Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2022
Date de péremption : 18/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Radomsko: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

2022/S 9-016706  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

13/01/2022
S9
Pologne-Radomsko: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

2022/S 009-016706

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 248-656661)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Powiatowy w Radomsku
NumÈro national d'identification: 7721877458
Adresse postale: ul. Jagiello?ska 36
Ville: Radomsko
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 97-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Urszula Zato
Courriel: przetargi@szpital.biz.pl
TÈlÈphone: +48 446854704
Fax: +48 446854701
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.biz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr i utylizacja odpadÛw medycznych od Szpitala Powiatowego w Szpitalu

NumÈro de rÈfÈrence: 1221/2021

II.1.2)
Code CPV principal
90524000 Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr i utylizacja odpadÛw medycznych od Szpitala Powiatowego w Radomsku

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 248-656661

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Au lieu de:

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada zezwolenie na odbiÛr, transport, unieszkodliwianie odpadÛw medycznych wydane przez w?a?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby lub zamieszkania transportuj?cego odpady; Zamawiaj?cy b?dzie honorowa zezwolenia obejmuj?ce swoim zakresem ca?y kraj. Zezwolenie musi by wa?ne przez ca?y okres ?wiadczenia us?ug,

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada zezwolenie/ decyzj aktualn na odbiÛr i unieszkodliwianie odpadÛw medycznych wydane przez w?a?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby. W zakresie transportu dokument, ktÛry potwierdza dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego ( BDO). Zezwolenie musi by wa?ne przez ca?y okres ?wiadczenia us?ug,

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

5) Aktualne zezwolenie na odbiÛr, transport, utylizacj odpadÛw medycznych wydane przez w?a?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby lub zamieszkania transportuj?cego odpady;

Lire:

5) Aktualna decyzja na odbiÛr i unieszkodliwianie odpadÛw medycznych wydane przez w?a?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby. W zakresie transportu dokument, ktÛry potwierdza dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego ( BDO).

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Radomsko: Services relatifs aux dÈchets mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services
18/01/2022
13/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux