter, man ønsker at afgive tilbud på. Generelle filer (Udbudsbetingelser, Kontraktudkast, Støtteerklæring og Erklæring om Ressourcestillelse) er placeret under den generelle mappe filer, hvorimod de bilag, der er specifikke på den pågældende delkontrakt, forefindes på fanebladet filer under den pågældende delkontrakt. Udbuddet omfatter tømning af bundfældningstanke for henholdsvis Morsø Spildevand, Thisted Renseanlæg A/SD og Vandmiljø Randers A/S Ordregiver Ordinære tømninger pr. år Ordinære tømninger med traktor, lille bil eller slamsuger pr. år Ordinære tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år Morsø Spildevand A/S
   1. 745 stk. 40 stk. 6 stk. Vandmiljø Randers A/S
   2. 700 stk. 10 stk. 0 stk. Thisted Renseanlæg A/S
   4. 600 stk. 300 stk. 4 stk.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Morsø Spildevand A/S
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90400000 Services des eaux usées 90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Morsø
II.2.4) Description des prestations:
Tømning af bundfældningstanke
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2027 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Thisted Renseanlæg A/S
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90400000 Services des eaux usées 90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Thisted Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Tømning af bundfældningstanke
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2027 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vandmiljø Randers A/S
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90400000 Services des eaux usées 90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland Lieu principal d'exécution:
Randers kommune
II.2.4) Description des prestations:
Tømning af bundfældningstanke
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2027 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo december 2027, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vindende tilbudsgiver skal kunne fremsende gyldig serviceattest, der ikke er er ældre end 6 måneder regnet fra tilbudsfristen Serviceattesten skal ikke medsendes tilbuddet.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Årsregnskaber - resultat og egenkapital Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår Positiv egenkapital i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referenceliste Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, som Tilbudsgiver har udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives minimum 3 referencer på tømninger af bundfældningstanke hver med en årlig kontraktværdi på minimum 650.000 kr. Nuværende aftaler må gerne vedlægges som reference, hvis disse har haft en løbetid på mini-mum 3 år. Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Gyldig vognmandstilladelse skal vedlægges tilbuddet
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90400000 - Services des eaux usées 
90460000 - Services de vidange de puisards ou de fosses septiques