Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Samsø: Services des eaux usées

2021/S 199-519500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Samsø: Services des eaux usées 2021/S 199-519500 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samsø Spildevand A/S Numéro national d'identification: 32749429 Adresse postale: Slagterivej 28 Ville: Samsø Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8503 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lotte Bonde Courriel: lotte.bonde@fssv.dk Téléphone: +45 69166700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.fssv.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tømning af bundfældningstanke for Samsø Spildevand A/S
II.1.2) Code CPV principal 90400000 Services des eaux usées
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tømning af bundfældningstanke omfatter alle ejendomme på Samsø, som har enten en eller flere bundfældningstanke, der er i brug Forventet behov Forsyning Antal tømninger indenfor offentlig kloakforsyning pr. år Antal tømninger udenfor offentlig kloakforsyning/åbent land pr. år Antal tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år Samsø Spildevand A/S 881 821 5
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90460000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Kontrakterne som indgås på baggrund af nærværende udbud, er gældende fra d. 01. juli 2022 til 30. juni 2024. Kontrakten er uopsigelig for Tilbudsgiver i de første 2 år. Forlængelse i optionsperioden forudsætter gensidig accept. Option Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 4 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo juni 2028, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/07/2022 Fin: 30/06/2028 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo juni 2028, hvorefter kontrakten op-hører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vindende tilbudsgiver skal kunne fremsende serviceattest, der ikke er dateret tidligere end 6 måneder fra tilbudsfristen. Obs serviceattesten SKAL ikke medsendes tilbuddet.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
De seneste 3 Årsregnskaber i relation til resultat og egenkapital Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår Positiv egenkapital i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Referenceliste Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
minimum 1 reference på tømninger af bundfældningstanke med en årlig kontraktværdi på minimum 450.000 kr. Nuværende aftaler må gerne vedlægges som reference, hvis disse har haft en løbetid på minimum 3 år. Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Gyldig Vognmandstilladelse
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90400000 - Services des eaux usées 
90460000 - Services de vidange de puisards ou de fosses septiques